Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Místní poplatek z pobytu

Dnem 01.01.2020 nastává účinnost Obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 7/2019 o místním poplatku z pobytu, do které jsou promítnuty novelizovaná ustanovení zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Nově je zaveden místní poplatek z pobytu (nahrazuje dřívější místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt). Níže jsou uvedeny důležité informace k místnímu poplatku z pobytu:
- poplatníkem je osoba, která v obci není přihlášená,
- plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka, zákon ukládá plátci povinnost vést a uchovávat evidenční knihu a stanoví výčet evidovaných údajů i způsob vedení evidence,
- předmětem místního poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu s výjimkou pobytu, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda,
- sazba místního poplatku z pobytu je stanovena ve výši 10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku,
- plátce místního poplatku odvede vybraný poplatek správci místního poplatku nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí.
Ostatní informace o ohlašovací povinnosti, osvobození, najdete ve výše uvedené Obecně závazné vyhlášce města Žamberka.
Matějíčková Hana | dne 16.12.2019Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka