Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Zkouška žadatelů o řidičské oprávnění skupiny vozidel AM, A1, A2, A.

Vážení spoluobčané,
vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších změn, je novelizována (tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2015) a podstatně se dotkla mé profese a v neposlední řadě i všech žadatelů o řidičské oprávnění skupiny vozidel AM, A1, A2, A (motocykl). Konkrétně se jedná o provedení první části zkoušky řidičů motocyklů za účelem prokázání znalostí a dovedností z praktické jízdy.

K této zkoušce byla zapotřebí plocha, která musí splňovat přísná kritéria k bezpečnému provedení daných úkonů.

Před námi stál nelehký úkol, který bylo potřeba vyřešit během krátkého zimního období. Do tohoto problému jsem zainteresoval všechny složky, které mají k autoškolství a k problematice dopravy nejblíže. Bylo navrhnuto několik variant, které však byly postupně zamítnuty např. pro nesplnění rozměrů plochy, nesouhlas vlastníka plochy, chybějící sociální zařízení apod.

Z celého katastrálního území žamberecka a jeho okolí, splňovala rozměry plocha v obci Pastviny - nad autobusovým nádražím.

Po tomto zjištění začala dlouhá jednání, řešily se finanční prostředky, příprava a mnoho dalších věcí, které směřovaly ke zdárnému vyřešení daného úkolu.
Po jednáních s panem starostou Ladislavem Škůrkem a zastupiteli obce Pastviny byla plocha poskytnuta k provedení zkoušky z praktické jízdy řidičů motocyklů.
Při výcviku a při zkouškách bude zachována bezpečnost celého okolí, protože hlavní důraz kladu na bezpečnost života a zdraví žadatelů o řidičské oprávnění a všech účastníků silničního provozu.

Touto cestou bych chtěl poděkovat panu starostovi a zastupitelstvu obce Pastviny za vstřícné a profesionální jednání.

Dále bych chtěl poděkovat řediteli Střední průmyslové školy Letohrad, panu Mgr. Martinu Priknerovi, který mně „poskytl" pana Ing. Jiřího Štěpánka, učitele odborných předmětů – obor geodezie a katastr nemovitostí, s žákem 2. ročníku – obor geodezie, se kterými byla výborná spolupráce při vytyčování bodů pro jednotlivé jízdní úkony na ploše v Pastvinách. Tyto úkony byly prováděny za velmi nepříznivého počasí.

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat Městskému úřadu Žamberk a městu Žamberk za vstřícnost a poskytnutí nemalých finančních prostředků k přípravě a ke zdárnému provádění zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění.

Děkuji všem, kteří se podílejí na výchově nových „motorkářů" a kterým není lhostejná bezpečnosti silničního provozu.
Štrup Ivo, Bc. | dne 17.05.2016
Vytyčování bodů pro jednotlivé jízdní úkony Vytyčování bodů pro jednotlivé jízdní úkony Vytyčování bodů pro jednotlivé jízdní úkony Vytyčování bodů pro jednotlivé jízdní úkony Vytyčování bodů pro jednotlivé jízdní úkonyObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka