Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Městský úřad Žamberk, odbor finanční, informuje o zvýšení sazby poplatku za místní komunální odpad.
Zastupitelstvo města Žamberka na svém zasedání dne 03.12.2019 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č. 4/2019 o místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dnem 01.01.2020 nastává účinnost této vyhlášky. Ostatní informace o poplatníkovi, ohlašovací povinnosti, osvobození od poplatku, splatnosti poplatku najdete ve vyhlášce umístěnou na webu města Žamberka.

Od 01.01.2020 nová sazba poplatku za místní komunální odpad činí 600,-Kč za osobu na rok, osoby starší 70 let (rok narození 1949 a nižší) mají úlevu 50% sazby místního poplatku, tedy 300,- Kč na celý rok 2020.

Sazba poplatku je tvořena:
a) z částky 250,00 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 350,00 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
c) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách nejpozději do 30.4 a 31.8. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za komunální odpad bude možné opět platit těmito způsoby:

• v hotovosti na pokladně finančního odboru na Městském úřadě (budova pošty), Nádražní 833, Žamberk, kancelář č. dveří 30 (2. patro) u paní Silvie Hanákové nebo platební kartou, kancelář č. dveří 9 (1. patro) u paní Ludmily Rýznarové, a to v úřední dny:
Po 08:00 – 11:00 hod. 12:00 – 17:00 hod.
St 08:00 – 11:00 hod. 12:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 11:00 hod.
Po telefonické dohodě lze výše uvedený poplatek uhradit i mimo úřední hodiny. Termín je možné dohodnout na tel. čísle: 465 670 262, příp. e-mailem s.hanakova@zamberk.eu, aby byla referentka pro výběr poplatku přítomna.
• bankovním převodem (na účet správce poplatku č. ú. 19-1321320309/0800, variabilní symbol zůstává stejný, příp. bude poplatníkovi či společnému zástupci sdělen telefonicky na tel. č. 465 670 262, nebo na žádost elektronicky na e-mailové adrese: s.hanakova@zamberk.eu),
• složenkou, kterou obdržíte v průběhu 1. čtvrtletí roku 2020.


S přáním klidných Vánoc a pevného zdraví v roce 2020!
Silvie Hanáková, referentka finančního odboru
Hanáková Silvie Elizabeth, Bc. | dne 17.12.2019Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka