Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Informace k PPO k 22.12.2017

Přerušená stavba PPO je z převážné části zabezpečena a jsou připravovány kroky k jejímu dalšímu pokračování.
Po rozvázání smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby Navimor Invest S.A. byla stavba protipovodňových opatření (dále PPO) v Žamberku přerušena. Bylo však nutné provést zabezpečovací práce a zakonzervování stavby. K tomuto byl Povodím Labe s.p. (dále PLA) a městem vypracován přehled požadavků na zabezpečení stavby PPO, který obsahuje 35 požadavků / činností k zabezpečení stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, úklidu okolí stavby, oprava poškozených cest a protipovodňových opatření. Převážnou část těchto požadavků zadal investor (PLA) na objednávku (urgentní věci) a na smlouvu o dílo Technickým službám Žamberk. Převážná část těchto požadavků již byla splněna. Mimo jiné byly postaveny provizorní zábrany oboustranně řeky níže pod železným mostem, tak jak požadoval bezpečnostní dozor stavby; opraveny přístupové cesty na levém i pravém břehu; veškeré výkopy podél stavby jsou zavezeny zeminou (štěrkem). Zbývá vyčistit a urovnat louku oproti dřevěné lávce a drobné úklidové práce na Havlíčkově nábřeží. Do jarního tání zabezpečí PLA fixaci levého břehu za betonovou zdí (95 m) Pod Skalami a stabilizaci betonové zdi (140 m) na pravém břehu oproti ul. Havlenova tak, aby v případě zvýšených průtoků nedošlo k poškození (destrukci) PPO. Stabilizace bude provedena záhozem lomovým kamenným 200 kg. Další dokončovací práce provede nový zhotovitel. Zvláštní pozornost věnujeme povodňové ochraně a to tak, aby nebyla zhoršena protipovod. ochrana města. Jednáme rovněž s PLA o dočasné úpravě manipulace na vodním díle Pastviny (pokles hladiny, včasné prázdnění nádrže).
Dle předpokladů PLA proběhne na přelomu Leden/Únor zadávací řízení na nového zhotovitele PPO a v pol. roku 2018 by mohly být práce zahájeny.
Nyní někteří občané (zpravidla nedotčení minulými povodněmi) přicházejí s požadavkem na ukončení výstavby PPO, upozorňuji však na to, že ve stádiu rozestavěnosti PPO není možné stavbu ukončit a ponechat v tomto stavu, protože by naopak byla zhoršena povodňová ochrana města. Navíc povinností města je dle zákona chránit majetek a zdraví občanů před nepříznivými vlivy havárií, pohrom a kriz. situací a i z tohoto důvodu jsme přistoupili k této stavbě.

Fikejs Vladimír, Ing. | dne 22.12.2017Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka