Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotační program Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2019

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje na základě svých rozpočtových možností pro rok 2019 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ dále jen (ORP).
Finanční prostředky v tomto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).
Ministerstvo kultury České republiky stanovilo pro rok 2019 pro správní území ORP Žamberk celkovou výši finanční kvóty 542.000 Kč.

Žádosti pro podporu z tohoto programu spolu se všemi povinnými přílohami přijímá Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, v termínu do 28. února 2019.
Pro žadatele je letos, podobně jako vloni, připraven pouze jeden formulář žádosti o zařazení akce obnovy do programu, ve kterém na příslušném místě vyznačí, jsou-li plátci daně z přidané hodnoty (DPH) či nikoli. Je třeba, aby plátci DPH počítali procentuální podíl státního příspěvku vzhledem k ceně prací obnovy (dle smlouvy o dílo) bez DPH. Pro zajištění hladké administrativy a snadného zpracování Vámi zaslaných žádostí s přílohami Vás žádáme, abyste neměnili formáty písma ani grafickou úpravu formulářů. Dále Vás žádáme, abyste používali pro své žádosti výhradně formuláře vydané pro letošní rok.
Potřebné informace, zásady a příslušné formuláře najdete na internetových stránkách Ministerstva kultury České republiky.

V Žamberku dne 5. 2. 2019

MěÚ Žamberk, odbor REUP
Ing. Iveta Hoffmannová, referent památkové péče
Škodová Monika, Mgr. | dne 06.02.2019Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka