Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Informace z Programu zlepšování kvality ovzduší

V květnu 2016 byl schválen Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Severovýchod – CZ05 (dále jen PZKO), který je nedílnou součástí Opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu. Cílem PZKO je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro zákonem vyjmenované znečišťující látky.
Odpovědným orgánem za vypracování PZKO je Ministerstvo životního prostředí ČR, jmenovitě Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší.

Odpovědnými orgány za provádění opatření PZKO je Ministerstvo životního prostředí ČR, Liberecký kraj – krajský úřad, Královéhradecký kraj – krajský úřad, Pardubický kraj – krajský úřad.

Opatření obecné povahy stanovuje emisní stropy (nejvýše přípustné množství vybrané znečišťující látky vnesené do ovzduší za kalendářní rok; stanovují se pro jednotlivé zdroje, provozovnu nebo území) pro silniční dopravu pro vymezená území obcí s počtem obyvatel na 5 tis. Město Žamberk mezi těmi územími není uvedeno, znamená to tedy, že pro město Žamberk není emisní strop vymezen. Pokud by tomu tak bylo, muselo by město do roku 2020 tento strop uplatnit.

PZKO také uvádí výčet významných zdrojů znečišťování ovzduší s největším podílem emisí tuhých znečišťujících látek a benzo(a)pyrenu a to s ohledem na skutečnost, že pro tyto škodliviny je na území zóny Severovýchod – CZ05 překračován imisní limit. Ve výčtu těchto zdrojů město Žamberk není uvedeno. Na území města Žamberk nejsou ani provozovny, které by byly v PZKO uvedeny jako nejvýznamnější bodově sledované zdroje. Tento fakt je pro město Žamberk hodně pozitivní.

V případě zájmu je Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Severovýchod – CZ05 k nahlédnutí na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR http://www.mzp.cz/cz/programy_zlepsovani_kvality_ovzdusi

Případně je k dispozici v tištěné podobně na odboru životního prostředí a zemědělství, Městského úřadu Žamberk, Nádražní 833, 3. NP, kancelář č. dv. 46, v úřední hodiny – pondělí a středa 8-11 a 12-17 hod. a čtvrtek 8-11 hod.

Pokorná Marcela, referentka na úseku ochrany ovzduší

Pokorná Marcela | dne 24.03.2017Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka