Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Dětské hřiště - ulice Sadová

René Matějka
Dobrý den,

mohu vědět, proč není upravený trávník na dětském hřišti v ulici Sadová? Tráva je příliš vysoká na to, aby si tam mohly děti hrát.

Děkuji.

Re: Dětské hřiště - ulice Sadová

Dobrý den,

o údržbu zeleně se stará firma TS Žamberk s.r.o., která město seče postupně po jednotlivých lokalitách. Tento způsob je prováděn z hlediska efektivnosti nákladů a tak je zcela pravděpodobné, že část města je již posekána a další ne. Přeskakování z místa na místo by bylo neefektivní a to jak časově, tak i finančně. Navíc v letošním roce deštivý květen tyto práce zpozdil.

Od pátku 25.6.2010 probíhá sekání trávy již i v lokalitě pod Albertinem, během dnešního dne a v dalších dnech by pracovníci TS Žamberk měli dosáhnout i na lokalitu rodinných domů Albetinum I. a Albertinum II. Součástí bude i posekání dětského hřiště před počátkem letošních prázdnin.


S pozdravem

Za odbor REÚP
Ing.Vladimír Fabián

Dotaz

Jiří Pelinka
Pane starosto, kolik stál daňové poplatníky a městskou kasu právní rozbor zakázky pěší zóny.
Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 23.06.2010
Dobrý den,

na základě přijatého usnesení zastupitelstva města provedla nezávislá advokátní kancelář analýzy zadávacích podmínek a hodnotících kritérií akce "Regenerace a revitalizace veřejného prostranství-pěší zóna Žamberk". Zároveň byla tato kancelář pověřena přípravou podkladů pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěž (dále jen ÚOHS) a protože nejsou doposud známé závěry, není známá částka za tyto služby. Po vyjádření ÚOHS budou občané seznámeni s výsledky a rovněž se všemi náklady, které byly s touto kauzou spojeny. S ohledem na negativní nálezy plynoucích ze všech analýz bude město po vyjádření ÚOHS vymáhat tyto náklady po osobě či osobách, které budou stanoveny na základě šetření.

S pozdravem Jiří Dytrt

Počet obyvatel?

nikola friendlychová
jaký je počet obyvatel?

Re: Počet obyvatel?

Edita Pálková, 14.06.2010
Dobrý den,

statistika Žamberka k 31.12.2009:

počet občanů s platným trvalým pobytem: 5.985
počet cizinců s platným trvalým pobytem: 48


S pozdravem

Edita Pálková
vedoucí oddělení správních agend
Městský úřad Žamberk
Masarykovo náměstí 166
564 01 ŽAMBERK
tel.: 465 670 221

Obec Klášterec nad Orlicí

Alexandra Vašíková, účetní obce Klášterec nad Orlicí
Dobrý den, dnes jsem se dozvěděla kusou informaci o tom, že snad má existovat zákon, nebo se chystá, že při vkládání na elektron. úř. desku bych měla vytisknout doložku o věrohodnosti data vyvěšení. Mám tedy dotaz, zda je to pravda, zda něco podobného děláte i Vy, nebo se to chystá? Pokud máte nějaké informace, prosím sdělte mi je. Děkuji předem. S pozdravem
A. Vašíková

Re: Obec Klášterec nad Orlicí

Dobrý den,

Vámi požadované informace nemáme, pouze v ust. § 146 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno, že "Zadavatel musí být schopen prokázat datum odeslání vyhlášení k uveřejnění v informačním systému, popřípadě Úředním věstníku. Provozovatel informačního systému poskytne zadavateli potvrzení o datu uveřejnění vyhlášení v informačním systému. Odeslal-li provozovatel informačního systému vyhlášení na základě žádosti zadavatele k uveřejnění v Úředním věstníku, obsahuje potvrzení rovněž datum odeslání vyhlášení Úřadu pro úřední tisky."

J.Kubová

Dotaz

Pelinka Jiří
Pane starosto, zdroj informací čerpám z věřejně přístupných informací zasílaných z MÚ. A že se na veřejném zastupitelstvu zeptám Vás a Vaších kolegů na pro mne nepochopitelné usnesení není nic špatného. Pro mne spíš je nepochopitelné a to je zároveň otazka pro Vás pane starosto, proč se obtěžujete odpovídat na dotazy anonymního člověka.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 26.05.2010
Dobrý den,
dotaz v bloku "odpovídáme Vám" je administrátorem webových stránek odeslán dle jejich příjemce. Jestliže jsem byl dotázán a administrátorem vyzván k odpovědi, tak jsem tak učinil. Je věcí administrátora jaké příspěvky je možné do rubrik připustit.

S pozdravem

Jiří Dytrt

P.Pelinka

M.F.
Dobrý den pane starosto chtěl bych se zepta jestli není nějaký spor mezi městem Žamberk a p.Pelinkou nebot po přečtení jeho příspěvků a dotazů mi připadá že p.Pelinka z nepochopitelného důvodu jedná tak že poškozuje dobré jméno města a samozřejmě i lidí spojených s během města.Ve tu vypadá tak jak říká přísloví potrefená husa se vždy ozve.

Re: P.Pelinka

Jiří Dytrt, 19.05.2010
Dobrý den,

nevím o sporu města s p. Pelinkou a jsem rovněž překvapen jeho dotazy, neboť jeho přítomnost na jednáních zastupitelstva mne vedla k názoru, že dotazovatel (p. Pelinka) ví jakým způsobem byly jednotlivé body programu jednání zastupitelstva projednány a jaká byly přijata usnesení.

S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

Pelinka
Pane starosto, reaguji na Váši odpověď a zajimá mne proč byl prodán pozemek panu Prausovi dle cenové mapy za částku 150,-/m2 a pozemek v sousedství panu Ševčíkovi za cenu cca.40,-/m2 (v cenové mapě cena 150,-/m2). Můžete mi vysvětlit rozdilný přístup RM k občanům?? Tento příklad není jediný.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 11.05.2010
Dobrý den,

prodeje pozemků jsou vždy projednávány na veřejném jednání zastupitelstva.

Prodeji majetku města vždy předchází vyhlášení záměru prodeje, který je dle zákona o obcích stanoven na dobu 15-ti dnů. Pozemek, jenž byl prodán žadateli p. Ševčíkovi za nabídnutou cenu byl schválen zastupitelstvem, z důvodu především nevhodnosti pozemku pro jiné účely, neboť navazuje a leží za současnou provozovnou žadatele, bez možnosti přístupu a bez inženýrských sítí. Rozdílný přístup při prodeji majetku nevnímám vůči občanům, ale vůči prodávanému nebo poptávanému majetku. Cena stanovená dle cenové mapy je vodítkem pro zastupitelé a je na jejich rozhodnutí, jak budou zohledněny případné další argumenty navazující na prodávaný majetek. Příkladů rozdílného přístupu zastupitelů města k prodejům je několik a je ovlivněn mnoha skutečnostmi, které uvádí buď žadatel nebo majetkový odbor.

S pozdravem

Jiří Dytrt

Prodej st. parcely u Albertina za 350 Kč/m2 ?

D. Bendl
ZM schválilo 13.4.2010 prodej zasíťované stavební parcely v lokalitě u Albertina za nestandardně nízkou cenu 350 Kč/m2, přičemž tržní ceny parcel se v současné době v této lokalitě pohybují od 450 Kč/m2 výše... Co vedlo ZM k tomu, že takto zvýhodnili kupujícího na účet města (zkrácení na příjmech o desítky tis. Kč)?

Re: Prodej st. parcely u Albertina za 350 Kč/m2 ?

Jiří Dytrt, 11.05.2010
Dobrý den,

rada města doporučila zastupitelstva města prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu v lokalitě nad Albertinem za cenu 450,-Kč za m2 + příspěvek na HUP ve stanovené výši. Na veřejném jednání zastupitelstva byla tato cena na základě diskuze a popisu záměru zájemce snížena na cenu pozemků obchodovanou v první lokalitě tzn. 350,-Kč za m2 + příspěvek na HUP. Není to tedy nestandardní cena, neboť tato se obchodovala při prodeji v této lokalitě.

S pozdravem Jiří Dytrt

Cenová mapa města: veřejnosti stále nepřístupná

Petr Jíša
Při prodejích městského majetku se vedení radnice často odvolává na údaje z cenové mapy města (CM). Ta je však v případě ŽA (na rozdíl od ostatních měst) stále na webu nedostupná. Takovýto postup lze ztěží označit za transparentní, což v řadě případů může oprávněně vzbuzovat pochybnosti o vypovídací schopnosti CM, resp. o aktuálnosti a reálnosti dat. Proč se radnice brání jejímu zveřejnění?

Re: Cenová mapa města: veřejnosti stále nepřístupná

Ing. Ivan Prchal, 05.05.2010
Dobrý den,

město Žamberk nemá cenovou mapu, ale řídí se, z důvodu jednotné tvorby podkladů pro prodej pozemků odborem REÚP, schválenou organizační směrnici "OS 3207 Pravidla - cenová mapa pro návrh prodejních cen pozemků ve vlastnictví Města Žamberka". Podle této směrnice připravují úředníci MěÚ podklady pro rozhodování Rady města a Zastupitelstva města. Je potom na těchto orgánech, zda cenu navrhovanou odborem REÚP akceptují nebo ji z nějakých důvodů sníží či zvýší. Organizační směrnice je na webu k dispozici v sekci Pravidla (http://www.zamberk.cz/index.php?IdS=215).
Zveřejněna byla dne 18.2.2009.

Pro prohledávání webu je k přístupná funkcionalita fulltextového vyhledávání. Pole pro zadání hledaného textu můžete najít v pravém horním rohu.

Děkuji jsem s pozdravem.

Tajemník MěÚ
Ing. Ivan Prchal

Prodej pozemků v lokalitě Orlických kasáren 2

Petr Jíša
S ohledem na dosažení zjevně nízké prodejní ceny za dotčené pozemky, jež se nacházejí v lukrativní zóně města, a způsob prodeje, by mě zajímalo, jaké okolnosti či splnění specifických podmínek přiměly členy RM a poté i ZM k tomu, aby takovýto prodej schválili. Děkuji za odpověď.

Re: Prodej pozemků v lokalitě Orlických kasáren 2

Jiří Dytrt, 03.05.2010
Dobrý den,

s ohledem na cenu pozemku dle cenové mapy se zjevně nejedná o nízkou prodejní cenu. Rovněž poloha pozemku, jež se nachází na periferii města, s omezenou přístupovou cestou, s částečnou terénní nerovností tzn. kopcem není rozhodně lukrativní. Doporučuji se přesvědčit na místě samém o čem píšete.
Vzhledem k tomu, že pozemek byl v minulosti několikrát poptávám a rovněž vícero žadatelů projevilo svůj zájem, byla připravena dražba pozemku, přičemž cena byla vždy stanovena dle cenové mapy města. Rada města volila prioritně výši prodejní ceny s ohledem na tvorbu nových pracovních míst a tyto byly žadateli vždy uvedeny. Po neúspěšné dražbě se následně jeden ze zájemců obrátil na město s žádostí o koupi a tato byla dle standartních postupů města projednána.

S pozdravem

Jiří Dytrt
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka