Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberk v číslech

Zpracované ročníky
Rok 2003  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2004  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2005  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS Word
Rok 2006   Soubor ve formátu Adobe PDFRok 2007  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2008  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS Word
Rok 2009Rok 2010Rok 2011
Rok 2012Rok 2013Rok 2014
Rok 2015Rok 2016Rok 2017

Rok 2009

Vážení občané,
bylo již tradicí, že jste v období května-června dostávali do rukou statistická hodnocení činnosti jednotlivých odborů Městského úřadu v Žamberku, příspěvkových organizací, škol a společenských organizací v našem městě.

V letošním roce, především z důvodu úsporných opatření, bylo statistické hodnocení za rok 2009 vydáno pouze v elektronické podobě a uloženo na webových stránkách města, kde budou také postupně uloženy statistiky i z let minulých.

Hlavním cílem vydávání této srovnávací publikace je přiblížit nejen práci odborů městského úřadu, ale i činnost organizací a zájmových spolků v našem městě, které projeví zájem o zveřejnění. Doufáme, že zájem projevíte i Vy a na naši práci se podíváte též prostřednictvím řeči čísel.

Jestliže v naší, od letošního roku elektronické, publikaci najdete pro Vás důležité a zajímavé údaje, budeme potěšeni.

Ing. Ivan Prchal, tajemník MěÚ

Obsah

1.  Kancelář tajemníka
2.  Odbor právní
3.  Odbor obrany a krizového řízení
4.  Odbor správní a dopravy
5.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
6.  Obecní Živnostenský úřad
7.  Odbor životního prostředí a zemědělství
8.  Finanční odbor
9.  Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
10. Informační středisko
11. Sbor pro občanské záležitosti
12. Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk
13. Městská knihovna Žamberk
14. Městské muzeum Žamberk
15. Městská policie Žamberk

1. KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí kanceláře tajemníka: Mgr. Radomíra Křenová, tel. 465 670 200

Personalistika

Počet vyhlášených výběrových řízení v roce 2009 na obsazení pracovních míst MěÚ:8
(REUP - manažer dotací, ZPZE - ochrana přírody, SOCZ - ochrana dětí, SOCZ - vedoucí OSPOD, REUP - památky, KTAJ - informatik, SPDO - vedoucí odboru, KTAJ - spisovna)
 
Počet vyhlášených výběrových řízení v roce 2009 na obsazení pracovních míst v příspěvkových organizacích:1
(ředitel/ka MŠ Čtyřlístek, Žamberk)

Podatelna

Dokumenty

Počet dokumentů (podání) přijatých a zaevidovaných v podacím deníku20 496
Počet dokumentů (podání) přijatých a zapsaných v doručovací knize244
Počet poštovních zásilek odeslaných prostřednictvím České pošty31 879
Počet datových zpráv přijatých přes datovou schránku530
Počet datových zpráv odeslaných přes datovou schránku1 668
Počet dokumentů přijatých prostřednictvím faxu537
Počet dokumentů odeslaných prostřednictvím faxu690
Počet scanovaných dokumentů150
 

Úřední deska MěÚ

Počet vyvěšených dokumentů501
 

Vidimace, legalizace (ověření podpisů a dokumentů)

Podatelna3 993
Sekretariát starosty401
REUP492
 

Výpisy z Rejstříku trestů

Pro občany (Czech Point)683
Pro vnitřní potřebu úřadu19
 

Kopírování pro veřejnost

Počet žadatelů900

2. ODBOR PRÁVNÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: JUDr. Jitka Kubová, tel. 465 670 215

Přestupková agenda

Počet projednaných přestupků147
Uloženo na pokutách86.400,- Kč
Zaplaceno51.200,- Kč
Počet přestupků spáchaných nezletilými do 15 let4
Počet přestupků spáchaných nezletilými do 18 let10
Počet přestupků spáchaných mezi osobami blízkými19
Počet přestupků spáchaných občany Žamberka58
 

Přestupky projednávané na základě veřejnoprávních smluv s obcemi

Počet projednaných přestupků37
Odměna77.700,- Kč
Odměna za jeden přestupek2.100,- Kč

Obecně prospěšné práce

7 odsouzených z roku 2008 + 7 odsouzených v roce 2009 z toho:

Vymáhání pohledávek

PRAV79.100,- Kč
Městská policie28.000,- Kč
SPDO316.828,- Kč
Celkem424.128,- Kč

Vyřizování stížností

Podáno 13 stížností na nesprávný úřední postup, 12 stížností bylo shledáno neoprávněnými, vyřešení 1 stížnosti přešlo do roku 2010.

Poskytování informací v roce 2009

Podáno žádostí21
Vyřízeno20
(vyřízení 1 žádosti přešlo do roku 2010)

Výroční zpráva byla předložena radě města na jednání dne 04.02.2010 a vyvěšena v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na úřední desce.

Veřejná služba

V roce 2009 začalo město Žamberk organizovat veřejnou službu, kdy osoby které veřejnou službu vykonávají, za práci nedostávají odměnu, ale činnost se jim zohledňuje při poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. Veřejnou službu fakticky zajišťují TS ŽAMBERK s.r.o., smlouvy uzavírá odbor právní.

V období od 01.02.2009 do 31.12.2009 se do veřejné služby zapojilo 35 osob, se kterými bylo postupně uzavřeno 92 smluv o výkonu veřejné služby. Na veřejné služby bylo odpracováno celkem 1.587,5 hodin.


3. ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Fikejs, tel. 465 670 218

Jednání bezpečnostní rady a krizového štábu

Bezpečnostní rada (BR) jako koordinační orgán pro přípravu na mimořádné události a krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále "ORP") jednala v roce 2009 celkem 3x. Mimojiné byly řešeny otázky protipovodňové připravenosti území, varování obyvatel, havarijní a krizové plánování a stav připravenosti složek IZS a krizových orgánů.

Krizový štáb (KŠ) ORP jako pracovní orgán pro řešení mimořádných událostí a krizových situací (členové se převážně rekrutují z městského úřadu) provedl nácvik činnosti v 11/2009 na téma "Povodňové situace na toku Tichá Orlice a ve městě Žamberk".

Připravenost a součinnost daných územních orgánů a složek v této oblasti je hodnocena pozitivně, přesto k zlepšení činnosti bylo vytyčeno 23 úkolů.

Povodňová prevence

Rozhodujícím úkolem bylo dokončit zpracování podkladů a předložení dokumentace k ÚŘ na Povodí Labe s.p. - dotace na výstavbu protipovodňových opatření podél řeky Divoké Orlice v části Žamberka. Vzhledem k nízké stabilitě a únosnosti nábřežních zdí byl projekt přepracován a částka na akci byla navýšena. Proto musí o daném projektu rozhodnout opět strategický expert (ekonomická výhodnost). V případě přidělení dotace městu budou občané o chystané stavbě informováni.

Nadále probíhá dobrá spolupráce a součinnost s Povodím Labe, s.p.

Informovanost obyvatelstva

Informování obyvatel o hrozbě nebo již o vzniku mimořádné události je základním úkolem města. K tomuto využíváme různé prostředky m.j.:

  1. Infokanál Žamberk - zasílání hromadných zpráv SMS na mobilní telefony zájemců. Byl změněn dodavatel této služby a tím určitým způsobem došlo k jejímu zkvalitnění. Do této služby je zařazeno 74 občanů - zájemců (navýšení o 20 osob oproti r. 2008). I přesto, že je tato služba pro občany zdarma a v jejich prospěch, počet přihlášených osob v systému svědčí o určitém nezájmu. V běžném životě obdrží uživatelé zprávy o dění ve městě a o vývoji počasí v případě nutnosti pak tísňové informace o vzniku, vývoji situace a pokyny k činnosti. Další zájemci se mohou hlásit na odboru obrany.
  2. Informační panel - velkoplošný panel (zobrazí 1 SMS zprávu) instalovaný na budově Centra sociálních služeb (penzion). Za běžné situace zde můžete najít informace o vývoji počasí či běžném dění ve městě a v době hrozby povodní o stavu na toku a přehradě Pastviny, o vývoji povodňové situace a pokyny pro občany.

Prostředky pro likvidaci následků

Město k 31.12.2009 disponovalo těmito prostředky využitelnými i občany při likvidaci následků mimořádných událostí a havárií:

V běžném životě lze tyto prostředky zapůjčit na komerční bázi fyzickým i právnickým osobám (info tel. 465 670 218).

Jednotka PO

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města ktg. II má 21 členů s pohotovostí do 5 min. a dojezdovou vzdáleností do 10 min. Velitelem jednotky je Milan Červ a zástupcem Jiří Chládek.

Jednotka provedla 11 zásahů za rok, z nich největší byla účast na likvidaci požáru hotelu "Modrák" na náměstí a 5x vyjela na odstraňování stromů z komunikací. Z celkového počtu výjezdů bylo 6 uskutečněno v Žamberku (z toho 2 požáry). Jednotka byla v r. 2009 financována na provozní činnost částkou 340 tisíc Kč.

Certifikace činnosti úřadu

V r. 2007 získal úřad certifikaci dle ISO/IEC 27001 - bezpečnost informací při výkonu veřejné správy, kterou i v r. 2009 potvrdil dozorovým auditem. Navíc městský úřad získal v r. 2008 certifikát jakosti podle normy ISO 9001. Oba tyto certifikáty potvrzují kredit činnosti úřadu a zaměření v přenesené působnosti (státní správa) i samostatné činnosti ve prospěch klientů/občanů správního obvodu ORP Žamberk.


4. ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVY

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Zástupce vedoucí odboru: Ing. Marcel Klement, tel. 465 670 220

Oddělení správní

Evidence obyvatel a matrika

Počet obyvatel v Žamberku k 31.12.20095 985 (3 030 Ž, 2 955 M)
Počet cizinců s platným trvalým pobytem v Žamberku48 (32 Ž, 16 M)
Narozeno dětí59 (26 D, 33 CH)
Zemřelo osob83 (32 Ž, 51 M)
Uzavřeno občanských sňatků18
Uzavřeno církevních sňatků8
Uzavřeno sňatků celkem26
Rozvodů *20
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu136 (64 Ž, 72 M)
Počet osob přehlášených v rámci Žamberka113 (56 Ž, 57 M)
Počet odhlášených osob z trvalého pobytu114 (60 Ž, 54 M)
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu25 (18 Ž, 17 M)
Počet obyvatel **28613
*   - alespoň jeden z manželů má trvalý pobyt na území města Žamberka.
** - počet obyvatel ve správním obvodu PO III Žamberk k 31.12.2009.
D  - dívky, CH - chlapci, Ž - ženy, M - muži

Občanské průkazy (OP)

Počet podaných žádostí o OP2365
Počet vydáných prvních OP357
Počet OP vydaných z důvodu změny trvalého pobytu738
Počet OP vydaných z důvodu změny rodinného stavu383
Počet OP vydaných z důvodu odcizení146
Počet OP vydaných z důvodu ztráty247
Počet OP vydaných z důvodu poškození nebo zničení31
Počet OP vydaných ztráta platnosti stávajícího OP360
Počet OP vydaných ostatní důvodů398
Počet OP vydaných celkem 2737
Počet skartovyných OP2280
Počet vydaných OP bez strojově čitelné zóny26
Počet vystavených Potvrzení o OP395
Uloženo na pokutách21.400,- Kč
 

Cestovní doklady (CP)

Počet vydaných CP s biometrickými údaji901
Počet vydaných CP bez biometrických údajů60
Počet vydaných CP celkem 961
Počet žádostí o zápis dětí do cestovního dokladu 186
Počet ztracených CP43
Počet odcizených CP9
Počet skartovaných CP647
Uloženo na pokutách1.400,- Kč

Oddělení dopravních agend

Evidence řidičů a řidičské průkazy (ŘP)

Počet řidičů evidovaných k 31.12.200918658
Počet vydaných ŘP1871
Počet řidičů, kterým byl vydán ŘP poprvé463
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Ženeva)58
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Vídeň)27
Počet vydaných Průkazů o profesní způsobilosti řidiče137
Počet ŘP vydaných výměnou za cizozemský ŘP9
Počet vydaných potvrzení o ztrátě, odcizení ŘP192
Počet vydaných karet řidiče do digitálního tachografu64
Počet vydaných karet vozidla do digitálního tachografu6
Počet vydaných karet servisních do digitálního tachografu1
Výdej dat z registru řidičů324
Počet zadržených ŘP31
Počet vybodovaných řidičů (dosáhli 12 bodů)10
 

Autoškoly

Počet autoškol ve správním obvodu PO III Žamberk9
Správní řízení na úseku autoškol15
Zkoušky z odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění636
Prospělo žadatelů301 (65 %)
Neprospělo žadatelů156 (35 %)
Počet opakovaných zkoušek179
Zkoušky z odborné způsobilosti (vybodovaní řidiči)15
Počet žadatelů9
Prospělo žadatelů5 (55 %)
Neprospělo žadatelů4 (45 %)
Počet opakovaných zkoušek6
 

Taxislužby a stanice měření emisí

Počet provozovatelů taxislužby ve správním obvodu PO III Žamberk3
Správní řízení na úseku taxislužby10
Počet provozovatelů stanic měření emisí ve správním obvodu obce PO III Žamberk6
Správní řízení na úseku stanic měření emisí2
Kontrola - státní technický dozor6
 

Evidence vozidel

Celkem evidováno vozidel k 31.12.200935587
Počet provedených změn v registru vozidel9184
Registrace vozidel - přihlášení2579
Trvalé vyřazení vozidel z provozu825
Dočasné vyřazení vozidel z provozu772
Trvalý vývoz vozidel do zahraničí62
Vystavení duplikátů a druhopisů technických průkazů214
Výdej dat z registru vozidel1707
Výjezdy vozidel do zahraničí13
Výměna registračních značek151
Změna v záznamu vozidla840
Změna vlastníka vozidla264
Vybavení, nestandardní provedení vozidla325
Správní řízení - počet schválení technické způsobilosti dovezených vozidel298
Správní řízení - počet schválení technické způsobilosti přestavěných nebo jednotlivě vyrobených vozidel13
 

Silniční hospodářství

Počet správ. rozhodnutí vydaných na úseku silničního hospodářství (zvláštní užívání, uzavírky, sjezdy)92
Počet vydaných stavebnívh povolení22
Počet vydaných souhlasů s ohlášením stavby27
Počet vydaných stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení86
Počet vydaných vyjádření v oblasti silničního hospodářství26
Dále byly prováděny kontroly dopravního značení silnic II. a III. třídy. Pracovníci silničního správního úřadu se účastnili ústních jednání a místních šetření v rámci územních, stavebních a kolaudačních řízení vedených obecními stavebními úřady a dalších jednání týkajících se zájmů silnic II. a III. třídy v rámci správního obvodu.
 

Přestupky v dopravě

Celkový počet přestupků407
Postoupeno nebo odloženo95
Zastaveno řízení34
Vyřízeno v blokovém řízení80
Řešeno příkazním řízením112
Řešeno ve správním řízení rozhodnutím86
Počet odvolání24
Udělen zákaz činnosti (spočívající v zákazu řízení motorových vozidel)28
Přestupky spáchané mladistvými7
Uloženo na pokutách985.200,- Kč

5. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí odboru: Mgr. Dagmar Ducháčková, tel. 465 670 230

Oddělení sociálně-právní ochrany

Počet rodin, se kterými bylo pracováno645 (604)
Počet soudních jednání295 (304)
Počet návštěv v rodinách, školách apod.2098 (2091)
Počet klientů kurátora pro mládež116 (122)
Počet dětí v pěstounské péči25 (21)

Oddělení sociálních služeb a pomoci

Dávky pro zdravotně postižené a staré občany

Částka vyplacená na příspěvek na provoz motorového vozidla4.901.509,- Kč pro 746 klientů
(4.830.815,- Kč pro 763 klienty)
Částka vyplacená na příspěvek na úpravu bytu286.422,- Kč pro 11 klientů
(184 005,- Kč pro 4 klienty)
Částka vyplacená na příspěvek na zakoupení vozidla1.015.990,- Kč pro 13 klientů
(1.609.900,- Kč pro 22 klienty)
Částka vyplacená na zakoupení zvláštních pomůcek1.165.140,- Kč pro 38 klientů
(974.248,- Kč pro 33 klienty)
Částka vyplacená na příspěvek na individuální dopravu95.079,-  pro 15 klientů
(97.500,- Kč pro 16 klientů)
Částka vyplacená na příspěvek na péči58.876.000,- Kč pro 852 klienty
(51.997.000,- Kč pro 792 klienty)
 

Dávky hmotné nouze

Celkový počet vyhodnocených dávek1152 (916)
Částka vyplacená na příspěvek na živobytí2.114.783,- Kč/730 vyplacených dávek
(1.530.711,- Kč/520 vyplacených dávek)
Částka vyplacená na doplatek na bydlení262.076,- Kč/184 vyplacených dávek
(244.483,- Kč/174 vyplacených dávek)
Částka vyplacená na dávky mimořádné
okamžité pomoci
55.179,- Kč/37 vyplacených dávek
(31.215,- Kč/30 vyplacených dávek)

V závorce jsou pro srovnání uvedena data z roku 2008.


6. OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: Mgr. Roman Hájek, tel. 465 670 250

Počet živnostenských podnikatelů s platným ŽO5291
Počet podnikatelů, jejichž všechna ŽO jsou pozastavena nebo přerušena572
Počet koncesovaných živnostenských oprávnění237
Počet vázaných živnostenských oprávnění413
Počet řemeslných živnostenských oprávnění2336
Počet volných živnostenských oprávnění4155
Počet registrovaných zemědělských podnikatelů227
Počet živnostenských oprávnění celkem7141
 

Registrace

Počet podnikatelů, kterým vzniklo nové živnostenské oprávnění347
Počet výpisů z ŽR jako průkazů živnost. oprávnění836
Počet rozhodnutí o udělení koncese nebo její změně19
Počet žádostí o stanovisko ke koncesi nebo její změně16
Počet oznámených změn celkem328
Počet oznámených změn údajů o provozovně304
Počet zrušených ŽO na vlastní žádost82
Počet přerušení a pokračování v provozování živnosti474
Počet výpisů a potvrzení ze živnostenského rejstříku67
Počet výpisů z obchodního rejstříku34
Počet vydaných osvědčení zemědělským podnikatelům11
Počet vydaných potvrzení o vyřazení z evidence zem. podnik.2
Celková výše vybraných správních poplatků301.270,- Kč
 

Kontroly

Počet podnětů a stížností na podnikatele32
Počet vyjádření ke stavebním řízením6
Počet kontrol144
Počet místních šetření150
 

Sankce

Počet zrušených ŽO z moci úřední0
Počet uložených pokut61
Celková výše uložených pokut47.900,- Kč

7. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: Ing. Jaroslava Červená, tel. 465 670 260

Odpady, státní správa

Vydaná správní rozhodnutí40
Vydané písemnosti mimo správní řízení155
Zpracování evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů1 185
Zpracování ročních hlášení firem o produkci odpadů202
Zpracování oznámení o zařízeních k nakládání s odpady a přepravcích odpadů6
Kontroly (dozory) se zápisem7
Prověření podnětů na porušení zákona o odpadech2
Odvolání0
Výkazy za POIII zaslané MŽP a KÚ3
Zajištění předání opuštěných autovraků k ekologické likvidaci2
 

Myslivost

Vydaná správní rozhodnutí28
Vydané písemnosti mimo správní řízení včetně LL24
Vydáno loveckých lístků18
Organizování porad uživatelů honiteb v ORP2
Evidence hlášení o konání honů - policie ČR12
Informace pro MS5
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty1
Kontroly se zápisem2
Odvolání0
Schváleno plánů chovu a lovu36
Odsouhlaseny roční vzkazy o honitbě18
Zpracování plánů péče o zvěř a sčítacích listů18
Zpracování měsíčních hlášení ulovené zvěře pro honitby:182
Evidence lovecky upotřebitelných psů18
 

Rybářství

Vydané rybářské lístky148
Vydané písemnosti mimo správní řízení3
 

Ochrana zvířat proti týrání

Kontroly se zápisem2
 

Ovzduší

Vydaná správní rozhodnutí28
Vydaná sdělení ve věci záloh39
Vysané písemnosti mimo SŘ25
Odpověď na stížnost1
Kontroly se zápisem3
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty 2
Odvolání0
Výkazy pro nadřízené orgány st. správy5
Různé (postoupení aj.)4
 

Rostlinolékařská opatření

Kontroly pozemků4
Výzva mejitele pozemku k odstranění zaplevelení4
Vedení evidence o stanovištích včelstev7
 

Ochrana přírody a krajiny

Ukončená SŘ vedená z moci úřední1
Vydaná správní rozhodnutí95
Vydané písemnosti mimo správní řízení273
Kontroly se zápisem64
Přestupky1
Vyřízení stížnosti1
Vyhlášené památné stromy1
Odvolání0
Příprava podkladů do RM11
 

Státní správa lesů

Vydaná správní rozhodnutí38
Vydané písemnosti mimo správní řízení146
Vydaná potvrzení o původu reprodukčního materiálu10
Kontroly se zápisem27
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty1
Zpracování podkladů pro částečnou úhradu zvýšených nákladů LČR8
Odvolání0
Zpracování podkladů pro výběrové řízení na LHO17
Počet lesních hospodářských osnov v ks2
Počet lesních hospodářských plánů9
Různé (vydání separátů LHO aj.)70
 

Zemědělský půdní fond

Vydaná správní rozhodnutí a souhlasy s vyněním ZPF134
Písemnosti mimo SŘ169
Kontroly se zápisem (pouze kontroly podle § 18 odst. 3)3
Zpracován výkaz ČSÚ 
Odvolání0
 

Vodní hospodářství

Ukončená správní řízení vedená z moci úřední1
Vydaná správní rozhodnutí285
Počet vydaných písemností mimo správní řízení294
Vydané kolaudační souhlasy18
Výzva k účasti na kontrolní prohlídce18
Kontroly (dozory) se zápisem52
Prověření podnětů na porušení vodního zákona, zákona o VAK8
Řešení havárie způsobující ohrožení ŽP1
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty1
Odvolání0
Elektronické vedení evidence rozhodnutí - Mze ČR192
Evidence majetková a provozní vodovodů a kanalizací32
Statistické výkazy ČSÚ12
Různé (postoupení aj.)3
 

Samospráva - odpadové hospodářství města

Žádosti o ekologické mládežnické projekty, soutěže škol12
Vyúčtování příspěvků na ekolog. projekty, dotace9
Příprava výběrových řízení2
Příprava a podání žádosti o dotace1
Kontrola plateb za odpady města a zpracování podkladů pro OH města43
Kontrola výkazů pro EKO-KOM , dotazníky a statistický přehled4
Příprava smluv pro zabezpečení fungování OH města28
Vypracování dokumentů nebo článků pro osvětu a propagaci třídění.46
Vyjádření ostatní5
 

Samosparáva - zajištění správy veřejné zeleně

Příprava podkladů pro město, smlouvy, vyjádření3
Konzultace, kontroly9
Řešení stížností1
Příprava a podání žádosti o dotace2
Různé4
 

Odbor ŽPZE - ostatní

Vydaná souhrnná stanoviska odboru ke stavbám a jiným záměrům, které mohou mít vliv na ŽP205
Rozhodnutí, sdělení a jiná opatření stavebních úřadů doručená na vědomí515
Zveřejnění informací o řízeních podle zákona o EIA - o vlivu záměrů na ŽP7
Vydaná vyjádření - ostatní4
Zpětná vazba stavebním úřadům k oznámeným jednáním161
Správní poplatky
Stavební povolení85.500,- Kč
Rybářské lístky48.300,- Kč
Lovecké lístky6.850,- Kč
Souhlasy k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů2.000,- Kč

8. FINANČNÍ ODBOR

MěÚ Žamberk, Masarykovo nám.166
Zástupce vedoucí odboru: Hana Matějíčková, tel. 465 670 320

Příjmy a výdaje města Žamberka v roce 2009

 
UkazatelSkutečnost
v tis. Kč
Skutečnost v Kč
přepočtená
na 1 obyvatele
Daňové příjmy68 13911 294
Nedaňové příjmy 117741 952
Kapitálové příjmy32 4545 379
Přijaté dotace128 35121 275
Příjmy celkem240 71839 900
Provozní výdaje184 48130 579
Kapitálové výdaje51 5728 548
Výdaje města celkem236 05339 127
Rozdíl příjmů a výdajů4 665773
 
Úvěry přijaté v roce 200900
Uhrazené splátky přijatých úvěrů9 1971 524

Počet obyvatel k 31.12.2009 včetně cizinců 6033

Výdaje Města Žamberk v roce 2009 - výběr

 
Celkové výdaje ve vybraných oblastech přepočítané na jednoho obyvateleV tis. Kč celkemV Kč na 1 obyvatele% z celkových výdajůZ toho provozní výdaje celkemZ toho investiční výdaje celkem
Zemědělství, lesní hospodářství1 6202690,941 6200
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch2 2073661,281 365842
Záležitosti pozemních komunikací, doprava12 6962 1047,342 7509 946
Odvádění a čištění odpadních vod5 0028292,891024 900
Vzdělávání12 7742 1177,3911 0491 725
Kultura, církve a sdělovací prostředky9 9421 6485,759 704238
Tělovýchovná a zájmová činnost dětí a mládeže13 0162 1577,534 9338 083
Zdravotnictví121200,071210
Sociální služby3 8806432,243 87010
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj27 0644 48615,656 21420 850
Ochrana životního prostředí, péče o vzhled města7 2321 1994,187 2320
Nakládání s odpady8 5301 4144,934 3544 176
Bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochrana3 7506222,173 342408
Všeobecná veřejná správa a služby44 9197 44625,9844 526393
Finanční operace20 1503 34011,6520 1500
Celkem172 90328 660100121 33251 571

Ukončené investice v roce 2009 - výběr

 
Název investiční akceCelková cena tis. Kč
Rekonstrukce budovy MŠ Sluníčko374
Rekonstrukce budovy PO III.149
Rekonstrukce budovy ZŠ 74310 543
Srubové chaty - AAT I.2 825
Komunikace Rozárka303
Veřejné osvětlení Lukavská381
Rozptylová loučka142
Dětské hřiště631
Komunikace "kasárna"3 300
Dětské brouzdaliště na koupališti - AAT I.2 619
Svozový vůz BRKO999
Kopírka Develop324
Dětské hřiště - AAT I.1 341
Překopávač kompostu336
Kontejnery, hákový nosič2 610
Pozemky5 656
CELKEM32 533

Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka

 
Účasti ve společnostechVloženo městem v tis. KčPodíl města v %Základní jmění v tis. Kč
Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.59 364-nezapisuje se
Ekola České Libchavy, s.r.o.560511 200
Správa budov Žamberk s.r.o.12 73810012 738
TS Žamberk s.r.o.12 39910012 399
Poliklinika Žamberk spol. s r.o.6025240
Bytové družstvo U Jatek, Žamberk3035150

Ostatní ukazatele roku 2009

 
UkazatelMnožství, částka v Kč
VHP
Počet povolených VHP102 ks
Místní poplatek z VHP1.172.126,-
Odvod výtěžku z provozování VHP za předcházející rok378.035,-
Správní poplatek z VHP750.000,-
Psi
Počet vydaných známek pro psy64 ks
Nově přihlášení psi46 ks
Majitelé osvobozeni od poplatku30 držitelů
Ostatní
Objem půjček poskytnutých občanům z Fondu rozvoje bydlení630.000,-
Počet přijatých nálezů50 ks
Počet přijatých nálezů předáných majitelům19 ks

9. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MěÚ Žamberk, Masarykovo nám. 166
Vedoucí odboru: Ing. Jiří Šmok, tel. 465 670 331

Majetek

Výstavba nových bytů0
Prodej bytů198
Prodej objektů0
Kupní smlouvy - prodej236
Kupní smlouvy - výkup2
Nájemní smlouvy6
Ostatní smlouvy26
Zápis listin6
Vyhlášení42
Přiznání k dani z převodu nemovitostí200
Výpis z listu vlastnictví724
Objednávky189
Pohyb majetku - vyřazovací protokoly25
Pohyb majetku - zařazovací protokoly46
Výběrová řízení30
Příprava bodů jednání RM394
Příprava bodů jednání ZM133
Ověřování podpisů, vidimace492
Lesní výroba - příjem135.975,- Kč
Lesní výroba - výdej80.561,- Kč

Oddělení územního plánování

Počet dokončených územně plánovacích dokumentací (včetně změn)4
Počet rozpracovaných územně plánovacích dokumentací (včetně změn)16

V roce 2009 obdržely v rámci PO III dvě obce dotaci na pořízení územně plánovací dokumentace z prostředků Pardubického kraje. V hodnotě 138.750 Kč.

Počet podaných žádostí o státní a zahraniční finanční výpomoc v rámci odboru v hodnotě cca 36.0 mil. Kč

Podané žádosti o dotace

30 TI Velký Hájek
Bezbariérové město
Zateplení MŠ Sluníčko
CzechPOINT
Divišovo divadlo sedačky
Rekonstrukce a modernizace ZŠ v ul.28.října č.p. 581 v Žamberku
Vzdělávání v eGon centru Žamberk
Nadace ČEZ Oranžové hřiště
Nadace ČEZ plastika Fr. Rouse
Oprava a dovybavení školního hřiště ZŠ 581
20 let spolu v Evropě

Památkové péče

Podané žádosti o dotace

Správní řízení na úseku památkové péče
Vydaná závazná stanoviska k obnově kulturních památek38
Vydaná závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební změně, nebo k udržovacím pracím na nemovitostech v městské památkové zóně Žamberk, Letohrad a Jablonné n. O.48
Řízení zastavená usnesením5
Vyjádření na úseku územně plánovací dokumentace3
Vyjádření k plánovaným stavbám na území s archeologickými nálezy23
Vyjádření k návrhům na prohlášení (zrušení) předmětů za kulturní památky0
Vybrané činnosti spojené s přejímanými žádostmi o příspěvek na obnovu kulturních památek (KP)
Počet přijatých žádosti o příspěvek z rozpočtových prostředků Pardubického kraje18
Počet přijatých žádosti o dotaci z MK ČR12
Počet přijatých žádosti o příspěvek města5
Počet podaných žádostí o státní příspěvek na obnovu KP ve vlastnictví města Žamberka1

Stavební úřad (v rámci správního obvodu PO II)

Rozhodnutí

 
 ŽamberkObce PO II
Územní řízení730
Stavební řízení+změny, spojené úz.+stavební28105
Ostatní rozhodnutí30105
Kolaudační rozhodnutí1435
Povolení nebo nařízení odstranění staveb12
Rozhodnutí celkem80277
Rozhodnutí celkem Žamberk + obce357
 

Odvolání + stížnosti

Počet odvolání proti správnímu řízení21
Stížnosti řešené stavebním úřadem510
 

Opatření

Územně plánovací informace123
Územní souhlas5791
Souhlas s provedením ohlášení stavby3346
Kolaudační souhlas1025
Souhlas se změnou užívání stavby157
Opatření celkem116192
Opatření celkem Žamberk + obce308
 

Státní stavební dohled + ostatní

Přidělení čísla popisného a evidenčního160
Státní dozor3749
Souhlas s dělením a scelováním pozemků3057
Sdělení stavebního úřadu, statistika131296
Souhlas dle § 15, sdělení k úz. ast. řízení531
 

Poplatky

Poplatky za správní řízení161.000,- Kč
Nebylo uhrazeno0,- Kč
Vybrané poplatky za komisionální řízení0,- Kč
Vybrané poplatky za kopírování681,- Kč

10. INFORMAČNÍ STŘEDISKO

MěÚ Žamberk, Kostelní 446
Vedoucí: Kateřina Šípková, tel. 465 612 946, e-mail: info@orlicko.cz

Příspěvek zřizovatele:261.000,- Kč
Na grantových projektech získáno:63.658,- Kč
Příjmy z jiné činnosti:100.000,- Kč

V roce 2009 využilo služeb informačního střediska celkem 6440 návštěvníků, z toho 195 jich bylo ze zahraničí. Informace o městě, okolí a konaných akcích u nás hledalo 2769 návštěvníků. Ostatními žádanými službami bylo vyhledávání dopravních spojů, informace o jiných místech kraje, prodej zboží a vstupenek, faxování, kopírování, tisk, skenování, internet pro veřejnost a informace o ubytování. V roce 2009 jsme zpracovali 1272 e-mailových a telefonických dotazů.

Tyršovu rozhlednu navštívilo 4379 osob. Již potřetí se v jejím okolí konal kulturní festival Orlická brána a podruhé hudební festival Jamrock.

Prezentace v roce 2009

Informační středisko v roce 2009 prezentovalo město na veletrzích cestovního ruchu v Brně (Region Tour), v Praze (Holiday World) a v Hradci Králové (Infotour a cykloturistika). Propagační materiály o Žamberku jste mohli vidět také na veletrzích cestovního ruchu v Olomouci, v Ostravě, ve Vídni, v Bratislavě, Drážďanech, Mnichově, Berlíně, Varšavě a Poznani.

Město se prezentovalo také v časopisech cestovního ruchu (Kam po Česku, Dovolená, Turistické noviny Východních Čech, Patriot), v novinách (Mladá fronta), v brožurách (Od gotiky cesta, Místní infostránky) a v inzertních novinách (Orin).

Novinky v roce 2009

Nová cykloturistická mapa a plán města Žamberka, štítky na hole, magnety, propisky, zhotovení turistického razítka, propagační materiály o Tyršově rozhledně v AJ, NJ, vymalování vnitřních prostor informačního střediska.

Informační středisko Žamberk se stalo držitelem certifikátů České centrály cestovního ruchu v Praze, Pardubického kraje a Asociace turistických informačních center.


11. SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Předsedkyně SPOZ: Anna Stejskalová, tel. 608 650 011

AkcePočet obřadů (návštěv)Počet zúčastněných
Vítání občánků1359
Diamantové svatby11 pár
Zlaté svatby77 párů
Stříbrné svatby12 páry
Osobní návštěvy jubilantů158-
Písemné gratulace83-
Předávání maturitních vysvědčení483
Předávání výučních listů7113
Předávání vysvědčení žákům 9. tříd5108
Sjezdy rodáků, slavnostní přijetí na radnici150
Osamělí důchodci - jarní + podzimní + vánoční setkání3102
Návštěva v domovech důchodců + LDN211
Zasedání komise415

12. MĚSTSKÝ KULTURNÍ PODNIK - FIDIKO ŽAMBERK

Nádražní 39, Žamberk
Pověřená vedením: Alena Urbánková, tel.465 614 583

Kino

Promítací schéma v roce 2009 zůstalo zachováno - promítací dny jsou středa, sobota, neděle. 1x za 14 dní čtvrtek (filmový klub).

Celkový počet uvedených filmových titulů137 (188 projekcí, 9484 diváků)
Počet filmových představení v rámci
Dětského filmového festivalu
5 (1279 diváků)
Počet filmových představení pro školy6 (11 projekcí, 1.870 diváků)
Počet filmových projekcí neuskutečněných
pro neúčast diváků
7

Průměrná návštěvnost na odehrané filmové představení (bez školních představení a dětského festivalu) byla 35 diváků, průměrná návštěvnost na školní představení činila 170 diváků.

Nejvyšší návštěvnost

Líbáš jako bůh (ČR)620/3 *
Madagaskar 2 (USA)405/3 *
Home (Francie)451/2 *
* - počet diváků / počet projekcí

Divadla a koncerty

V roce 2009 jsme divákům nabídli 18 divadelních a koncertních představení pro veřejnost.

Absolutně nejvyšší návštěvnost a zájem o vstupenky jsme zaznamenali na představení Divadla Járy Cimrmana České nebe - 354 diváků, velký divácký úspěch měla komedie Studia Dva Praha Otevřené manželství (J. Krausová, K. Roden) - 330 diváků.

Divadla a koncerty celkem: 2590 diváků.

Školní divadelní a koncertní představení

Pro základní a mateřské školy a pro gymnázium jsme připravili 10 titulů (17 představení, 3420 diváků).

Orlická Brána

Zorganizovali jsme třetí ročník kulturního festivalu Orlická brána (pod Tyršovou rozhlednou), který svým novým, komornějším pojetím zaujal i přes nepřízeň počasí cca 1200 diváků.

Téměř 200 diváků zhlédlo doprovodný festivalový program v Divišově divadle.

Pronájmy

V roce 2009 si Divišovo divadlo pronajalo 20 různých subjektů, v rámci pronájmů se zde uskutečnilo 47 různých představení, která navštívilo celkem 7051 diváků.

Filmový klub

Pro filmový klub jsme promítali, tak jako každoročně, každé dva týdny film podle výběru a požadavků členů klubu. Tradiční besídka filmového klubu se letos konala na jevišti v příjemné komorní atmosféře.

Spolek divadelních ochotníků Diviš

V tomto roce DS Diviš nastudoval hru Půlnoční vlak v režii Lenky Semrádové.

Další činnost

Podíleli jsme se na organizaci akce Talent 2008, Běh Naděje, Barium, Výročí gen. Knopa, Rok Petra Ebena, festivalu Ejhle loutka, Majálesu a Svátků dřeva, připravili jsme tradiční rozsvícení vánočního stromu, zorganizovali jsme slavnostní vysazení stromu před divadlem, v předsálí divadla jsme připravili několik výstav amatérských výtvarných umělců, technicky i organizačně jsme zajišťovali veškeré akce, které zde v pronájmu pořádaly různé subjekty.

Shrnutí

V roce 2009 do Divišova divadla za kulturním zážitkem vstoupilo celkem 22 545 diváků a posluchačů + cca 1550 návštěvníků akcí mimo Divišovo divadlo.

Po odvolání ředitele p. V. Kouta (17. září 2008) se v roce 2009 nepodařilo obsadit post ředitele FIDIKO.


13. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽAMBERK

Nádražní 743, Žamberk
Ředitelka: Hana Absolonová, tel. 465 614 663

Městská knihovna v Žamberku je organizační složkou města.

V roce 2009 pracovaly v knihovně jako knihovnice 2 absolventky knihovnické školy a na úseku práce s mládeží 1 absolventka VŠ obor speciální pedagogika.

Do knihovny přibylo a bylo zpracováno 1 400 svazků knih.

Mimo tyto knihy bylo nakoupeno a zpracováno 756 knih pro okolní knihovny, které spadají pod středisko Žamberk.

Nákup těchto knih financuje Pardubický kraj.

V roce 2009 se do Městské knihovny zaregistrovalo 1 226 čtenářů.

Knihovnu navštívilo 20 887 návštěvníků.

Bylo uskutečněno 72 727 výpůjček, z toho 19 438 naučná literatura dospělým a 2 808 naučná literatura dětem, 26 303 krásná literatura dospělým a 7 501 krásná literatura dětem.

Výpůjčky periodik 16 671 svazků.

Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby se půjčilo 49 svazků od jiných knihoven a 14 svazků jme zapůjčili jiným knihovnám.

Uskutečnili jsme 40 souborů s 2 672 svazky pro knihovny obvodu Žamberk. Pro tyto knihovny jsme uspořádali 1 aktiv a jedno školení k výpočetní technice.

Všech 14 okolních knihoven bylo navštíveno a po celý rok jim byla poskytnuta metodická pomoc a konzultace.

V knihovně Helvíkovice proběhla revize s pomocí pracovnic Měk.

Bylo uskutečněno 38 kulturních akcí a 4 přednášky s celkovým počtem 1 070 návštěvníků.

Mezi nejúspěšnější akce patřila beseda Hádej, hádej hadači, Malujeme podle knížky, Noc s Andersenem, Povídání o pejskovi a kočičce, Pobyt studentů v Americe a vernisáž výstavy akademické malířky Bohuslavy Vladykové.

V říjnu v týdnu knihoven proběhl Literární maraton, kde regionální spisovatelé předvedli své nejnovější knihy. Tato akce byla doplněna četbou jednotlivých ukázek za přispění člena ochotníků ze Žamberka.

Pro děti ze škol jsou připravovány úkoly, kdy v rámci vyučování jsou seznamovány s možností vyhledávání různých informací.

Na 3 počítačích je nainstalován on-line katalog, který slouží k vyhledávání knih, které vlastní Městská knihovna. Tento on-line katalog je umístěn i na webových stránkách knihovny a čtenáři si mohou jednotlivé knihy vyhledávat i doma. Čtenářům je umožněna i bezplatná rezervace knih, které jsou momentálně půjčeny. Čtenářům je rovněž poskytována bibliograficko-informační služba, což využívají zejména studenti a účastníci různých soutěží.

Půjčovní doba je každý den, z toho 1x do 19:00 hodin, 2x do 18:00 hodin a 2x do 17:00 hodin.


14. MĚSTSKÉ MUZEUM ŽAMBERK

Městské muzeum Žamberk, Čs. armády 472, tel. 465 611 678, 465 611 474
Domek Prokopa Diviše, Žamberk - Helvíkovice 326, tel. 465 611 678, 608 427 064
Ředitelka: PhDr. Marie Otavová

Příspěvek zřizovatele na provoz1.843.000,- Kč
V grantových projektech a od donátorů získáno157.850,- Kč
Příjmy ze vstupného a vlastního prodeje128.455,- Kč

V roce 2009 uspořádalo muzeum celkem 9 výstav. Tři z nich byly věnovány významným výročím - 100. výročí narození genmjr. Josefa Knopa, nedožitým 80. narozeninám prof. Petra Ebena a 65. výročí příchodu skupiny Barium do Žamberka. Během vernisáží výstav se mohli naši návštěvníci v muzeu setkat s hercem a moderátorem Markem Ebenem, muzikoložkou PhDr. Kateřinou Červenkovou, předsedkyní ČGHSP Helenou Voldánovou, konzulem Bredly Robersonem z ambasády USA a mnoha dalšími významnými hosty. Naše doprovodné programy oživilo umění hudebníků, šermířů, tanečnic i divadelníků. Nejčastěji nám zabezpečovali hudební vystoupení v muzeu učitelé a žáci ZUŠ P. Ebena v Žamberku. Během roku nabídlo muzeum komentované prohlídky výstav a přednášky - "Znáte své předky?"a "Malý exkurs do historie léčitelství".

V roce 2009 zavítalo do muzea, domku P. Diviše a na Svátky dřeva celkem 8 461 návštěvníků. Z toho stálou expozici muzea si přišlo prohlédnout k 21.12.2009 celkem 5 268 návštěvníků (na vstupném bylo vybráno 51.215,- Kč), Svátky dřeva přilákaly 1 940 návštěvníků (bylo vybráno 42.860,- Kč) a Domek Prokopa Diviše navštívilo 1 253 návštěvníků (příjem ze vstupného zde činil 14.550,- Kč).

Prioritní postavení měly z hlediska bohatosti nabídky výstav i doprovodných programů Svátky dřeva. Jejich IX. ročník nesl ústřední téma Tajemství bednářského řemesla. Podobně velký návštěvnický ohlas provázela prezentace Erxlébenovy lékárny během Dne muzeí - 18. května, kdy přišlo do muzea 115 návštěvníků a III. muzejní noc, která vzbudila zájem téměř 140 návštěvníků. Rovněž výstava Vzpomínka na genmjr. Josefa Knopa byla návštěvníky sledována se zájmem. Vernisáž výstavy dne 6. května navštívilo 60 účastníků a celou výstavu pak 651 návštěvník. Výstavu Moje milovaná panenka si přišlo prohlédnout celkem 1 359 návštěvníků a výstavu Betlémy a betlemáři 974 návštěvníci.

Nejvýznamnějším počinem roku 2009 v oblasti péče o sbírkový fond bylo dokončení dvouletého projektu "Náročné restaurování kolekce 7 velkoplošných pláten s výjevy z oper a divadelních her", které jsou nyní připraveny k prezentaci. Během dvou let na tento projekt poskytlo plných 94.000,- Kč Ministerstvo kultury ČR, 68.000,- Kč Pardubický kraj a město Žamberk se podílelo částkou 33.700,- Kč. Podařilo se nám také získat od Nadace Židovského muzea v Praze finanční prostředky na zakoupení klimatizačních jednotek, které opět optimalizují vlhkostní podmínky expozic muzea.

V roce 2009 muzeum předložilo celkem 4 grantové projekty a na všechny z nich získalo dotace v celkové výši 124.850,- Kč. Dvě z nich od od Pardubického kraje, jeden Ministerstva kultury ČR a jeden od Nadace Židovského muzea v Praze. Na základě 1 darovací smlouvy a dalších 2 smluv o zabezpečení reklamy muzeum získalo v roce 2009 celkem 33.000,- Kč. Prostředky poskytla firma Dřevomateriál, s.r.o. ve výši 20.000,- Kč, firma Šmídl Transport ve výši 10.000,- Kč a ZEZ Silko Žamberk ve výši 3.000,- Kč.

Také v oblasti obohacení sbírkových fondů byl rok 2009 velmi příznivý. Díky rozhodnutí paní Zdeňky Havlíčkové jsme získali soubor čalouněného sedacího nábytku, obrazy a další předměty z pozůstalosti rodiny Františka a Ing. Zdeňka Havlíčkových. Podařilo se zachovat fotodokumentaci k dějinám Českých vinařských závodů v Žamberku, kolekci etiket, velký sud na uchovávání vína a vybavení rentgenologické ordinace. Poděkování za významné akvizice náleží paní Anně Stejskalové, Janě Vačkářové, Boženě Venclové, Jiřímu Čábelkovi, Marii Dolečkové, Vítězslavu Honsovi, Františkovi a Vlastě Pírkovým, Janu E. Böhmovi a Evě Carnielové z Vídně.

Muzeum obohatilo v roce 2009 sbírkové fondy také nákupem sbírek v celkové výši 20.850,- Kč. Zakoupilo ubrus z ručně paličkované tzv." belgické krajky", kolekci 19 ks bednářského nářadí a dřevěný figurkový betlém z dílny Stanislava Vacka z Letohradu. Podařilo se objednat sádrový model od ak. sochaře Z. Kolářského pro ražbu pamětní medaile ke 100. výročí založení muzea. V roce 2009 muzeum zapsalo do svých sbírek 63 přírůstkových čísel, což představuje celkem 92 nových předmětů.

Muzeum poskytlo ke studiu své fondy celkem 36 badatelům, vypůjčilo si pro výstavní účely 231 předmětů a samo zapůjčilo 107 předmětů.


15. MĚSTSKÁ POLICIE ŽAMBERK

Nádražní 833, Žamberk
Velitel: Patrik Lauterbach, mobil: 775 580 581, e-mail: policie@zamberk.eu

Přestupky

Celkový počet odhalených přestupků648
Počet přestupků projednaných domluvou329
Počet přestupků postoupených správnímu orgánu93
Počet přestupků projednaných pokutou226
Uloženo na pokutách73.000,- Kč
 

Rozdělení přestupků

Silniční provoz319
Přestupky na úseku alkoholismu7
Přestupky vyplývající z vyhlášek obce225
Přestupky proti veřejnému pořádku43
Přestupky proti občanskému soužití9
Přestupky proti majetku33
Jiné zákony2
 

Ostatní činnost v číslech

Poplatky za parkovací automaty450.000,- Kč
Odchyt toulavých psů54
Doručování písemností70Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka