Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Hodnocení finanční kondice města Žamberka

Dne 11. prosince 2020 město Žamberk obdrželo podle metodologie Rating BI 2005 nejlepší možné hodnocení finanční stability a hospodaření města za období 2015 až 2019, a to známku "A".
K ověření finančního zdraví města využívá BI 2005 data z veřejně přístupných informačních systémů Ministerstva financí ČR. Toto ohodnocení zpracovalo Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Ve sledovaném období byly posuzovány dílčí ukazatele, jako například saldo běžného rozpočtu, kapacita samofinancování kapitálových výdajů, ukazatel investiční aktivity nebo podíl kapitálových výdajů a odpisů. Podle dosaženého výsledku vykazoval Žamberk v průběhu předchozích pěti letech optimální finanční stabilitu, dostatečnou a přiměřenou investiční aktivitu.
Benchmarkingová iniciativa 2005 (BI 2005) je neformální sdružení obcí s cílem zvyšovat kvalitu a efektivnost prostřednictvím benchmarkingového porovnávání a výměny informací, zkušeností a dobrých praxí. V roce 2020 bylo zapojeno 81 obcí s rozšířenou působností, jejichž zástupci pracují v 5 paralelních pracovních skupinách podle velikosti města a obvodu obce s rozšířenou působností. Členská města BI 2005 se porovnávají v 58 agendách, a to v oblastech výkonu zejména přenesené působnosti, provozních a finančních agend, ale také vybraných agend samostatné působnosti. Sleduje se více než 900 vstupních údajů a vyhodnocuje se téměř 700 poměrových ukazatelů. Benchmarkingová iniciativa 2005 navíc umožňuje sdílet zkušenosti a nejlepší osvědčené praktické postupy, protože každé město je v té či oné oblasti veřejných služeb nositelem nových myšlenek a směrů. Město Žamberk je členem tohoto sdružení již od samého vzniku.
Ing. Marcel Klement, MPA, tajemník Městského úřadu Žamberk
Škodová Monika, Mgr. | dne 29.01.2021
certifikátObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka