Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Oprava opěrné zdi na silnici I/11 Žamberk – odstranění dopravní závady v km 100,5 je dokončena.

Na základě odborného znaleckého posudku z roku 2004 (ohrožení chodců, nevhodné průjezdní profily pro kamionovou přepravu), dalších analýz a urgencí bylo zahájeno jednání s vlastníkem komunikace ŘSD o opravě úseku silnice I/11 mezi čerpací stanicí Benzina a budovou městského muzea.
V roce 2006 se zrealizovala část opravy nejnebezpečnějšího a nepřehledného nejužšího místa. Komunikace je zde zaříznuta do prudkého svahu Kapelského vrchu a musela být vystavěna opěrná zeď. Celková cena opravy dosáhla v roce 2006 cca 25 mil. Kč. V rámci opravy byl zjištěn velmi špatný stav podloží stávající komunikace včetně nálezu výdutí způsobených hromaděním a vsakováním značného množství vody z okolních svahů, které hrozily propadnutím vozovky a sesuvem části svahu. Z toho důvodu se měnila i technologie injektáží opěrné zdi pro svah. Dále byl odstraněn nevyhovující stav chodníkového tělesa s nefunkčním ochranným zábradlím.

V roce 2016 bylo provedeno zpevnění podloží komunikace opěrnou zdí a odvedení veškeré povrchové vody z úpatí Kapelského vrchu do řeky Divoké Orlice. Současně byla provedena výměna vodovodního řádu pro zásobování města pitnou vodou. Nově bylo vybudováno chodníkové těleso, opěrné zábradlí a nové veřejné osvětlení. Harmonogram byl dodržen, a tak byla stavba uvedena do zkušebního provozu na začátku prosince. V polovině měsíce proběhlo slavnostní předání.

Děkuji Ředitelství silnic a dálnic za uvolnění finančních prostředků a zařazení investiční akce do plánu oprav. Velké poděkování patří realizační firmě MADOS MT s.r.o. za pečlivost, rychlost a vstřícné jednání při realizaci opravy. Děkuji Technickým službám Žamberk a všem ostatním firmám, které se na akci podílely.
Přeji všem motoristům a chodcům bezpečný a příjemný pocit při využívaní tohoto úseku silnice a chodníku.

Jiří Dytrt
Škodová Monika, Mgr. | dne 01.01.2017
oprava I/11Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka