Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Informace k PPO k 29.11.2017

Po ukončení činnosti a předání stavby protipovodňových opatření zhotovitelem, je nuceno provést zabezpečení stavby Povodí Labe s.p. a město Žamberk.
Informace k stavbě PPO k 29.11.2017
Dne 14.11.2017 předal zhotovitel Protipovodňových opatření, Žamberk firma Navimor-Invest rozestavěnou část stavby poté co s ní byla ukončena smlouva o dílo z důvodu závažných porušení i vlastního úpadku této nadnárodní společnosti. Odcházející firma zde ponechala pouze zázemí staveniště na louce v ul. Albertova, toto přemístí do konce roku 2017. Na vlastní stavbu již nemá přístup, vyjma odstranění zábran na Havlíčkově nábřeží a na levém břehu bezprostředně u dřevěné lávky. Pochopitelně stavba nemůže zůstat do doby nástupu nového zhotovitele (předpoklad pol. roku 2018) ve stavu v jakém ji NAVIMOR opustil. Povodí Labe s.p. (dále PLA) v součinnosti s městem musí provést zabezpečovací práce a zakonzervování stavby. Sestavili jsme Přehled požadavků na zabezpečení stavby a jejího okolí, který má k dnešnímu dni 35 bodů rozdělených dle priorit. Převážnou část prací provedou Technické služby města (dále TS) postupně dle daných priorit. Pochopitelně TS plní i další úkoly v rámci města a své běžné činnosti, proto nebudou tyto práce hotovy během několika dnů, ale je nutné zvážit nastavené priority. V první řadě bylo proti zámrazu zabezpečeno odhalené vodovodní potrubí na pravém břehu (dále PB, popř. levý břeh LB) od želez. mostu po dřevěnou lávku a některé výkopy. Další v pořadí je: dokončit zasypání výkopu za betonovou zdí na PB níže žel. mostu a vytvoření provizorního chodníku; na PB u lávky zasypání výkopů kolem krátké betonové zdi; na LB Havlíčkovo nábř. oboustranné dosypání betonové zídky od lávky až po schody oproti STAPS; výše odtud k žel. mostu pak dosypání širokého výkopu (zarovnání terénu) a instalace provizorního zábradlí k betonové zdi; na LB níže lávky směrem pod skály úprava cesty a vytvoření provizorních zábran přes propustek a tento propustek zabezpečit uzávěrem proti nátoku případ. povodňových vod (u býv. loděnice); zkultivovat louku oproti lávce; z hlediska bezpečnosti zabezpečit nízké štětové stěny na PB; na PB opravit komunikaci na Husově nábř. od Brorsenovy ulice výše k mostu; z hlediska povodňového rizika je řešeno v případě hrozby povodní (průtok nad 95 m3/s) odstranění 2 polí z betonové zdi za střediskem PLA. Vybraná odborná firma pak zabezpečí do jarního tání zpevnění LB za novou beton. zdí Pod Skalami a zpevnění (zához kamenem 200 kg) obnažené betonové zdi na PB pod želez. mostem. Část těchto prací je jen provizorním řešením tak, aby stavba nebyla poškozena a nedošlo k úrazům a škodám a v konečných pracích bude pokračovat nový zhotovitel. Některé nedostatky a problémy, které strpí odkladu, budou z důvodu finanční efektivnosti ponechány ve stávajícím stavu a řešeny novým zhotovitel až po konečném dokončení daného stavebního objektu. Do konce roku 2017 bude zpracováno odborné cenové ohodnocení již postavené stavby a zpracována upřesněná projektová dokumentace, včetně rozpočtových položek. Poč. roku 2018 bude připraveno a následně vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele, který převezme odpovědnost za celou stavbu. Do doby výběru nového zhotovitele nedojde k dalšímu kácení zeleně podél nábřeží. Zároveň děkuji všem dotčeným osobám podél toku v jeho spodní části za převážnou toleranci problémů spojených se stavbou, ale i s bývalým zhotovitelem, který věci, jež pro něho nebyly finančně výhodné, opomíjel. Vzhledem k času tohoto nuceného přerušení stavby by nemělo dojít k posunu dokončení celé stavby PPO – 31.12.2019.
V případě dotazů se obracejte na vedoucího odboru obrany a kriz. řízení MěÚ: tel. 465670218, v.fikejs@zamberk.eu.
Ing. Vladimír Fikejs, koordinátor stavby PPO za město

Fikejs Vladimír, Ing. | dne 29.11.2017
Ke stažení:

Dokument: Foto zabezp. prací | soubor: 35976.JPG | velikost: 1.43 MB   - Foto zabezp. pracíObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka