Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011

Informace pro původce odpadů – podnikající osoby

Pokud původce odpadů vyprodukuje v kalendářním roce více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů, vzniká mu ohlašovací povinnost, a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady
dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., nejpozději do 15. února za každou samostatnou provozovnu.

Vznikne-li Vám ohlašovací povinnost podle zákona o odpadech, jste povinni své hlášení od roku 2012 – tedy za rok 2011 a roky následující – podat prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). JIŽ NENÍ MOŽNÉ PODÁVAT HLÁŠENÍ V LISTINNÉ PODOBĚ, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), Městskému úřadu Žamberk.

Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. BEZ REGISTRACE NELZE HLÁŠENÍ PODAT. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství není nutné registrovat jednotlivé provozovny, ale pouze sídlo subjektu (IČ). Způsob registrace je uveden na webových stránkách www.ispop.cz

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů nebo pomocí tzv. webových formulářů, které obsahují funkce pro přímé (on-line) odeslání hlášení do systému ISPOP. A naleznete je také na stránkách www.ispop.cz Systém zprostředkuje elektronickou výměnu dat mezi ohlašovateli, ověřovateli (ORP) a institucemi veřejné správy.

Dokumenty zaslané v elektronické podobě do ISPOP musí být autorizovány. Tím se rozumí ověření podání hlášení resp. doložení autorství podaného hlášení. Autorizaci lze provést jedním z následujících způsobů:
1. Připojením elektronického podpisu k souboru s hlášením, přičemž elektronický podpis musí odpovídat požadavkům zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Vlastníkem elektronického podpisu musí být osoba s podpisovým právem za subjekt ohlašovatele.
2. Použitím datové schránky zřízené pro účely ISPOP (5eav8r4). Formuláře zaslané touto cestou budou považované za autorizované.
3. Listinnou formou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí hlášení v ISPOP automaticky doručeno na e-mailovou adresu, kterou subjekt uvede přímo při registraci. Doporučení: Tento způsob autorizace lze použít při registraci subjektu, kdy vyplněný, on-line zkontrolovaný formulář se vytiskne, podepíše jej statutární zástupce a poté se zašle poštou na adresu: CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10.

Ohlašovatele může v komunikaci s ISPOP (podání hlášení) zastupovat zmocněnec na základě plné moci, která splňuje požadavky § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok MUSÍ BÝT PODÁNO A AUTORIZOVÁNO DO 15. února 2012. Proto se registrujte včas!

V případě potřeby můžete kontaktovat Helpdesk ISPOP v pracovních dnech od 8 do 16 hodin :

Telefonické dotazy: 267 225 267 nebo 840 111 212
Písemné dotazy: prostřednictvím formuláře v systému ISPOP
Hovádková Alena, Ing. | dne 06.02.2012Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka