Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Z vyjádření generálního ředitele Povodí Labe, s. p., ke stavbě protipovodňové ochrany města Žamberka

Na den 7.6.2018 svolal starosta města Jiří Dytrt informační schůzku s občany k pokračování stavby protipovodňové ochrany města. Na jednání byli pozváni zástupci Povodí Labe, s. p., a projektanta.
Na základě dohody zaslal generální ředitel Povodí Labe, Ing. Marián Šebesta, písemné vyjádření k možným postupům a variantám pro dokončení/nedokončení stavby PPO. Z uvedeného dopisu je pořízen tento stručný, ale konkrétní výpis.
Město Žamberk se rozhodlo chránit své obyvatele proti povodním a využít možnosti financovat tuto akci ze státního rozpočtu. Stavbu realizuje Povodí Labe, kterému je dotace poskytnuta. Trasa stavby ochranných hrází byla jednoznačně určena a stavba byla kladně posouzena poskytovatelem dotace, Ministerstvem zemědělství ČR. Byly učiněny potřebné kroky k přípravě akce. Poté byla uzavřena trojstranná smlouva o účasti (Ministerstvo zemědělství ČR, Povodí Labe, město Žamberk), která stanovuje práva, povinnosti a postupy při realizaci akce. Smlouva jednoznačně vymezuje stavbu a její umístění, a to dle platných územních a stavebních rozhodnutí. Na základě této smlouvy provedlo Povodí Labe výběr zhotovitele stavby a následně byla uzavřena trojstranná smlouva o financování akce PPO. Město se zavázalo uhradit 15% nákladů stavby. Poté bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 73,2 milionů korun. Stavba byla v dubnu 2017 zahájena. Z důvodu neplnění podmínek smlouvy o dílo a řešení úpadku společnosti Navimor Invest Povodí Labe od smlouvy odstoupilo. Na základě závazků vycházejících z obou trojstranných smluv a rozhodnutí o poskytnutí dotace (s ukončením financování koncem roku 2019) byla zpracována dokumentace na dokončení stavby v rozsahu původní stavby a byl vybrán nový zhotovitel, společnost Mados s.r.o. Ministerstvo zemědělství ČR vzalo na vědomí navýšení nových nákladů oproti původním cca o 30 milionů korun, rozhodlo o krytí zvýšených nákladů v původním poměru (15% město, 85% stát) a připravilo novou trojstrannou smlouvu o financování., o které bude rozhodovat zastupitelstvo města na svém jednání 19. června 2018. Pokud by byla stavba zastavena, muselo by Povodí Labe vymáhat náklady po tom, kdo ukončení stavby způsobil. Dotace by musela být v plné výši vrácena poskytovateli.

Z uvedeného vyplývají tyto možnosti:
1. Město schválí novou smlouvu o financování akce: bude vydáno nové rozhodnutí o navýšení dotace a stavba bude dle platných smluv a rozhodnutí dokončena. Mohou být uplatněny pouze dílčí změny. Nesmí to však znamenat změnu smluvních podmínek, termínu dokončení a parametrů PPO. Podmínkou je zahájení realizace v červnu 2018.
2. Město neschválí novou smlouvu o financování akce: PLA dokončí stavbu v původním rozsahu, podle původních smluv a v původní výši dotace (73,2 mil. Kč). Zvýšené náklady na stavbu budou vymáhány po městě v plné výši. Stavba tedy nepodepsáním nové smlouvy nekončí.
3. Město bude chtít stavbu PPO ukončit: musí dojít k dohodě všech smluvních stran o zániku závazků a o ukončení financování. Povodí Labe bude vymáhat účelně vynaložené prostředky na stavbu a na zadávací řízení. Musí být rozhodnuto o odstranění nedokončené stavby, nebo o podmínkách dalšího trvání.
4. Město bude chtít stavbu změnit před dokončením oproti původnímu rozsahu a umístění: musí dojít k dohodě všech smluvních stran a musí toto být v souladu s Pravidly MZe ČR pro poskytování finančních prostředků. Především je nutné splnit termín dokončení stavby do listopadu 2019, kdy končí tento dotační program. Pro změnu projektové dokumentace je nutné dokončené územní a stavební řízení a zároveň musí být nový projekt posouzen MZe ČR. Z důvodu časové náročnosti na vypracování nové projektové dokumentace a procesu územního a stavebního řízení je tato varianta jen obtížně realizovatelná. Veškeré náklady na požadované změny jsou k tíži města Žamberka.

V. Fikejs, vedoucí odboru obrany a krizového řízení
Škodová Monika, Mgr. | dne 15.06.2018
PPOObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka