Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Informace k výstavbě PPO k 10.10.2018

Průběh a vývoj stavby protipovodňových opatření Žamberk za měsíce září a říjen 2018.
Průběh a vývoj stavby PPO za několik uplynulých týdnů:
- probíhá výstavba betonové zdi na levém břehu (LB) od skály pod Orl. kasárny po dřev. lávku SO 01.2; dokončení říjen 2018.
- v měsíci září byl stavebně dokončen na LB objekt SO 01.2-1 na Havlíčkově nábř. – zbourána část nekvalitně postavené bet. zídky v délce 100 m a tato postavena znovu, byla uhutněna štěrková vrstva u zdi a připraven tento pás k doasfaltování až k patě zdi; předpoklad do konce října 2018;
- zástupcem spolku Živý Žamberk byl zpracován projekt výsadby 33 ks lip „Rancho“ mezi tuto novou zeď a starou zeď opukovou, část stromů bude osazena i za pískovcovou nábřežní zeď po ul. Havlenovu; akci schválila Rada města; s tímto budou odfrézovány zbylé pařezy a dokončeno veřejné osvětlení; vše provedou do konce listopadu 2018 Technické služby, Žamberk;
- na PB níže dřevěné lávky směrem k jezu byla dokončena betonávka hlav na štětovnicích a štěrková úprava cesty; tento objekt je dokončen;
- tři vstupy k řece na Havl. nábř. jsou součástí staré opukové zdi a nezasahují do nové zdi; projekt PPO je proto nemůže řešit a město vyvolalo jednání s Povodím Labe k jejich obnově;
- probíhají práce na PB na Husově nábř. vytvořením betonových hlav na štětovnicích mezi dřevěnou lávkou a ul. Brorsenovou; z časového hlediska se nepodařilo městu zajistit veškerá kladná povolení správních orgánů (nepovolení kácení 5 lip) k uvažované změně = vytažení štětovnic ze strany komunikace u plotů zahrad a přemístění na druhou stranu komunikace, na břehovou hranu; stavba zde proto pokračuje dle původní dokumentace;
- naopak stavba v druhé části SO 02.1-2 na Husově nábř. od Brorsenovy ulice výše bude probíhat po břehové hraně a v linii naváže na již postavenou betonovou zeď; zarážení štětovnic bude zahájeno během 1 až 2 týdnů a bude probíhat pomocí bezrezonančního zařízení, které by nemělo mít vliv na okolní nemovitosti, tedy jiná technologie než použil minulý zhotovitel v r. 2017;
- do konce roku 2018 budou všechny objekty níže železného mostu stavebně dokončeny;
- je zadáno poptávkové řízení na výběr zhotovitele projektu vegetace podél celé stavby PPO; občané dotčení kácením v zahradách budou osloveni k možnému jednání s vybraným projektantem k pomoci s výběrem následné výsadby (listopad 2018);
- po opakovaných jednáních nedošlo k dohodě s vlastníkem pozemků výše starého kluziště, a proto stavba proběhne dle původního projektu a s nezbytným kácením 8 ks lip;
- pasportizaci budov a dalších nemovitostí (k porovnání stavu před a po stavbě) provádí pro zhotovitele 1-3 týdny před zahájením stavby v daném prostoru odborná firma (tedy pro nemovitosti ve Vrbí a na Husově nábř. výše železného mostu zjara 2019);
- na web. stránkách města v sekci Protipovodňová ochrana / Dokumentace je vyvěšen harmonogram stavby.

Ing. Vladimír Fikejs
ved. odboru obrany a kriz. řízení
Fikejs Vladimír, Ing. | dne 10.10.2018
zemní hráz bet. zeď Pod skalamiObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka