Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Zastupitelstvo města neschválilo rámcové podmínky Smlouvy o nájmu pozemků nesloužících k podnikání (Zámecký park), které jsou ve vlastnictví D. A. Parishe

Zámecký park, který je ve vlastnictví Davida Anthonyho Parishe, patří k hojně vyhledávaným a navštěvovaným místům v Žamberku, a to jak ze strany místních občanů, tak přespolních či turistů.
Užívání a údržba Zámeckého parku za účelem příměstské rekreace byly od 12. srpna 2003 upraveny Smlouvou o užívání a údržbě Zámeckého parku v Žamberku uzavřenou mezi Janem Parishem - Správou Parishových lesů (správcem) a Davidem Parishem (vlastníkem) na straně jedné a městem Žamberk na straně druhé. Tato smlouva byla dne 6. června 2011 nahrazena novou smlouvou, která však byla ke dni 31. červenci 2014 jednostranně vypovězena ze strany správce a vlastníka. Tento smluvní vztah mimo jiné stanovil příspěvek města ve výši 250 tis. Kč ročně.
Od té doby proběhlo několik jednání mezi zástupci města a vlastníkem Zámeckého parku, kdy předmětem diskuze bylo zejména narušování veřejného pořádku v parku, projevy vandalství apod.
V únoru roku 2020 proběhlo z iniciativy vlastníka jednání mezi vlastníkem parku a zástupci příspěvkových a neziskových organizací v Žamberku, kam z vedení města nebyl nikdo pozván. Následně město obdrželo písemné sdělení, ve kterém vlastník mj. upozornil na skutečnost, že rok 2020 je posledním rokem, kdy bude park využíván současnou formou, tedy bez jakéhokoliv smluvního vztahu mezi vlastníkem a městem, a že připravuje návrh smlouvy včetně stanovení adekvátní kompenzace. Dne 20. října 2020 město obdrželo oznámení vlastníka o přerušení jednání o využívání Zámeckého parku z důvodu pokračující pandemie, oznámení též obsahovalo ubezpečení, že vlastník v žádném případě neplánuje uzavření parku pro občany a širokou veřejnost. Jednání pokračovalo 29. ledna 2021, kdy vlastník mimo jiné městu předložil koncept Smlouvy o nájmu pozemků nesloužících k podnikání a koncept návštěvního řádu. Jako finanční kompenzaci za omezení vlastnického práva vlastník navrhl částku 4 mil. Kč ročně s tím, že ve skutečnosti by mohl nárokovat částku až 11,8 mil. Kč/rok a dále že při trvání smluvního vztahu déle jak 5 let se vzdá svých nároků na kompenzaci za bezdůvodné obohacení z minulosti. Na základě uvedených skutečností si město nechalo zpracovat v předmětné záležitosti právní rozbor. Připomínky města k předloženému návrhu nájemní smlouvy a návštěvního řádu byly předmětem dalšího jednání 10. června 2021, kterého se za město účastnil starosta Oldřich Jedlička, 1. místostarosta Ivan Vrkoč a radní Hana Chvátilová. Zástupci města zde mj. prezentovali názor, že vlastník má na určitou kompenzaci nárok, ale že navržený koncept smlouvy nelze hodnotit jako výhodný či vyvážený z pohledu města. V rámci tohoto jednání bylo dohodnuto, že město připraví návrh opatření, která by mohla zajistit v souvislosti se zajištěním užívání parku veřejností možné snížení požadavku na finanční kompenzaci. Žádné z navržených opatření ze strany města však nebylo vlastníkem akceptováno, resp. nevedlo ke snížení požadované finanční kompenzace 4 mil. Kč ročně.
Dne 14. září 2021 byly rámcové podmínky Smlouvy o nájmu pozemků nesloužících k podnikání (Zámecký park) dle návrhu vlastníka předloženy k projednání zastupitelstvu města, které je však neschválilo. Jednání provázela bouřlivá diskuze, a to ze strany zastupitelů, přítomné veřejnosti i zástupkyně vlastníka, paní doktorky Střelcové. Je otázkou, zda přílišné zdůrazňování kategorických požadavků věci prospělo či nikoliv. Rád bych za město deklaroval vůli pokračovat v jednání a hledání konsensuálního řešení přijatelného pro obě strany.

Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 22.09.2021Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka