Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Účetní závěrka a závěrečný účet města Žamberka za rok 2019 jsou schváleny

Zastupitelstvo města Žamberka na svém jednání konaném dne 23. června 2020 mimo jiné schválilo účetní závěrku města Žamberka za rok 2019, závěrečný účet města Žamberka za rok 2019 a rozhodlo o poskytnutí dotací na základě vyhlášených dotačních programů pro rok 2020.
Níže uvádíme několik konkrétních údajů ze závěrečného účtu:
Ke dni 31.12.2019 byly dosaženy celkové skutečné příjmy po konsolidaci ve výši 177 001 tis. Kč. Z této částky činily provozní příjmy 169 601 tis. Kč, kapitálové příjmy 7 400 tis. Kč.
Ke dni 31.12.2019 byly realizovány výdaje po konsolidaci v celkové výši 197 699 tis. Kč. Z celkových výdajů činily provozní výdaje 133 852 tis. Kč, kapitálové výdaje 63 847 tis. Kč.
Za rok 2019 bylo dosaženo provozního přebytku ve výši 35 749 tis. Kč, který byl jedním z nejvyšších dosažených za poslední roky (za rok 2018 bylo dosaženo provozního přebytku ve výši 33 290 tis. Kč) a byl důležitých zdrojem financování investičních výdajů města.
Město ukončilo hospodaření za rok 2019 se zůstatkem finančních prostředků na běžných účtech města ve výši 42 073 tis. Kč, na fondových účtech města ve výši 2 594 tis. Kč a na účtu hospodářské činnosti města ve výši 9 558 tis. Kč.

V roce 2019 poskytlo město dotace a příspěvky v celkovém objemu 36 007 tis. Kč a finanční dary v objemu 363 tis., Kč což v souhrnu činí téměř 19 % celkových výdajů rozpočtu města.

Na tomto místě není možné uvést všechny údaje uvedené v závěrečném účtu města Žamberka za rok 2019. Podrobně si je můžete prostudovat na webových stránkách města www.zamberk.cz v sekci úřední deska - závěrečný účet.
Co vše v dokumentu najdete?
• Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2019
• Informace o výsledku hospodaření dosaženém na hospodářské činnosti města
• Stav peněžních prostředků účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberkem, stavy na ostatních účtech
• Hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni 31.12.2019
• Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žamberkem ke dni 31.12.2019
• Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
• Transfery a dary poskytnuté z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka v roce 2019
• Finanční hospodaření právnických osob založených městem Žamberkem ke dni 31.12.2019
• Informace o výši ukazatele „dluhová služba za rok 2019“, zadluženost ke dni 31.12.2019
• Zprávu Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2019
• Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2019.

Na jednání zastupitelstva města bylo také schváleno poskytnutí dotací na základě vyhlášených dotačních programů na rok 2020, a to příjemcům dotací, jejichž žádost o dotaci převyšovala částku 50 tis. Kč.
Poskytnutí dotací s žádostmi o dotaci v objemu do 50 tis. Kč bylo schváleno na jednání rady města Žamberka konané dne 11.6.2020.
Celkově bylo schváleno poskytnutí dotací v jednotlivých programech v objemu:
- Podpora sportu a tělovýchovy: schváleno poskytnutí dotací v celkovém objemu 1,294 mil. Kč
- Podpora volnočasových aktivit: schváleno poskytnutí dotací v celkovém objemu 176 tis. Kč
- Podpora kultury: schváleno poskytnutí dotací v celkovém objemu 54 tis. Kč
- Individuální dotace: schváleno poskytnutí dotací v celkovém objemu 85 tis. Kč
- Podpora sociálních služeb a zdravotnictví: schváleno poskytnutí dotací v celkovém objemu 1,125 mil. Kč
- Senior doprava: schváleno poskytnutí dotace ve výši 180 tis.
- Prevence kriminality: schváleno poskytnutí dotací v celkovém objemu 58 tis. Kč

Oldřich Jedlička, starosta
Eva Janotová, vedoucí finančního odboru
Borovičková Kamila, Bc. | dne 26.06.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka