Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Dotační program Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2020

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje na základě svých rozpočtových možností na rok 2020 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ dále jen (ORP).
Finanční prostředky v tomto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.). Ministerstvo kultury České republiky stanovilo pro rok 2020 pro správní území ORP Žamberk celkovou výši finanční kvóty 324.000 Kč. Žádosti pro podporu z tohoto programu spolu se všemi povinnými přílohami přijímá Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, v termínu do 28. února 2020.
Letos žadatel předkládá žádost o zařazení akce obnovy do programu na dvou předepsaných formulářích. V žádosti na příslušném místě vyznačí, jsou-li plátci daně z přidané hodnoty (DPH) či nikoli. Je třeba, aby plátci DPH počítali procentuální podíl státního příspěvku vzhledem k ceně prací obnovy (dle smlouvy o dílo) bez DPH. Pro zajištění hladké administrativy a snadného zpracování Vámi zaslaných žádostí s přílohami Vás žádáme, abyste neměnili formáty písma ani grafickou úpravu formulářů. Dále Vás žádáme, abyste používali pro své žádosti výhradně formuláře vydané pro letošní rok.
Potřebné informace, zásady a příslušné formuláře najdete na internetových stránkách Ministerstva kultury České republiky.

Ing. Iveta Hoffmannová, referentka památkové péče
MěÚ Žamberk, odbor REUP
Škodová Monika, Mgr. | dne 03.02.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka