Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

RNDr. Zdeňek Šulcek, CSc. se dožil 90 let!

Mojmír Opletal – Karel Pošmourný
Není to tak dávno, kdy oslavil své devadesátiny dlouholetý vedoucí laboratoří Ústředního ústavu geologického – RNDr. Zdeněk Šulcek, CSc. Zasluhuje si, abychom si na jeho výročí, i s mírným zpožděním vzpomenuli.
Narodil se 25. 10. 1924 v Žamberku, ve známé místní rodině – z několika generací pekařů. Již od studia na gymnáziu měl zájem o přírodní vědy, především pak chemii. Tu studoval na Universitě Karlově. Prošel řadou životních peripetií, které přineslo minulých 50 let. Od totálního nasazení přes vyloučení ze studia v r. 1949, suspendování z místa vedoucího v r. 1959 až k dlouhodobému zákazu výjezdu za hranice státu. Všechny tyto překážky dr. Šulcek svým občanským postojem a odbornou úrovní dokázal překonat a opět stanul v čele chemických laboratoří ústavu, které odborně vedl až do svého penzionování v r. 1986. Ve svém oboru se stal vedoucí osobností. Důsledným prosazováním exaktní tvůrčí práce a cílenou organizační činností přivedl laboratoře ústavu k vysoké evropské úrovni. V resortu tehdejšího Geologického úřadu se staly jím vedené laboratoře gesčním pracovištěm, které vyvíjelo moderní analytické metodiky na vysoké odborné úrovni a ovlivňovalo práci ostatních laboratoří resortu. Analýzy této laboratoře byly a dosud jsou pro svou kvalitu užívány při standardizaci světových horninových srovnávacích materiálu.

Během své aktivní činnosti uveřejnil dr. Šulcek více než 120 původních prací z oboru analytické chemie i geochemických studií některých surovin. Je spoluautorem dvou monografií o chemických rozkladech nerostných materiálů, které vyšly v překladech v USA, ve Velké Británii i v bývalém SSSR. Vzbudily pozornost odborné veřejnosti pro úplnost zpracování daného tématu. Jako gestor řady domácích i mezinárodních setkání a sympozií přispěl ke zvýšení jejich úrovně jak svými znalostmi, tak kontakty s řadou světových odborníků. Úzce spolupracoval s oběma našimi vysokými chemickými učilišti přednáškami, výchovou řady vědeckých aspirantů i činností v Komisích pro obhajoby státních i kandidátských prací.

Kromě bydlení v Praze se stále vracel do svého rodiště – Žamberka. Zde si po odchodu do penze vystavěl dům u břehu Orlice, kde s rodinou tráví zasloužený odpočinek. Závěrem připomeneme jubilantův koníček – rád hraje mariáš, a je v tom velký mistr, stejně jako jeho táta. Přejeme mu ze srdce klid a pohodu, hodně zdraví do dalších let i mnoho radosti s rodinou i přáteli.

Z jeho publikací vybíráme:
Švasta, J. – Šulcek, Z. (1953, 1954): Chemické rozbory nerostných surovin, seš. 1-7. Ústř. úst. geol.
Švasta, J. – Zahradník, L. –Šulcek, Z. – Šťovík, M. – Bouberle, M. – Rotter, R. (1955): Výskyt germania v československém uhlí, a jeho produktech. – Geotechika 20.
Bouška, V. – Havlena, V. – Šulcek, Z. (1963): Geochemie a petrografie cenomanského uhlí z Čech a Moravy. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd, 73, 1-50.
Macháček, V. – Šulcek, Z. – Václ, J. (1966): Geochemie berylia v sokolovské pánvi. – Sbor. Geol. Věd, Technol. Geochem., 7, 33-70.
Šulcek, Z. (1978): Tlakové rozklady v anorganické analýze. In: Aktuální problémy průmyslové analytiky – Sbor. ref. z celost. semináře, Dům techniky Ostrava, 1-27.
Šulcek, Z. (1978): Geochemický rozbor řečištních sedimentů. In: Opletal, M. et al. (1980): Geologie Orlických hor. Ústř. Úst. geol.
Borovičková Kamila, Bc. | dne 09.01.2015Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka