Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 - informace k organizaci voleb a informační leták, jak volit v případě karantény.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Na každém hlasovacím lístku musí být uveden název kraje, vylosované číslo, nezkrácený název politické strany, politického hnutí nebo koalice, jméno, příjmení, věk, povolání, obec trvalého pobytu kandidátů, jejich pořadí označené arabskými číslicemi a příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo skutečnost, že kandidát je bez politické příslušnosti. U koalice je nutné uvést, která politická strana nebo politické hnutí ji tvoří, a u kandidáta uvést, která politická strana nebo politické hnutí ho navrhlo. Hlasovací lístky pro volby do příslušného zastupitelstva kraje musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů, a to jednostranně. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu. Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb do zastupitelstva kraje a v den voleb do zastupitelstva kraje všem okrskovým volebním komisím.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení úřední obálky šedé barvy, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené a které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci žádáme voliče, aby si hlasovací lístky upravili předem, a tím maximálně zkrátili svou přítomnost ve volební místnosti. Dále žádáme voliče, aby pro úpravu hlasovacích lístků používali vlastní psací potřeby (volební místnost samozřejmě psacími potřebami bude vybavena). Při hlasování bude nezbytné dodržovat aktuálně platná hygienická opatření (ochrana dýchacích cest, použití dezinfekce před hlasováním, odstup apod.) – sledujte v médiích.

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci svého volebního okrsku. Upozorňujeme, že důvodem pro hlasování do přenosné volební schránky není situace související s výskytem nemoci covid-19, resp. obava voliče hlasovat osobně ve volební místnosti.
Požadavky je možno nahlásit předem na č. tel. 465 670 216, nebo ve dny voleb na č. tel. 465 670 211.

ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ
Dne 24.08.2020 nabyl účinnosti zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Zákon je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena. Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
1. Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (drive-in hlasování) - volební stanoviště budou zřízena pro každý okres (v okresním městě). Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Hlasovat tímto způsobem bude možno ve středu volebního týdne od 7 do 15 hod.
2. Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hod. do pátku volebního týdne do 18 hod.
3. Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hod. oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hod. do soboty volebního týdne do 14 hod.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
V případě krajských voleb lze hlasovat na voličský průkaz. Na voličský průkaz může volič - pouze státní občan ČR s trvalým pobytem na území Pardubického kraje - hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje, nikoliv však v jiném kraji či u zastupitelského úřadu v zahraničí.
O voličský průkaz může volič požádat následujícími způsoby:
1. PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (volič zapsaný ve stálém seznamu voličů v Žamberku žádá u Městského úřadu Žamberk, odboru právního, Nádražní 833, 564 01 Žamberk), nejpozději do pátku 25.09.2020. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče, pokud volič žádost zaslal poštou. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče. Upozorňujeme, že žádost zaslaná e-mailem a opatřená uznávaným elektronickým podpisem voliče nesplňuje potřebné náležitosti.
2. OSOBNĚ - obecní úřad příslušný dle místa trvalého pobytu voliče o ústní žádosti po prokázání totožnosti voliče sepíše úřední záznam. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 30.09.2020 do 16:00 hod. na Městském úřadu Žamberk, odboru právním (budova pošty), Nádražní 833, 2. patro, kancelář č. 38.
Voličské průkazy se mohou vydávat:
• osobně voliči,
• osobě s písemnou plnou mocí voliče k převzetí voličského průkazu, plná moc musí být opatřena ověřeným podpisem voliče,
• voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle.
Při ztrátě, odcizení či poškození již vydaného voličského průkazu nelze voliči vydat jeho duplikát, neboť v takovém případě nelze eliminovat možnost jeho zneužití.
Obecní úřad může voličský průkaz vydat také voliči s trvalým pobytem v obci, u něhož má ve stálém seznamu voličů poznámku o jeho zápisu ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí, neboť v krajských volbách může volič hlasovat na voličský průkaz pouze na území ČR, a to výhradně ve volebním obvodu kraje, na jehož území má volič místo trvalého pobytu (nehrozí riziko dvojího hlasování, neboť u zastupitelských úřadů v zahraničí se při krajských volbách nehlasuje a zastupitelské úřady pro krajské volby voličské průkazy nevydávají).
Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz - informační servis - volby, na stránkách městského úřadu www.zamberk.cz (Úřední deska) v sekci Volby nebo na odboru právním MěÚ.

JUDr. Jitka Kubová, vedoucí právního odboru
Mgr. Petr Cink, referent právního odboru
Škodová Monika, Mgr. | dne 18.09.2020
Ke stažení:

Dokument: informační leták volby | soubor: 45600.pdf | velikost: 0.52 MB   - informační leták volbyObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka