Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Protipovodňová ochrana

Povodně jsou stálým negativním fenoménem nejen pro stát, ale i pro město Žamberk. Četnost povodní se nesnižuje, ale naopak a navíc hrozí i v oblastech, které v minulosti tento druh přírodní katastrofy nepoznaly. My všichni se musíme naučit s povodněmi žít a hlavně se dokázat proti nim reálně chránit. Ničivé povodně s výraznými škodami na majetku postihly město v novodobé historii v letech 1997 a 2000.

Město Žamberk reálně přistoupilo k protipovodňové ochraně a vyvíjí v této oblasti patřičnou aktivitu. Jedním z opatření je i přistoupení k programu P 129120 - "Podpora prevence před povodněmi II" - dotační titul na stavbu ochranných hrází podél vodních toků. V r. 2008 jsme podali žádost na MZe ČR o přidělení dotace a byla zpracována dokumentace územního řízení. Následně nastal kolotoč majetkoprávních jednání s vlastníky pozemků a staveb, řešení připomínek a nesouhlasů občanů a jednání s příslušnými orgány, složkami a subjekty a provedení nutných změn v projektu. Ne vždy šlo o jednoduchá jednání.

Koncem roku 2010 jsme dokumentaci ukončeného územního řízení odevzdali investorovi Povodí Labe s. p., který již organizuje další činnosti a postupy až do kolaudace a předání díla. Pokud bude akce potvrzena MZe ČR, stavět by se mělo po určitých komplikacích od r. 2015 a bude se jednat o jednu z největších stavebních akcí ve městě za posledních několik desetiletí.

Cílem je ochrana zdraví a majetku občanů města a několika následných generací v záplavovém území. Předpokladem pro zdárné ukončení a funkčnost díla je vzájemná spolupráce města, dotčených občanů a investora (Povodí Labe s.p.).

V protipovodňové ochraně nezůstáváme jen u stavby protipovodňových opatření, ale vyvíjíme aktivity k získání dalších dotačních titulů a činíme opatření i v dalších oblastech jako je ochrana obyvatel, připravenost povodňových a krizových orgánů, materiálně technické zabezpečení, komunikace, spolupráce s majitelem vodního díla Pastviny a správcem vodního toku a další aktivity.

Příslušné aktuality a dokumenty v oblasti protipovodňové ochrany města naleznete níže.

Dokumenty ...

Protipovodňová ochrana

Výpis z povodňového plánu města Žamberk dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb.Dokument: Povodňový plán města | soubor: 44994.pdf | velikost: 0.76 MB Fikejs Vladimír, Ing.13.07.2020
Plán evakuace pro občany při vzniku povodně, ale i jiné mimořádné události.Dokument: Plán evakuace (výpis) | soubor: 44998.pdf | velikost: 0.13 MB Fikejs Vladimír, Ing.13.07.2020
Povodňový plán pro správní obvod obce s rozšířenou působností dle vodního zákona č. 254/2001 Sb.Dokument: Povodňový plán ORP Žamberk | soubor: 45002.pdf | velikost: 0.3 MB Fikejs Vladimír, Ing.13.07.2020
Přehled výsadby podél stavby protipovodňových opatření Divoká Orlice - technická zpráva 3/2019Dokument: Technická zpráva výsadeb | soubor: 42792.pdf | velikost: 2.45 MB Fikejs Vladimír, Ing.15.10.2019
Vizualizace stavu po výstavbě protipovodňových opatření s výsadbou nových stromů (4 snímky)Dokument: Vizualizace PPO | soubor: 40524.pdf | velikost: 1 MB Fikejs Vladimír, Ing.07.01.2019
Krajský úřad v r. 2015 stanovil záplavové území pro Divokou Orlici, ŽamberkDokument: Záplavové území Betlém | soubor: 40283.pdf | velikost: 0.24 MB Dokument: Záplavové území - střed města | soubor: 40284.pdf | velikost: 0.67 MB Dokument: Záplavové území u Líšnice | soubor: 40285.pdf | velikost: 0.24 MB Fikejs Vladimír, Ing.11.12.2018
Časový a finanční harmonogram stavby protipovod. opatření. Stav. objekt "Výsadba" bude aktualizován.Dokument: Harmonogram stavby PPO | soubor: 39315.pdf | velikost: 0.21 MB Fikejs Vladimír, Ing.21.09.2018
Celková schéma stavby a její rozdělení.Dokument: Přehledná situace PPO | soubor: 37674.pdf | velikost: 0.37 MB Dokument: Výsadba a kácení zeleně | soubor: 37675.docx | velikost: 0.07 MB Fikejs Vladimír, Ing.09.05.2018
Schémata, otázky a odpovědi k dotačnímu titulu "Protipovodňová ochrana na toku Divoká Orlice, Žamberk"Dokument: Otázky a odpovědi k PPO | soubor: 30595.pdf | velikost: 0.07 MB Fikejs Vladimír, Ing.21.04.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka