Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – přeprava osob vozidlem taxislužby


Vážení spoluobčané, vážení řidiči,
vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z vozidla hromadné dopravy osob mimo zastávku nebo nastupování do něj mimo zastávku vstoupily do vozovky, je dopravce oprávněn zastavovat ostatní vozidla podle ust. § 49 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Při přepravě osob vozidlem taxislužby podle ust. § 50 odst. 1, 2 zákona platí výše uvedené oprávnění obdobně i pro řidiče vozidla taxislužby.
Osoby nastupující do vozidla taxislužby a vystupující z něj jsou povinny řídit se pokyny řidiče tohoto vozidla.

Pozn.
Přepravovaná osoba je povinna podle ust. § 9 odst. 1 a) zákona být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb., vyhláška č. 341/2002 Sb.), tzn., že tato povinnost platí i pro přepravované osoby ve vozidle taxislužby.

Zde platí výjimka pro přepravu dětí v obci ve vozidle taxislužby při provozování taxislužby podle ustanovení § 6 odst. 4 zákona.
Štrup Ivo, Bc. | dne 13.08.2019
Přeprava osob vozidlem taxislužbyObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka