Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Povinnost provozovatele spalovacího stacionárního zdroje – kotle na tuhá paliva

Městský úřad Žamberk, orgán ochrany ovzduší, upozorňuje na povinnost provozovatele spalovacího stacionárního zdroje – kotle na tuhá paliva.
Městský úřad Žamberk, orgán ochrany ovzduší, upozorňuje občany, jako provozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, že podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), je povinností:
Provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje (kotle) a má od něj uděleno oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (odborně způsobilá osoba), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (uhlí, koks, dřevo, brikety) o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Žamberk, orgán ochrany ovzduší) doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj (kotel) je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
Zároveň orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že první kontrolu je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje povinen provést nejpozději do 31. prosince 2016 (§ 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší).
Pokud provozovatel spalovacího stacionárního zdroje kontrolu technického stavu a provozu kotle odborně způsobilou osobou neprovede nebo na vyžádání orgánu ochrany ovzduší potvrzení o provedení této kontroly nepředloží, dopustí se přestupku (§ 23 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší), za který lze uložit pokutu do výše 20 tis. Kč (§ 23 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší).


Pokorná Marcela, referentka na úseku ochrany ovzduší


Pokorná Marcela | dne 03.03.2016Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka