Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Přerušení stavby PPO

Po ukončení smlouvy o dílo se zhotovitelem protipovod. opatření Žamberk musí zabezpečit provedení zabezpečovacích a úklidových prací na stavbě Povodí Labe s.p. a město.
Dnem 31.10.2017 ukončil investor Povodí Labe s.p. smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby protipovodňových opatření (dále PPO) společností Navimor-Invest S.A. odštěpný závod Praha z důvodu neplnění harmonogramu prací. Významný vliv na výpověď měl i úpadek mateřské společnosti v Polsku.
Dne 14.11.2017 proběhlo předání nedokončené stavby mezi Navimor Invest a Povodím Labe s.p. (dále PLA). Tímto dnem zhotovitel ukončil práce na výstavbě PPO. Pokračuje pouze v dokončení realizace veřejného osvětlení na Havlíčkově nábřeží dle smlouvy s městem. Firma rovněž likviduje a sváží svůj majetek z jednotlivých stavebních objektů do prostoru zařízení staveniště na louku za Vencl-Servis v ul. Albertova a tento prostor a tím i město opustí kompletně do konce roku.
Vlastní zabezpečovací a úklidové práce a zakonzervování stavby probíhá již v režii PLA v součinnosti s městem. Bylo vytyčeno 33 bodů (jednotlivých prací) k zabezpečení stavby a stanoveny jejich priority. Rovněž musí být splněna opatření protipovodňové ochrany. Jsme si vědomi, že za současného stavu tvoří betonová zeď napříč loukou v ul. Albertova hráz a případná povodňová vlna by tak ještě zhoršila minulý stav. Jako opatření je proto počítáno s přípravou na možný odstřel 3 polí v betonové zdi v případě hrozby povodní. Převážnou část zabezpečovacích prací budou provádět Technické služby Žamberk počínaje dnem 21.11.2017.
Tato vzniklá situace je neobvyklá, kterou nezná ani dotační program v oblasti PPO v gesci MZe ČR. V době výběru zhotovitele na výstavbu PPO Žamberk, který provádělo PLA, odpovídala firma Navimor zadaným podmínkám, měla dlouhodobě dobré reference a nebyly žádné signály o budoucích problémech.
Byl projednán harmonogram dalšího postupu činností:
1. Provádění zabezpečovacích prací a zakonzervování stavby: listopad 2017 – únor 2018
2. Finanční ohodnocení na jednotlivé části dokončené stavby: do 20.12.2017 (soudní znalec)
3. Nutné opravy projektu stavby s důrazem na rozpočet: do 20.12.2017
4. Příprava a vyhlášení výběrového řízení: do dubna 2018
5. Výběr zhotovitele a sepsání smlouvy o dílo: do června 2018
6. Zahájení prací, pokračování ve výstavbě PPO: v pol. r. 2018.
Nevýrazným kladem této negativní situace je, že toto vzniklo v době zimního období a proto by nemělo dojít k výraznému zdržení stavby – konec r. 2019.
Je zřejmé, že za současné rozestavěnosti stavby není možné výstavbu PPO ukončit, protože naopak by stavba v tomto stadiu zhoršila protipovodňovou ochranu oproti stavu před zahájením stavby.Fikejs Vladimír, Ing. | dne 16.11.2017Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka