Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Dokončení rekonstrukce budovy Městského úřadu Žamberk

Největší investiční akce posledních let je dokončena. Realizace úspor energií i vestavba osobní plošiny v budově čp. 833 v Nádražní ulici, kde kromě Městského úřadu Žamberk sídlí Česká pošta, Úřad práce a Městská policie Žamberk, byly úspěšně zkolaudovány.
Na budově byla provedena rozsáhlá úprava krovu (obloukové vikýře nahradily vikýře průběžné, pásové), střešní plášť je zateplený moderní nadkrokevní PIR izolací, proběhla kompletní výměna střešní krytiny. Podkroví bylo rozšířeno o prostor šesti kanceláří se zázemím určených pro Úřad práce. Přízemní prostory nyní připravujeme pro přesun městské policie.
Budova má kompletně vyměněná okna a většinu vstupních dveří, je instalováno řízené větrání s rekuperací odpadního tepla a stávající osvětlení nahradila úsporná LED svítidla. Došlo k výměně zdroje vytápění, původní kotle o výkonu 252 kW nahradily nové kondenzační kotle s celkovým výkonem 85 kW, tento výkon pro provoz zateplené budovy stačí. Vestavbou osobní plošiny jsme bezbariérově zpřístupnili podkrovní kanceláře a jednací sál zastupitelstva.
Před zahájením prací i po jejich dokončení bylo provedeno nafocení budovy termokamerou, aby byla nalezena místa tepelných úniků a zkontrolováno provedení detailů a osazení výplní otvorů před převzetím prací.
Realizace probíhala od března 2019 do dubna 2020, a protože úřady a poštu nebylo možné dočasně přesunout do jiných prostor, tato náročná stavba musela být prováděna za provozu. Docházelo proto k dočasnému stěhování některých pracovišť a omezení provozu a pohybu v budově.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem kolegům, pro které bylo zvládnutí práce v tomto období velmi náročné. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a samotné realizaci akce podíleli, a veřejnosti za pochopení situace a shovívavost. Jmenovitě chceme poděkovat vedoucí kanceláře tajemníka Mgr. Radomíře Křenové za průběžné informování zaměstnanců a veřejnosti o probíhajících pracích, označování prostor a organizování nutných přesunů, správci budovy Stanislavu Grimovi za vždy perfektní pomoc a zajištění všech potřeb, kolegyním "v pozadí" Ing. Lence Duškové za vyřizování náročných změn požárního řešení, Bc. Radce Stránské za pečlivou přípravu všech dodatků a změnových listů a hlídání dopadů změn na výběrové řízení a Mgr. Šárce Strnadové za vyřizování žádostí a následných změn s poskytovateli dotací. Pracovníkům Technických služeb Žamberk děkujeme za veškerou pomoc se stěhováním a uskladněním nábytku a vybavení.
Náročnost této investiční akce byla skutečně obrovská a množství kroků, které vedly k jejímu dokončení, je při pohledu zpět těžko uvěřitelné. Měli jsme štěstí na zhotovitelskou firmu KPV SYSTÉM s. r. o. z Ústí nad Orlicí, která svěřila vedení stavby Ing. Danielu Munzarovi a Ing. Tomáši Nesvadbovi. Na průběh prací a řešení technických detailů dohlížel technický dozor Eduard Štumpf ze společnosti DABONA s. r. o. z Rychnova nad Kněžnou. Tito tři energičtí mladíci se se stavbou "poprali" s opravdovou ctí. Na dodržování bezpečnosti práce dohlížel koordinátor Jan Navrátil. Během realizace došlo k mnoha změnám způsobeným jak nutností řešení zjištěných kolizí, tak nutnými změnami vyvolanými např. úpravou požárního řešení. V průběhu celé stavby jsme se snažili nalézat úspory, celkové navýšení hlavní části stavby tak nepřekročilo 10 % vysoutěžené ceny.

Závěrečné shrnutí
Projektanti:
Stavební část, statika, vestavba osobní plošiny – Ing. Miroslav Stejskal
Vytápění – Jiří Kamenický
Zdravotechnika – Ing. Jiří Vencl, Ing. Václav Hylský
Elektroinstalace – Michal Marek
Kotelna, řízené větrání – Ing. Lukáš Roubíček
Slaboproudy, EZS – Jan Čada
Osvětlení – Jaromír Jansa
Požárně bezpečnostní řešení – Blanka Pětníková
Energetické posudky – Martin Jindrák

Finanční náklady vč. DPH:
Projekční a přípravné práce, posudky (od roku 2014) 753.293 Kč
Realizace úspor energií 38.347.261 Kč
Vestavba osobní plošiny 1.422.058 Kč
Stavební dozor 166.859 Kč
Koordinátor bezpečnosti práce 55.000 Kč
Celkem 40.744.471 Kč

Tato akce je finančně podpořena ze dvou operačních programů:
1. Operační program Životní prostředí - poskytovatel Ministerstvo životního prostředí ČR - je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 4.639.747,60 Kč na projekt "Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833 Žamberk", reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005982, dotace bude poskytnuta na opatření zajišťující snížení energetické náročnosti budovy, jako je výměna oken, instalace řízeného větrání, výměna osvětlení za úspornější, úpravy kotelny. Finanční prostředky budou poskytnuty Evropskou unií.
2. Podprogram Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů - poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 454.061 Kč na projekt "Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk", reg. č. 117D622000007, dotace bude poskytnuta na opatření zajišťující bezbariérovost užívání celé budovy. Finanční prostředky budou poskytnuty ze státního rozpočtu.

Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města
Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Škodová Monika, Mgr. | dne 15.06.2020
logologorekonstrukce budovy MěÚrekonstrukce budovy MěÚrekonstrukce budovy MěÚrekonstrukce budovy MěÚrekonstrukce budovy MěÚrekonstrukce budovy MěÚrekonstrukce budovy MěÚrekonstrukce budovy MěÚrekonstrukce budovy MěÚrekonstrukce budovy MěÚrekonstrukce budovy MěÚprůběh rekonstrukceprůběh rekonstrukceprůběh rekonstrukceprůběh rekonstrukceprůběh rekonstrukceprůběh rekonstrukceprůběh rekonstrukceprůběh rekonstrukceprůběh rekonstrukceprůběh rekonstrukcepůvodní stavpůvodní stavObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka