Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje na základě svých rozpočtových možností pro rok 2018 dotační program "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" (dále jen ORP).
Finanční prostředky v tomto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nachází mimo památkové rezervace a památkové zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou například oltáře a varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).
Ministerstvo kultury České republiky stanovilo pro rok 2018 pro správní území ORP Žamberk celkovou výši finanční kvóty 562.000,-Kč.
Žádosti pro podporu z tohoto programu se všemi povinnými přílohami přijímá Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, v termínu do 28. 02. 2018.
Pro žadatele je letos stejně jako vloni připraven pouze jeden formulář žádosti o zařazení akce obnovy do programu, ve kterém na příslušném místě vyznačí, jsou-li plátci daně z přidané hodnoty (DPH) či nikoliv. Je třeba, aby plátci DPH počítali procentuální podíl státního příspěvku vzhledem k ceně prací obnovy (dle smlouvy o dílo) bez DPH.
Pro zajištění hladké administrativy a snadného zpracování Vámi zaslaných žádostí s přílohami Vás žádáme, abyste neměnili formáty písma ani grafickou úpravu formulářů. Dále Vás žádáme, abyste pro své žádosti používali výhradně formuláře vydané pro letošní rok.
Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na změny, ke kterým v rámci tohoto programu došlo. První z těchto změn je přetvoření dříve dvoukolového programu na program jednokolový s uzávěrkou přijetí žádostí k 28.02.2018, zároveň bylo ohlášeno zrušení doplňkového kola.
Další významná modifikace se pak týká minimálního procentuálního spolupodílu žadatele, který se zvyšuje z 10% na 20%. Tato změna byla vyvolána snahou o sjednocení podobných podmínek s Havarijním programem MK.
Potřebné informace, zásady a příslušné formuláře najdete na internetových stránkách Ministerstva kultury České republiky.

Karel Formánek, referent památkové péče
Škodová Monika, Mgr. | dne 08.01.2018Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka