Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Město Žamberk podalo žádost o dotační podporu na výstavbu zimního stadionu

V prosinci loňského roku vyhlásila Národní sportovní agentura v rámci dotačního investičního programu č. 162 55 Výstavba standardizované sportovní infrastruktury 2020-2024 Výzvu 14/2020 - Standardizovaná infrastruktura.
Výzva je určena pro výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy a parametry stanovené správcem, k nimž patří i tréninkový zimní stadion. Maximální výše dotace u této výzvy činí 90 mil. Kč, přičemž vlastní zdroje žadatele jsou min. 30 %. Vzhledem ke skutečnosti, že v minulosti pro města naší velikostní kategorie bylo prakticky nemožné dotační podporu na výstavbu zimního stadionu získat, představuje tento dotační titul pro naše město jedinečnou a pravděpodobně neopakovatelnou příležitost na vyřešení problému s výstavbou zimního stadionu. Na jednání zastupitelstva města 8. prosince 2020 byla vytvořena pracovní skupina ve složení starosta, místostarostové a zastupitelé Tomáš Ulrich, Mgr. Tadeáš Pešek, MUDr. Jaromír Prokop, která následně koordinovala přípravné úkony ve věci zamýšlené žádosti o podporu. Současně odbor finanční a odbor regionálního rozvoje a územního plánování prověřoval soulad připravené a stavebně povolené projektové dokumentace na výstavbu zimního stadionu, kterou město od roku 2018 disponuje, s vyhlášenými dotačními výzvami Národní sportovní agentury. Protože se nám podařilo zajistit všechny nezbytné podklady pro podání žádosti a podle výsledku provedené prověrky bychom měli splnit podmínky dané shora uvedenou Výzvou 14/2020, byla záležitost ohledně podání žádosti o předmětnou dotační podporu předložena Zastupitelstvu města Žamberka k projednání v rámci mimořádného zasedání dne 27. ledna 2021. Usnesení, kterým bylo schváleno podání žádosti, bylo přijato hlasy všech přítomných zastupitelů a žádost byla dne 29. ledna 2021 podána. V případě, že nám požadovaná dotace bude udělena, mělo by zastupitelstvo následně rozhodnout o realizaci projektu v rámci veřejného projednání.

Celkové předpokládané výdaje na projekt: 136,8 mil. Kč bez DPH
Celková požadovaná výše dotace: 90 mil. Kč
Vlastní zdroje žadatele: 46,8 mil. Kč

Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 11.02.2021Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka