Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Základní informace o úřadě

Ochrana osobních údajů a jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ozrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů

! Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.!

 IQ NET Management system - značka Bezpečnost informací - značkaŘízení jakosti - značka
 1. Oficiální název města: Žamberk
 2. Důvod a způsob založení:

  Město Žamberk (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávný celek v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

  Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích)

 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní údaje:
  Sídlo:Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
  Poloha na mapě:1. budova - radnice (Masarykovo nám. 166)
  2. budova - sídlo PO III (Nádražní 833)
  Telefon:465 670 211, 465 670 300
  E-mail:e-podatelna@zamberk.eu
  www:www.zamberk.cz
  ID datové schránky:ia9b3gu
  Starosta:Ing. Bc. Oldřich Jedlička
  1. místostarosta:Ivan Vrkoč
  2. místostarosta:Zděnka Šebková
  Tajemník: Ing. Marcel Klement
  Úřední hodiny
  Pondělí:8.00 - 11.0012.00 - 17.00
  Středa:8.00 - 11.0012.00 - 17.00
  Čtvrtek:8.00 - 11.00 
  Úřední hodiny jsou stanoveny v zájmu veřejnosti, kdy je příslušný úředník zpravidla fyzicky přítomen na svém pracovišti a je připraven přijmout žádosti či podněty občanů, nebo osobně vysvětlit individuální situaci či podmínky.
  Provozní doba úřadu
  Pondělí:8.00 - 11.0012.00 - 17.00
  Úterý:8.00 - 11.0012.00 - 14.00
  Středa:8.00 - 11.0012.00 - 17.00
  Čtvrtek:8.00 - 11.0012.00 - 14.00
  Pátek:8.00 - 11.0012.00 - 14.00
  Provozní doba úřadu je časový úsek, kdy se úředníci věnují vyřizování pracovních povinností na pracovišti i v terénu a je možné, že úředník je zaneprázdněn jinou činností nebo je z pracovních důvodů nepřítomen. Je-li to provozně možné, úřad vyřídí požadavky občanů i v této době.
 5. Bankovní spojení:
  • č.ú. 1321320309/0800 - základní účet (úhrada a příjem úvěrů, grantů, dotací ...)
  • č.ú. 27-1321320309/0800 - výdajový účet (úhrada většiny faktur, poplatků)
  • č.ú. 19-1321320309/0800 - příjmový účet (příjem daní, všech správních poplatků...)
  • č.ú. 8759040207/0100 - běžný účet (příjem dotací, daní, příjmů z prodeje majetku...)
 6. IČO: 00279846
 7. DIČ: CZ00279846
 8. Rozpočet:   viz Rozpočet města, hospodaření
 9. Žádosti o informace:

  Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

  Žádost je podána dnem, kdy ji město obdrželo.

  Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2 zákona, se považuje za nové podání žádosti.

  Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem Městského úřadu v Žamberku.

  Písemně podané žádosti v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně městského úřadu, na jednotlivých odborech MěÚ a v sekretariátu starosty. Žádosti podané jinde (na služebně městské policie, v organizacích, jejichž zakladatelem je město Žamberk apod.) jsou předány k vyřízení příslušným zaměstnancům k zaevidování a vyřízení.

 10. Příjem žádostí a dalších podání:

  Žádost či stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání lze podat v písemné podobě poštou, osobně prostřednictvím podatelny městského úřadu nebo elektronicky. Stížnost lze podat i ústně, a to na městském úřadu, odboru právním.

  Pravidelným způsobem doručování rozhodnutí je doručení poštou nebo datovou schránkou.

  Při vyřizování žádostí a podání se město řídí příslušnými právními předpisy.

 11. Opravné prostředky:
  1. Opravné prostředky proti rozhodnutí příslušných odborů městského úřadu

   Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

   Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná RM, starosta nebo tajemník.

   Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat odvolání.

  2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města

   Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo RM, učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

   Proti opatřením RM nebo ZM v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Ministerstvu vnitra ČR. Proti opatřením RM nebo ZM v přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Pardubického kraje.

   Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

  3. Soudní přezkoumání

   Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 244 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 12. Formuláře
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
 14. Nejdůležitější předpisy:

  Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:
  Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcíchDokument: o některých přestupcích | soubor: 40568.docx | velikost: 0.05 MB Dokument: o některých přestupcích | soubor: 40569.pdf | velikost: 0.13 MB Kubová Jitka, JUDr.08.01.2019
  Zák.č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadechDokument: živnostenské úřady | soubor: 40564.doc | velikost: 0.05 MB Dokument: živnostenské úřady | soubor: 40565.pdf | velikost: 0.13 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)Dokument: živnostenský zákon | soubor: 40562.doc | velikost: 0.51 MB Dokument: živnostenský zákon | soubor: 40563.pdf | velikost: 0.34 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajinyDokument: ochrana přírody a krajiny | soubor: 40544.doc | velikost: 0.71 MB Dokument: ochrana přírody a krajiny | soubor: 40545.pdf | velikost: 0.56 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonůDokument: zákon o odpadech | soubor: 40540.doc | velikost: 1 MB Dokument: zákon o odpadech | soubor: 40541.pdf | velikost: 0.77 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)Dokument: zákon o evidenci obyvatel | soubor: 40534.doc | velikost: 0.33 MB Dokument: zákon o evidenci obyvatel | soubor: 40535.pdf | velikost: 0.27 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)Dokument: stavební zákon | soubor: 40556.doc | velikost: 1.15 MB Dokument: stavební zákon | soubor: 40557.pdf | velikost: 0.8 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichDokument: přestupkový zákon | soubor: 40542.doc | velikost: 0.35 MB Dokument: přestupkový zákon | soubor: 40543.pdf | velikost: 0.29 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchDokument: správní poplatky | soubor: 40550.doc | velikost: 1.03 MB Dokument: správní | soubor: 40551.pdf | velikost: 0.79 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zák.č. 280/2009 Sb., daňový řádDokument: Daňový řád | soubor: 40530.doc | velikost: 0.77 MB Dokument: Daňový řád | soubor: 40531.pdf | velikost: 0.57 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zák.č. 500/2004 Sb., správní řádDokument: správní řád | soubor: 40552.doc | velikost: 0.55 MB Dokument: správní řád | soubor: 40553.pdf | velikost: 0.43 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zák.č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonůDokument: zákon o ochraně osobních údajů | soubor: 32182.doc | velikost: 0.19 MB Dokument: zákon o ochraně osobních údajů | soubor: 32183.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zák č. 553/1991 Sb., o obecní policiiDokument: obecní policie | soubor: 40566.doc | velikost: 0.17 MB Dokument: obecní policie | soubor: 40567.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictvíDokument: zákon o účetnictví | soubor: 40554.doc | velikost: 0.4 MB Dokument: zákon o účetnictví | soubor: 40555.pdf | velikost: 0.34 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)Dokument: školský zákon | soubor: 40532.doc | velikost: 0.91 MB Dokument: školský zákon | soubor: 40533.pdf | velikost: 0.93 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázekDokument: veřejné zakázky | soubor: 40558.doc | velikost: 1.06 MB Dokument: veřejné zakázky | soubor: 40559.pdf | velikost: 0.71 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcíchDokument: místní poplatky | soubor: 40536.doc | velikost: 0.09 MB Dokument: místní poplatky | soubor: 40537.pdf | velikost: 0.15 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zák.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)Dokument: velká rozpočtová pravidla | soubor: 40546.doc | velikost: 0.57 MB Dokument: velká rozpočtová pravidla | soubor: 40547.pdf | velikost: 0.43 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůDokument: rozpočtová pravidla | soubor: 40548.doc | velikost: 0.27 MB Dokument: rozpočtová pravidla | soubor: 40549.pdf | velikost: 0.26 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zák.č. 491/20001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonůDokument: volby do zastupitelstev obcí | soubor: 40560.doc | velikost: 0.26 MB Dokument: volby do zastupitelstev obcí | soubor: 40561.pdf | velikost: 0.27 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)Dokument: zákon o obcích | soubor: 40538.doc | velikost: 0.47 MB Dokument: zákon o obcích | soubor: 40539.pdf | velikost: 0.37 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

  Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví příslušný pracovník úřadu dle sazebníku:
  - mzdové náklady: 140,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáním informace v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací
  - materiálové náklady: 3,00 Kč za každou stránku formátu A4 pořizované fotokopie nebo skenované kopie, 15,- Kč za každou disketu, 15,- Kč za každé CD
  - doručovací náklady: hodnota balného a poštovného dle platného ceníku

  Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na podatelně městského úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet města, a to vždy před podáním informace.

 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb.Dokument: Výroční zpráva 2019 | soubor: 43528.pdf | velikost: 0.26 MB Kubová Jitka, JUDr.24.01.2020
 17. Seznam organizací zřizovaných městem Žamberkem:
  Centrum sociální péče města Žamberk
  Adresa:Albertova 357, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Mgr. Miroslava Krajčírová
  Telefon:465 617 101
  E-mail:csp.zamberk@seznam.cz
  Web:http://www.cspzamberk.cz/
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&ie=...
  GPS:50°5'23.257"N, 16°27'43.188"E
  Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk
  Adresa:Tylova 1244, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Bc. Iva Pražáková, ředitelka
  Telefon:465 613 405, 465 611 630
  E-mail:ctyrlistek.zamberk@tiscali.cz
  Web:http://msctyrlistek-zamberk.cz
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?continue=%2Fm...
  GPS:50°4'31.236"N, 16°27'30.524"E
  Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk
  Adresa:nám. Gen. Knopa 433, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Blanka Reková, ředitelka
  Telefon:465 614 463
  E-mail:skolka.zamberk@tiscali.cz
  Web:http://www.msslunickozamberk.cz/
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?continue=%2Fm...
  GPS:50°4'52.506"N, 16°27'50.153"E
  Městská knihovna Žamberk
  Adresa:Nádražní 743, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Ing. Jana Hlaváčová
  Telefon:465 614 663, 721 596 726
  E-mail:knihovnazbk@orlicko.cz
  Web:http://www.zamberk.cz/knihovna
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&ie=...
  GPS:50°4'44.56"N, 16°27'43.47"E
  Městské muzeum Žamberk
  Adresa:ČSA 472, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Mgr. Petr Hažmuka
  Telefon:465 611 678, 465 611 474
  E-mail:muzeumzamberk@orlicko.cz
  Web:http:// www.zamberk.cz/muzeum
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&ie=...
  GPS:50°5'12.791"N, 16°27'38.026"E
  Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk
  Adresa:Nádražní 39, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Daniel Kubelka
  Telefon:465 614 583, 465 614 356
  E-mail:fidiko@fidiko.cz
  Web:http://www.fidiko.cz
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&ie=...
  GPS:50°4'57.436"N, 16°27'52.001"E
  Správa budov Žamberk s.r.o.
  Adresa:Klostermannova 990, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Ing. Stanislav Tajbr
  Telefon:465 614 609
  E-mail:info@sbzamberk.cz
  Web:http://www.sbzamberk.cz
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&ie=...
  GPS:50°5'0.586"N, 16°27'40.359"E
  ICO:25280091
  Středisko volného času, ANIMO, Žamberk
  Adresa:28. října 713, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Bc. Alena Němcová, ředitelka
  Telefon:465 612 741, 603 876 667
  E-mail:animo@zamberk.cz
  Web:http://www.animo.zamberk.cz
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?continue=%2Fm...
  GPS:50°4'56.535"N, 16°27'56.1"E
  Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433
  Adresa:nám. Gen. Knopa 433, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Marta Kacálková, ředitelka
  Telefon:465 612 775, 731 579 656
  E-mail:reditelka@jidelna.com
  Web:http://www.jidelna.com
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?continue=%2Fm...
  GPS:50°4'52.375"N, 16°27'50.212"E
  TS ŽAMBERK s.r.o.
  Adresa:Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Ivan Vrkoč
  Telefon:465 612 987, 728 949156
  E-mail:vrkoc.ts@orlicko.cz
  Web:http://www.tszamberk.cz
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&ie=...
  GPS:50°4'23.92"N, 16°27'44.515"E
  ICO:25998218
  Základní škola Žamberk, 28. října 581
  Adresa:28. října 581, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel
  Telefon:465 613 090, 608 308 885
  E-mail:zs28rijna@orlicko.cz
  Web:http://www.zs28rijna-zamberk.cz
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?continue=%2Fm...
  GPS:50°5'2.847"N, 16°27'53.701"E
  Základní škola Žamberk, Nádražní 743
  Adresa:Nádražní 743, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Mgr. Roman Pospíšil, ředitel
  Telefon:465 614 434
  E-mail:zspospisil@seznam.cz
  Web:http://www.zs.zamberk.cz
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?continue=%2Fm...
  GPS:50°4'44.853"N, 16°27'45.215"E
  Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk
  Adresa:Masarykovo nám. 145, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka
  Telefon:465 612 739
  E-mail:zus@orlicko.cz
  Web:http://www.zus-zamberk.cz
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?continue=%2Fm...
  GPS:50°5'15.846"N, 16°27'52.223"E
 18. Přehled informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 19. Povinně zveřejňované informace ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  Kancelář tajemníka (KTAJ)
  Účel zpracováníKategorie osobních údajůKategorie subjektů údajůKategorie příjemcůDoba uchování
  Vyřizování vzkazů, námětů, připomínek, podnětů Jméno, příjmení, trvalý pobyt, e-mailOsoba dávající podnět, připomínkuVedoucí odborů, tajemník5 let
  Personální a mzdová evidence zaměstnanců města Žamberk zařazených do městského úřadu (v písemné podobě; v elektronické podobě; personální a mzdový program KS mzdy)Osobní údaje související s personální evidencí a osobní údaje vztahující se ke zpracování mezdZaměstnanci MěÚ ŽamberkPersonalistka, mzdová účetní50 let
  Realizace výběrových řízení na obsazení pracovních míst úředníkůOsobní údaje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celkůUchazeči o zaměstnáníMěstský úřad Žamberk (personalistka, členové výběrových komisí)10 let
  Personální a mzdová evidence členů zastupitelstva, výborů a komisí města ŽamberkOsobní údaje vztahující se ke zpracování odměnČlenové zastupitelstva, výborů a komisíPersonalistka, mzdová účetní5 let
  Provádění vidimace a legalizaceJméno, příjmení, adresa, datum narození Dotčené osobyDotčené osobyZaměstnanci pověření výkonem legalizace a vidimace5 let
  Evidence oznámení a žádostí podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmůJméno, příjmení, orgán, funkce, činnosti, majetek, dary a závazky ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. u veřejného funkcionáře. Jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště u žadatele o nahlédnutí do registruVeřejný funkcionář dle § 2 odst. 1 písm. o), q) zákona č. 159/2006 Sb., žadatel o informaciEvidenční orgán dle zákona č. 159/2006 Sb.,5 let
  Stanovení platů a odměn ředitelům příspěvkových organizací městaOsobní údaje související s personální evidencí a osobní údaje vztahující se ke zpracování platů a odměnŘeditelé příspěvkových organizací městaPersonalistka, mzdová účetní50 let
  Konkurzní a výběrová řízení na funkce ředitelů příspěvkových organizacíJméno, příjmení, datum narození a adresaUchazeči v konkurzním a výběrovém řízeníAdministrátor VŘ, výběrová komise10 let
  Jmenování a odvolání ředitelů příspěvkových organizací a základ osobní složky pro stanovení platuOsobní údaje související s personální evidencí a osobní údaje vztahující se ke zpracování platů a odměnŘeditelé příspěvkových organizacíPersonalistka, mzdová účetní, rada města50 let
   
  Odbor správní a dopravy (SPDO)
  Účel zpracováníKategorie osobních údajůKategorie subjektů údajůKategorie příjemcůDoba uchování
  Vydávání správních rozhodnutí a dalších písemností na úseku přestupků, evidence obyvatel, matrik, občanských průkazů, cestovních dokladů.Jméno,příjmení, adresa, datum narozeníDotčené osobyÚřední osoby, Dotčené osoby10 let
  Provádění vidimace a legalizaceJméno, příjmení, adresa, datum narození, Dotčené osobyDotčené osobyÚřední osoby, Dotčené osoby5 let
  Agenda matrik a státního občanstvíJméno, příjmení, státní občanství, místo trvalého pobytu , datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, jméno, příjmení, data a místa narození, rodná čísla, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičůDotčené osobyÚřední osoby, Dotčené osoby100 let
  Evidence provozovatelů dopravyJméno, příjmení, adresa, IČ, (rodné číslo)Fyzické osoby - provozovatelé dopravyZaměstnanci živnostenských úřadů5(10) let
  Agenda evidence vozidel a řidičůJméno, příjmení, místo trvalého pobytu , datum a místo narozeníDotčené osobyÚřední osoby, Dotčené osoby5 let po vyřazení vozidla, 1 rok po smrti řidiče
   
  Odbor regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
  Účel zpracováníKategorie osobních údajůKategorie subjektů údajůKategorie příjemcůDoba uchování
  oddělení stavebního řádu - kniha rozhodnutíJméno, příjmení, bydlištěDotčené osobyDotčené osoby, úřední osobyBez omezení
  oddělení stavebního řádu - kniha opatřeníJméno, příjmení, bydlištěDotčené osobyDotčené osoby, úřední osobyBez omezení
  Evidence účastníků smluvních vztahů a smluvJméno,příjmení, rodné číslo, bydliště, číslo účtu a název peněžního ústavuÚčastníci smluvních vztahůnejsouBez omezení
  při pořizování územně plánovací dokumentace vyhodnocování námitek vlastníků a připomínek veřejnostiJméno, příjmení, trvalý pobyt, údaje o vlastnictví dotčených pozemků a stavebVlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem ÚPDZástupci samospráv, úřední osoby10 let
  Správní řízeníJméno, příjmení, adresa, datum narozeníDotčené osobyÚřední osoby, Dotčené osoby20 let
  Poskytování grantů a dotacíJméno, příjmení, adresa, datum narozeníŽadatelé o granty a dotaceZaměstnanci úřadu, úřední osoby, Dotčené osoby samospráva10 let
   
  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SOCZ)
  Účel zpracováníKategorie osobních údajůKategorie subjektů údajůKategorie příjemcůDoba uchování
  Spisová dokumentace žadatelů o zprostředkování osvojení a pěstounské péčejméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, výpis z rejstříku trestů, údaje o zdravotním stavu, ekonomických a sociálních poměrech u žadatelů o osvojení a pěstounskou péčiFyzické osobyKrajský úřad15 let
  Vedení pořadníku zájemců o byt v DPSjméno, příjmení, rodné příjmení, adresa, datum narození, údaje o zdravotním stavu, údaje o příjmu, údaje o spolubydlících osobáchFyzické osobyKomise RM pro sociální služby, Rada města5 let
  Spisová dokumentace orgánu sociálně-právní ochrany dětíjméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, údaje o zdravotním stavu, ekonomických a sociálních poměrech, rodinný stav, osoby, které spolu trvale žijíFyzické osobyKrajský úřad, MPSV, soudy, státní sociální podpora ÚP, orgány hmotné nouze, rodiče nezl. na základě písemné žádosti - viz § 55 odst. 5 zák. č. 359/1999 Sb.15 let
  Spisová dokumentace sociálního kurátora pro dospěléJméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, rodné číslo, rodinný stav, osoby, které spolu vedou společnou domácnost, údaje o zdravotním stavu, ekonomických a sociálních poměrechFyzické osobyKrajský úřad10 let
   
  Odbor životního prostředí a zemědělství (ZPZE)
  Účel zpracováníKategorie osobních údajůKategorie subjektů údajůKategorie příjemcůDoba uchování
  Správní řízení nebo obdobné postupy vedené podle zákonů č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Vyřizování stížností vztahujících se k věcem v režimu vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích, které jsou v působnosti vodoprávního úřadu.Jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo místa podnikání, datum narození, rodné číslo (jen, je-li výslovně vyžadováno zákonem), číslo dokladu totožnosti nebo jiného průkazu, číslo bankovního účtuFyzické osoby v postavení účastníků správního řízení, dotčených osob ve správním řízení nebo obdobném postupu, stěžovatelů.Na základě zvláštních zákonů nebo vnitřních předpisů50 let
  Správní řízení nebo obdobné postupy vedené podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Vyřizování stížností na úseku odpadového hospodářství. Příprava podkladů pro podání žádostí o dotace na úseku odpadového hospodářství;Podíl na přípravě smluv uzavíraných městem v oblasti a odpadového hospodářství.Jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo místa podnikání, datum narození, číslo dokladu totožnosti nebo jiného průkazu, číslo bankovního účtuFyzické osoby v postavení účastníků správního řízení, stěžovatelé.Na základě zvláštních zákonů nebo vnitřních předpisů5 let
  Správní řízení nebo obdobné postupy vedené podle vedená podle zákonů č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.Jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo místa podnikání, datum narození, rodné číslo (jen, je-li výslovně vyžadováno zákonem), číslo dokladu totožnosti nebo jiného průkazu, číslo bankovního účtuFyzické osoby v postavení účastníků správního řízení, dotčených osob ve správním řízení nebo obdobném postupu, stěžovatelů.Na základě zvláštních zákonů nebo vnitřních předpisů5 let
  Správní řízení nebo obdobné postupy vedené podle zákonů č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č., č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů; postupy prováděné podle zákonů ; č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, vyřizování stížností na úsecích ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, rostlinolékařské správy. Podíl na přípravě smluv na zpracování osnov podle lesního zákona.Jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo místa podnikání, datum narození, rodné číslo (jen, je-li výslovně vyžadováno zákonem), číslo dokladu totožnosti nebo jiného průkazu, opis trestního rejstříku, číslo bankovního účtuFyzické osoby v postavení účastníků správního řízení, dotčených osob ve správním řízení nebo obdobném postupu, stěžovatelů.Na základě zvláštních zákonů nebo vnitřních předpisů5 let
   
  Odbor finanční (FIN)
  Účel zpracováníKategorie osobních údajůKategorie subjektů údajůKategorie příjemcůDoba uchování
  Poskytování finančních prostředků (příspěvky a dotace z rozpočtu města)jméno, příjmení, trvalý pobyt, název subjektu, sídlo, IČO, datum registrace právní subjektivityŽadateléZaměstnanci úřadu, úřední osoby, Dotčené osoby samospráva5 let
  Předpis a evidence pohledávek na základě uzavřených kupních smluvjméno, příjmení, rodné číslo trvalý pobyt, název subjektu, sídlo, IČODotčené osobyZaměstnanci úřadu, úřední osoby, Dotčené osoby, samospráva10 let
  Evidence pohledávek za rozpočtovými příjmyjméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, název subjektu, sídlo, IČO, datum vzniku a výše pohledávkyDotčené osobyZaměstnanci úřadu, úřední osoby, Dotčené osoby, samospráva5 let
  Řízení ve věcech daní a poplatků dle zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dle z. č. 280/2009 daňový řád.Jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, název subjektu, sídlo, IČODotčené osobyúřední osoby, Dotčené osoby5 let
   
  Odbor obrany (OBR)
  Účel zpracováníKategorie osobních údajůKategorie subjektů údajůKategorie příjemcůDoba uchování
  Ochrana utajovaných informací - zákon č. 412/2005 Sb.Titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydlištěZaměstnanci města zařazení do MěÚ, samospráva městaNárodní bezpečnostní úřadPo dobu platnosti splnění podmínek pro přístup k utajovaným informacím + doba dle zákona č. 412/2005 Sb.
  Seznam příjemců hromadných SMS zprávJméno, příjmení, adresa, mobilní telef. čísloZájemci z řad občanůOdbor OBRPo dobu trvání služby a zájmu uchazeče.
   
  Odbor právní (PRAV)
  Účel zpracováníKategorie osobních údajůKategorie subjektů údajůKategorie příjemcůDoba uchování
  Evidence žadatelů o informaci dle zák.č. 106/1999 Sb.jméno, příjmení, adresaŽadatelé o informacižádní5 let
  Agenda volebJméno, příjmení, adresa, datum narození, členství v politické straněDotčené osobyÚřední osoby, Dotčené osoby10 let
  Vyřizování stížností a peticJméno, příjmení a trvalý pobytStěžovatel, petentZaměstnanci úřadu, zaměstnanci správních orgánů, jimž bylo podání postoupeno5 let
  Vydávání správních rozhodnutí a dalších písemností na úseku přestupkůJméno, příjmení, datum narození, adresaFyzické osobyDotčené osoby v rámci přestupkového řízení5 let
  Podávání zpráv a informací o občanechJméno, příjmení, datum narození, adresaFyzické osobySoudy, Policie ČR, exekutoři5 let
  Vyjádření k žadateli o zbrojní průkazJméno, příjmení, datum narození, adresaFyzické osobyPolicie ČR5 let
  Obecně prospěšné práceJméno, příjmení, datuum narození, adresaFyzické osobyProbační a mediační služba, ...5 let
  Vymáhání pohledávekJméno, příjmení, datuum narození, adresaFyzické osoby - dlužníciSoudy, exekutoři5 let
   
  Obecní živnostenský úřad (ZIV)
  Účel zpracováníKategorie osobních údajůKategorie subjektů údajůKategorie příjemcůDoba uchování
  Registr živnostenských podnikatelůJméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresaDotčené osobyDotčené osoby, úřední osoby10 let po
  smrti podnikatele
  Evidence zemědělských podnikatelůJméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresaDotčené osobyDotčené osoby, úřední osoby10 let po
  smrti podnikatele
  Výkon kontrolní činnostiJméno, příjmení, datum narození, adresaDotčené osobyDotčené osoby, úřední osoby10 let
   
  Kancelář starosty (KSTA)
  Účel zpracováníKategorie osobních údajůKategorie subjektů údajůKategorie příjemcůDoba uchování
  Evidence smluvních vztahůObchodní název, IČ, adresa, číslo účtu a název peněžního ústavu, titul, jméno a příjmení statutárního zástupce, titul, jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště Fyzické osoby, číslo účtu a název peněžního ústavuÚčastníci smluvních vztahůodbory MěÚ5 let
  Provádění vidimace a legalizaceJméno, příjmení, adresa, datum narození Dotčené osobyDotčené osobyZaměstnanci pověření výkonem legalizace a vidimace5 let
  Evidence žadatelů o finanční dar dle OS 3302jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narozeníŽadatelé o darRada města5 let
  Žádosti občanů a právnických osob předkládaných Radě nebo Zastupitelstvu městajméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, obchodní název, adresa, jméno a příjmení statutárního zástupceFyzické a právnické osobyRada města, zastupitelstvo města, zaměstnanci MěÚ10 let
  Evidence žadatelů o přidělení bytů dle OSjméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narozeníFyzické osobyKomise, Rada města10 let
  Zveřejnění inzerceJméno, adresa, IČ, DIČInzerentiPro potřeby redakce5 let
  Prodej ŽLAdresa prodejnyProdejciPro potřeby redakce5 let
  SPOZ - jubilanti, výročí svatby, osamělí občanéJméno, příjmení, datum narození, adresaFyzické osobyDotčené osobyDo smrti fyzických
  osob
  SPOZ - vítání občánkůJméno, příjmení, datum narození, adresaFyzické osobyRodiče fyz. osob5 let
  SPOZ - maturityJméno, příjmení, adresaFyzické osobyRodiče fyz. osob1 rok
  Mládežnické projektyjméno, příjmení, trvalý pobyt, název subjektu, sídlo, IČO, datum registrace právní subjektivityŽadateléZaměstnanci úřadu, úřední osoby, dotčené osoby, samospráva10 let
   
  Informační středisko (IS)
  Účel zpracováníKategorie osobních údajůKategorie subjektů údajůKategorie příjemcůDoba uchování
  Evidence smluv Sdružení obcí OrlickoJméno a příjmení, název organizace, adresa, IČO, číslo účtu a název peněžního ústavuÚčastníci smluvních vztahůManažer, předseda, účetní Sdružení obcí OrlickoBez omezení
  Evidence kopií smluv s Pardubickým krajem týkající se dotací pro vybavenost ISJméno a příjmení, název organizace, adresa, IČO, číslo účtu a název peněžního ústavuÚčastníci smluvních vztahůpro potřeby ISBez omezení
  Evidence ubytovacích zařízení na území Sdružení obcí Orlicko a v okolíNázev ubytování, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová a webová adresaVlastníci ubytovacích zařízenísprávce webových stránek www.orlicko.czBez omezení
  Přihlášky na Konference Orlicka-KladskaJméno, příjmení, název organizace, adresa, IČO, e-mailová adresa, telefonní čísloPřednášející osoby, hosté, přihlášené osobypro potřeby IS5 let
  Evidence firem ,služeb a organizací v Žamberku a okolíJméno, příjmení, název firmy, adresa, e-mailová a webová adresa, telefonní čísla, popis činnostiProvozovatelé firem, služeb a organizacížadateléBez omezení - aktualizace probíhá průběžně, celkově 1x za rok
  Evidence kontaktů na obecní a městské úřady na území Sdružení obcí OrlickaNázev obce, jméno a příjmení starosty, e-mailový kontakt, adresa, telefonní číslaObecní a městské úřady a jejich zástupciManažer a předseda sdružení, obecní a městské úřady na území Sdružení obcí Orlickadle voleb
  Seznam stravovacích a sportovních zařízení, turistických atraktivit v Žamberku a okolíJméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová a webová adresa, provozní doba, popis činnosti.Provozovatelé stravovacích a sportovních zařízení, turistických atraktivit v Žamberku a okolížadateléBez omezení - aktualizace probíhá průběžně, celkově 1x za rokObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka