Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Stav PPO k 11.1.2018

Přerušená stavba protipovod. opatření v Žamberku je z převážné části zabezpečena proti příp.škodám a pokračují přípravy na další pokračování stavby.
Protipovodňové opatření (dále PPO) v Žamberku budou chránit obyvatele a majetek proti průtokům min. Q30 (30-ti letá voda = cca povodeň v r. 1997). Po téměř 10 letech příprav této akce byla v dubnu 2017 výstavba PPO zahájena. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo zemědělství ČR, investorem a odpovědným orgánem za výstavbu je Povodí Labe s.p. (dále PLA) a navrhovatelem akce je město Žamberk. Se zhotovitelem firmou Navimor-Invest S.A. odštěp. závod Praha uzavřelo PLA smlouvu o dílo. Zhledem k neplnění povinností smlouvy, harmonogramu stavby a v neposlední řadě i k úpadku firmy byla tato smlouva k 30.10.2017 s danou firmou vypovězena. Zhotovitel tedy zastavil veškeré práce (v té době však již měly slabou intenzitu i kvalitu) a vše ponechal tak, jak dělníkům „upadlo od ruky“ (stále však firma provádí úklid zařízení staveniště na louce za Vencl-Servis). Bylo tedy nutné se společnými silami PLA a města postarat o zabezpečení stavby, úklidu, zakonzervování a ochranu před příp. povodněmi. Pro tyto účely byl vytvořen Přehled požadavků na zabezpečení stavby a jejího okolí, který obsahuje 35 bodů. Financování těchto prací je prováděno z garančního fondu, který dle smlouvy musel zhotovitel složit, právě pro tyto účely. Neodkladné splnění požadavků (6x) provedly Technické služby Žamberk na základě objednávky. Další požadavky - převážnou část plní Technické služby na základě smlouvy o dílo (20x), většina z nich je již splněna.
Zde patří poděkování Technickým službám za kvalitní splnění těchto požadavků. Tři požadavky budou plněny v průběhu zimy a to zajištění stávajících zdí a břehových částí proti zvýšeným průtokům, výběr dodavatele provede PLA dle možností z místních subjektů. Připraven je požadavek na případné bourání části betonové zdi (3 pole) na louce za střediskem PLA v případě hrozby povodní. Dalších 5 odkladných požadavků (nedostatků, které zbyly po starém zhotoviteli) splní nový zhotovitel.
V rámci stavby PPO byly společností ČEZ Distribuce provedeny na přelomu roků práce na přeložce elektrického vedení za autokempinkem, kde došlo k poškození daných prostor těžkou technikou. Tyto závady budeme nuceni s danou společností (popř. jejich subdodavatelem) řešit.
Předpoklad pro zveřejnění zadávacích podmínek pro výběr nového zhotovitele – únor 2018. Předpoklad zahájení prací na další výstavbě PPO je pol. roku 2018.
V současné době rozestavěnosti stavby je jediné řešení stavbu dokončit dle prováděcí dokumentace s příp. drobnými změnami tak, aby ochrana sloužila i dalším generacím obyvatel města. V opačném případě pak za stávajícího stavu dokonce hrozí navýšení možných škod v případě povodní. Následně je pak otázkou několika málo let, než stavba PPO splyne s prostředím v okolí toku Divoké Orlice v Žamberku, včetně obnovy příslušné vegetace (obnova vegetace je součástí projektu).
K další výstavbě PPO, postupům a možným změnám proběhne dne 16.1.2018, 16.00 hod. mimořádné zastupitelstvo města.

Ing. Vladimír Fikejs
vedoucí odboru obrany a kriz.řízení
Fikejs Vladimír, Ing. | dne 11.01.2018
Zabezpečení PPOObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka