Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Stavba PPO k 22.3.2017

Výstavba PPO byla zahájena, proběhlo kácení stromů.
Zhotovitel stavby protipovodňových opatření (PPO) dostal od investora Povodí Labe s.p. písemný pokyn k zahájení stavby ke dni 20.3.2017. Prvním krokem bylo kácení stromů ve vybraných úsecích (cca 1/3 z celk. počtu). Byly pokáceny stromy na levém břehu (Havlíčkovo nábř.) od ulice Havlenova po skálu pod býv. kasárnami, několik stromů na louce níže Vencl-Servis, na koupališti a podél autokempu. Celkem se v této etapě jedná o 54 lip, 3 jehličnany, větší srůst javorů, olší a vrby, po jedné jívě, jasanu a 1 bříze. Pařezy těchto stromů budou odfrézovány. Dřevní hmota bude prodána vybranému zájemci. Při kácení a rozřezání lip (na Havlíčkově nábřeží) se ukázalo, že většina z nich byla na konci své životnosti, nahnilých a dutých, k čemuž přispěl hlavně neodborný zásah v minulých obdobích. Dřevní hmota bude z břehové části odtažena na louku za Vencl-Servis. Mladší lípy, které zde zůstaly, by měly být přesázeny, vzhledem k jejich velikosti a umístění však není plná záruka na jejich přežití. Tímto je vytvořen prostor pro budování jednotlivých protipovodňových zábran, které se u jednotlivých stavebních objektů liší. Více naleznete na bannerech s grafickým znázorněním stavby rozmístěných na 5 místech podél toku, nebo na městském úřadě (pošta).
S prostorovým a časovým upřesněním stavby dojde v daných lokalitách k omezení dopravní obslužnosti, průjezdnosti a ke zvýšení hluku a prašnosti – viz časový harmonogram v předešlé zprávě. Žádáme tedy občany o určitou míru tolerance k negativním vlivům, které sebou daná stavba v časových úsecích ponese a již přináší.
Zhotovitel plánuje dokončení stavby PPO Žamberk do konce roku 2018, projekt pak do 10/2019.
Rád bych připomněl, že prováděcí projekt stavby je závazný pro zhotovitele, je vázán dotačním titulem a vyvstalé připomínky, rady a náměty některých občanů ke změně stavby jsou již prakticky nerealizovatelné. Pokud se přesto vyskytnou odůvodněné problémy v realizaci stavby, musí je řešit všechny strany zainteresované na stavbě, včetně poskytovatele dotace MZe ČR.
Zhotovitel PPO firma NAVIMOR S.A. by měla předložit před vlastní stavbou vlastníkům dotčených nemovitosti, které by mohly být pracovní činností poškozeny, pasport komunikace či stavby k podpisu se stavem před stavbou PPO k porovnání případných škod a jejich náhrad.

Dne: 22.3.2017, 14.00 h
Ing. Vladimír Fikejs
vedoucí odboru obrany a KŘ
Fikejs Vladimír, Ing. | dne 22.03.2017
Havlíčkovo nábř. - stromyObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka