Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Nová odpadová legislativa

V průběhu prosince 2020 byl schválen balíček odpadové legislativy, který začal platit už od 1. ledna 2021. Nový zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) se dotýká prakticky každého z nás, občanů, podnikajících fyzických a právnických osob i orgánů veřejné správy.
Všichni produkujeme odpady, jsme tedy původci odpadu a máme určené povinnosti, jak předcházet jejich vzniku, jak s nimi nakládat, na jaké druhy je třídit, do jakých nádob či míst je soustřeďovat, jak si poradit s nebezpečným nebo objemným odpadem apod. Zákon o odpadech zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a Česká republika bude muset plnit v následujících letech cíle, které se týkají komunálních odpadů, z pohledu recyklace, skládkování a energetického využívání.

Z hlediska recyklace bude potřeba už v roce 2025 recyklovat 55 % komunálních odpadů, o pět let později 60 % a v roce 2035 minimálně 65 %. Podle dat Ministerstva životního prostředí za rok 2019 je aktuální úroveň recyklace v ČR na úrovni 41 %. Nový zákon o odpadech ekonomicky znevýhodňuje skládkování postupným zvyšováním poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, na 1000 Kč v roce 2023, a až na 1850 Kč v roce 2029. Využitelné a recyklovatelné odpady bude zakázáno od roku 2030 skládkovat. Poplatek za skládkování financují obce a města společně s dalšími náklady na svoz odpadů, jejich dotřídění, úklid a podobně. Poplatek za svoz odpadů, který platí občané, je výhradně záležitostí jednotlivých obcí nebo měst. Obyvatelé Žamberka zaplatí za odvoz odpadu stejně jako vloni, 600 Kč a rok. Skutečné náklady na systém nakládání s odpady jsou ovšem vyšší, a jsou dotovány z městského rozpočtu. Pokud budeme společně snižovat množství odpadů, které směřují na skládku, budeme moci využít tzv. třídící slevu, kterou také nový zákon o odpadech zavádí. Nastavena je tak, aby se více třídilo a občané nebyli dotčeni zvýšením skládkovacího poplatku. Celkové množství odpadů, k nimž můžeme uplatnit třídící slevu, nesmí v roce 2021 přesáhnout 200 kg odpadů uložených na skládku na jednoho obyvatele. Každý následující rok se toto množství bude snižovat o 10 kg. Žádáme proto občany o pečlivost a zodpovědnost při třídění odpadů.

Dalším samostatným zákonem je zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který upravuje zpětný odběr použitých výrobků. Těmi jsou elektrické nebo elektronické zařízení, baterie, akumulátory, pneumatiky a vozidla (dříve autovraky). Pro výrobce a dovozce výrobků s ukončenou životností a pro kolektivní systémy jsou nově mimo jiné stanoveny povinné cíle zpětného odběru a recyklace. Zpětný odběr zůstává v místech k tomu určených bezplatný a nesmí se na něj vázat žádné další poplatky. Také by se měla zlepšovat dostupnost sběrných sítí nebo zavedení principu tzv. ekomodulace, který bude zvyšovat finanční tlak na výrobce, aby jejich výrobky byly snadněji recyklovatelné.

V souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností dochází také s účinností od 1. ledna 2021 k novelizaci zákona o obalech, o místních poplatcích nebo zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy zadavatelé musí dodržovat zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Ministerstvo životního prostředí prozatím vydalo několik metodických sdělení k zajištění plnění některých povinností podle nového odpadového zákona. Prováděcí vyhlášky k zákonu vydány doposud ministerstvem nejsou.

Nové předpisy nám dávají hodně příležitostí a třeba povedou i ke zlepšení životního prostředí v ČR. Záleží, jak k nim přistoupí každý z nás.
Hovádková Alena, Ing. | dne 18.01.2021Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka