Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje na základě svých rozpočtových možností pro rok 2017 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen ORP).
Finanční prostředky v tomto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nachází mimo památkové rezervace a památkové zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou například oltáře a varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).
Ministerstvo kultury České republiky stanovilo pro rok 2017 pro správní území ORP Žamberk celkovou výši finanční kvóty 581 000,- Kč.
Žádosti pro podporu z tohoto programu se všemi povinnými přílohami přijímá Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, v termínu do 30. 04. 2017.
Pro žadatele je letos stejně jako vloni připraven pouze jeden formulář žádosti o zařazení akce obnovy do programu, ve kterém na příslušném místě vyznačí, jsou-li plátci daně z přidané hodnoty (DPH) či nikoliv. Je třeba, aby plátci DPH počítali procentuální podíl státního příspěvku vzhledem k ceně prací obnovy (dle smlouvy o dílo) bez DPH.
Pro zajištění hladké administrativy a snadného zpracování Vámi zaslaných žádostí s přílohami Vás žádáme, abyste neměnili formáty písma ani grafickou úpravu formulářů. Dále Vás žádáme, abyste pro své žádosti používali výhradně formuláře vydané pro letošní rok.
Potřebné informace, zásady a příslušné formuláře najdete na internetových stránkách Ministerstva kultury České republiky.

Odkaz na další informace: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html
Škodová Monika, Mgr. | dne 05.04.2017Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka