Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Poškození dopravních značek - přestupek i trestný čin

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,

při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

Přestupek
Fyzická osoba se dle ustanovení § 42a odst. 1 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dopustí přestupku tím, že znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo příslušenství, nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou.
Součástmi dálnice, silnice a místní komunikace jsou dle ustanovení § 12 odst. 1 písm. d) zákona svislé dopravní značky, zábradlí, odrazníky, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní knoflíky, staničníky, mezníky, vodorovná dopravní značení, dopravní ostrůvky, odrazné a vodicí proužky a zpomalovací prahy.

Trestné činy obecně ohrožující
Obecně prospěšným zařízením se dle ustanovení § 132 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, rozumí veřejné ochranné zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě, obranné nebo ochranné zařízení proti leteckým a jiným podobným útokům nebo jejich následkům, ochranné zařízení proti úniku znečišťujících látek, zařízení energetické nebo vodárenské, podmořský kabel nebo podmořské potrubí, zařízení a sítě elektronických komunikací a koncová telekomunikační a rádiová zařízení, zařízení držitele poštovní licence, zařízení pro veřejnou dopravu, včetně součástí dráhy a drážních vozidel ve veřejné drážní dopravě a svislých zákazových nebo příkazových dopravních značek a dopravních značek upravujících přednost.
Potrestání za poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení je uvedeno v ustanovení § 276 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Štrup Ivo, Bc. | dne 10.06.2020
Poškození dopravních značek - přestupek i trestný činPoškození dopravních značek - přestupek i trestný činPoškození dopravních značek - přestupek i trestný činPoškození dopravních značek - přestupek i trestný činPoškození dopravních značek - přestupek i trestný činObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka