Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Programové prohlášení

Programové prohlášení rady města Žamberk 2018-2022

Preambule

Nově ustavená rada města po volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018, složená ze zástupců hnutí ANO 2011, Nezávislých s podporou ODS a Žamberské demokratické koalice, vycházeje ze znalosti potřeb města a jeho obyvatel, rozpracovala programové teze koaličních stran rady města do programového prohlášení, které bude tvořit základ povolební spolupráce pro naplňování cílů jednotlivých oblastí veřejného života.

 1. Správa a hospodaření města
  • Budeme hledat cesty ke snižování provozních výdajů.
  • Opravy a údržbu městského majetku budeme realizovat v souladu se schváleným "Plánem obnovy majetku města Žamberka".
  • Zajistíme řádné a efektivní čerpání prostředků z fondů EU a národních zdrojů.
  • Snížíme náklady na provoz městských budov realizací opatření ke snížení energetické náročnosti.
  • Budeme dbát na řádné hospodaření příspěvkových organizací a podniků s majetkovou účastí města.
  • Zajistíme transparentnost veřejných zakázek.
  • Dokončíme revizi nájemních smluv.
 2. Rozvoj města a investice
  • Prioritou je pro nás příprava infrastruktury vhodné pro rozvoj bydlení.
  • Podpoříme rozvoj podnikatelské zóny v jižní části města.
  • Připravíme záměr na využití pozemku naproti finančnímu úřadu.
  • Zajistíme včasné zahájení a kvalitu projektové přípravy plánovaných investic.
  • Pro investiční záměry města budeme hledat vhodné finanční zdroje z fondů EU a národních zdrojů.
  • Významnější investice budeme otevřeně diskutovat s občany města.
  • Provedeme pasportizaci veřejného osvětlení a zahájíme jeho postupnou obnovu a modernizaci.
  • Přednostně podpoříme investice, na které získáme dotační tituly, přičemž u nových investic pečlivě zvážíme dopady provozních výdajů do rozpočtu města.
  • V případě dostatečných finančních zdrojů jsme připraveni podpořit a realizovat zejména tyto významnější investice:
   • Výstavba dopravní a technické infrastruktury pro rozvoj bydlení v lokalitě Na Skalách.
   • Vybudování nové lávky přes Divokou Orlici u sokolovny.
   • Rekonstrukce střechy a realizace úspor energií na budově Městského úřadu č.p. 833.
   • Pokračování v další etapě výstavby zimního stadionu.
   • Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu a vybudování atletické dráhy.
   • Revitalizace ZŠ Žamberk, 28. října 581.
   • Rekonstrukce bazénu městského koupaliště.
   • Rekonstrukce tenisové haly v areálu Pod Černým lesem.
 3. Kultura, školství, sport
  • Budeme usilovat o zlepšení technického stavu budov a vybavení škol, předškolních, zájmových a uměleckých vzdělávacích zařízení zřizovaných městem.
  • Zajistíme rozvoj městských kulturních příspěvkových zařízení (FIDIKO, muzeum, knihovna).
  • Budeme podporovat spolkovou činnost a tradiční kulturní akce v Žamberku.
  • Provedeme pasport zařízení sportovní a volnočasové infrastruktury a v návaznosti na jeho výsledek zahájíme systematický rozvoj a obnovu těchto zařízení.
  • Budeme podporovat kulturní centrum v bývalé Vonwillerově továrně.
  • Zlepšíme podmínky pro rozvoj sportu, kultury a trávení volného času.
 4. Fungování městského úřadu, komunikace s občanem
  • Budeme prosazovat otevřenost úřadu a jeho činností směrem k široké veřejnosti, veřejnou správu chápeme jako službu veřejnosti.
  • Připravíme nové webové stránky města tak, aby byly moderní a uživatelsky přívětivé.
  • Budeme usilovat o elektronizaci služeb úřadu tak, aby občan mohl řešit některé požadavky bez osobní návštěvy úřadu.
  • Budeme pokračovat v zajištění audiovizuálních přenosů z jednání zastupitelstva města.
 5. Doprava a dopravní infrastruktura
  • Zajistíme dostatečný objem finančních prostředků na opravy a údržbu dopravní infrastruktury.
  • Podpoříme výstavbu dalších cyklostezek a cyklotras ve městě a jeho okolí.
  • Zasadíme se o optimalizaci jízdních řádů ve městě při zachování kvality dopravní obslužnosti.
  • Na vybraných úsecích obousměrných komunikací zvýšíme bezpečnost cyklistů vyznačením piktogramových koridorů pro cyklisty.
  • Zvýšíme kapacitu parkovacích míst na sídlišti u žirafy a v okolí polikliniky.
 6. Zdravotnictví, sociální péče a bydlení.
  • Budeme usilovat o zachování standardu poskytované zdravotnické péče, její dostupnosti a kvality zejména podporou Podorlické polikliniky, OLÚ Albertina a Orlickoústecké nemocnice.
  • Zabezpečíme dostatečnou kapacitu terénních i pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením s ohledem na proces stárnutí populace.
  • Podpoříme výstavbu Domova pro seniory v bývalém areálu vinařských závodů.
  • Osobám se zdravotním postižením budeme pomáhat vytvářet podmínky pro jejich plnohodnotný život, především v oblasti bydlení, vzdělávání a volnočasových aktivit.
  • Podpoříme činnost stávajících klubů a spolků pro seniory nebo hendikepované občany.
  • Budeme pokračovat ve vzdělávání v Žamberské akademii volného času.
  • Pokusíme se zavést možnost uměleckého vzdělávání seniorů ve spolupráci se ZUŠ Petra Ebena Žamberk.
  • Postupnou realizací projektu bezbariérových přístupů usnadníme pohyb osobám se zdravotním postižením.
  • Připravíme lokality pro výstavbu bytů a rodinných domků v souladu s územním plánem města.
 7. Cestovní ruch a propagace města
  • Zmodernizujeme turistický informační systém.
  • Zaměříme pozornost na zlepšení doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.
  • Ve spolupráci s podnikatelskými subjekty v oblasti cestovního ruchu zajistíme odbornou propagaci města.
  • Využijeme přítomnosti lokálních a regionálních médií k prezentaci zpráv ze života města a jeho obyvatel.
  • Budeme pokračovat v nastolených partnerských kontaktech se zahraničím prostřednictvím komise pro zahraniční styky.
 8. Bezpečnost a životní prostředí
  • Podpoříme programy a akce zaměřené na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci.
  • Zabezpečíme optimalizaci výkonu služby strážníků MP v Žamberku s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci, potřeby města a jeho obyvatel.
  • Posílíme bezpečnostní kamerový systém v rizikových oblastech.
  • Budeme pokračovat ve spolupráci s Povodím Labe při realizaci projektu protipovodňových opatření na Divoké Orlici.
  • Podpoříme výstavbu nové požární stanice HZS v Žamberku.
  • Nadále budeme finančně a materiálně podporovat výjezdovou jednotku hasičů města.
  • Zahájíme revitalizaci parku pod Albertinem.
  • V okolí Tyršovy rozhledny Na Rozárce provedeme ošetření vegetace tak, aby byl zachován výhled na město.

Žamberk 31. prosince 2018
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka