Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pokračování stavby protipovodňových opatření Žamberk

Na jaře roku 2017 byla podél řeky Divoké Orlice po devítileté přípravě zahájena stavba protipovodňových opatření v délce téměř 3 km.
Při přípravě nejrozsáhlejší stavby v Žamberku probíhaly besedy s veřejností a před samotným zahájením stavby se uskutečnila veřejná diskuse a seznámení se stavbou, technickým provedením a časovým harmonogramem. Na podzim loňského roku, tedy několik měsíců po zahájení stavby, vybraný zhotovitel nebyl schopen plnit časový a finanční harmonogram, a proto investor stavby, státní podnik Povodí Labe, odstoupil od smlouvy o dílo. Rozestavěná stavba musela být ve spolupráci s Povodím Labe a navrhovatelem městem Žamberkem zabezpečena. Byly stanoveny a provedeny nejnutnější úkony ochrany osob a majetku a do konce roku 2017 se podařilo nedokončené dílo provizorně zajistit. Povodí Labe, s.p. zahájilo všechny kroky pro výběr nové zhotovitelské firmy. Na jaře roku 2018 byla v řádném výběrovém řízení investorem vybrána firma MADOS MT s.r.o., Lupenice, tedy regionální firma s výbornými referencemi na kvalitu a stanovené termíny.
Dne 25. července 2018 proběhlo oficiální zahájení stavby, kterého se zúčastnili senátor Ing. Petr Šilar, který je předsedou dozorčí rady Povodí Labe, s.p., zástupci investora Ing. Marián Šebesta, generální ředitel státního podniku Povodí Labe, Ing. Petr Martínek, investiční ředitel Povodí Labe, s.p., starosta města Žamberka Jiří Dytrt, radní města MUDr. Jiřina Jirešová, Ing. Ivo Muthsam, ředitel MADOS MT s.r.o., a Ing. Vladimír Fikejs, vedoucí odboru obrany a krizového řízení Městského úřadu Žamberk. Starosta města Žamberka Jiří Dytrt poděkoval zástupcům Povodí Labe a Technickým službám města za operativní a rychlé zajištění stavby přes zimní období. Všichni přítomní zhodnotili dosavadní průběh stavby protipovodňové ochrany, byly popsány problémy a možná rizika. Na základě připomínek občanů budou prováděny drobné změny v projektu, pro které byl stanoven postup. Generální ředitel Povodí Labe přislíbil spolupráci při úpravě projektu ozelenění na základě připomínek občanů.
Přítomní se shodli na tom, že tato rozsáhlá stavba bude pokračovat dle schváleného projektu, uzavřených smluv a vydaných rozhodnutí a stanovisek správních orgánů. Pro město Žamberk je dobrou zprávou, že se podařilo vyjednat na Ministerstvu zemědělství ČR financování navýšení ceny stavby a město nebude hradit více, než ukládají platné smlouvy, tzn. 15 % z ceny díla. Ředitel společnosti MADOS MT deklaroval, že i přes dané problémy se stavbou PPO a situaci na současném stavebním trhu, bude stavba dokončena v termínu 30.11.2019. Vyžádal si však plnou podporu všech zúčastněných stran a toleranci občanů v průběhu stavební činnosti v jednotlivých objektech. Senátor Ing. Petr Šilar přislíbil plnou podporu této akci a součinnost s poskytovatelem dotace Ministerstvem zemědělství ČR. Počáteční úsilí zhotovitele bude směřováno na dokončení již rozestavěných částí stavby, včetně konečných úprav se zapracovanou změnou projektu v ozelenění.
Škodová Monika, Mgr. | dne 27.07.2018
Setkání k PPOsetkání k PPOObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka