Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Stavba PPO připravena

Seznámení s průběhem příprav výstavby PPO.
Ano, dočkali jsme se, stavba „Protipovodňová opatření, Divoká Orlice, Žamberk“ je připravena k realizaci v konečné verzi dle dokumentace k provedení stavby (6/2016). Pro přidělení dotace z MZe ČR, na akci chránící Žamberk před dvacetiletou vodou + rezerva, je nutné ještě v zastupitelstvu města schválení Darovací smlouvy na pozemky pod stavbou a Smlouvy o financování upřesňující výši finanční účasti 3 účastníků akce. Dotace by tak měla být přidělena v 2. polovině měsíce března 2017 a tím i oficiální zahájení prací vysoutěženým dodavatelem.
Přestože tato akce byla v průběhu příprav mnohonásobně prezentována a představena, dovolím si zopakovat její historii:
- říjen 2007 Povodí Labe s.p. oslovuje město s možností podat žádost o dotační titul na výstavbu PPO,
- 24.1.2008 – město sepsalo s Agroprojekcí Litomyšl s.r.o. smlouvu o zpracování dokumentace pro
územní řízení,
- 31.3.2008 – město podává žádost na MZE ČR o zařazení do programu P129 120,
- 1.6.2009 – MZe ČR schvaluje záměr města a je oficiálně zahájena příprava stavby PPO.
Vzhledem k rozsahu stavby nebyla příprava včetně majetkoprávního vypořádání pozemků jednoduchá. Vyvstaly problémy, které se musely řešit i nad rámec zpracované dokumentace stavby jako například:
- souhlas vlastníka pozemků u starého mlýna u železného mostu se stavbou PPO a jeho požadavky,
- nad rámec studie odtokových poměrů řešení ochrany území na levém břehu na Havlíčkově nábřeží
(u stodol),
- řešení ochrany nemovitostí u bývalé továrny Mosilana – nakonec bez souhlasů,
- zdlouhavá jednání s 2 vlastníky pozemků výše starého kluziště – nakonec bez souhlasů,
- více jak 2leté čekání a po restituci jednání ke stavbě na louce za společností Vencl-Servis
- další komplikované úpravy dílčích částí PPO a odborné průzkumy.
Až v 1. polovině roku 2016 jsme v součinnosti s Povodím Labe s.p. dosáhli připravenosti a akce byla schválena poskytovatelem dotace.
Základní údaje o stavbě:
Název: „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová opatření“
Ochrana: proti Q 20 + 10 cm (odpovídá průtoku cca 130-135 m3/s)
Projekt spolufinancován z programu MZe ČR (spoluúčast města – 15%)
Navrhovatel stavby: město Žamberk
Investor: Povodí Labe s.p., Hradec Králové
Dodavatel: Navimor-Invest S.A., odštěpný závod Praha
Projektant: Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Vysoké Mýto
Zahájení a ukončení stavby: 3./2017 – 10./2019 (předpoklad zkrácení doby)
Cena díla (vysoutěžená bez DPH): 83,8 mil. Kč
Postup výstavby: po jednotlivých stavebních objektech proti proudu toku
Zařízení staveniště: louka města pod společností Vencl-servis
Kácení stromů: celkem 212 stromů z toho 76 v majetku města
Výsadba: nové stromy obvod kmene min 16-18 cm, výška min 3,5 m; keře min 50 cm
Základní druhy (typy) stavby: nábřežní zeď, betonová stěna, zemní hráz a štětová stěna.
Dokumentace stavby řeší podrobně i odvod zahrázovaných vod pro případ přelití za ochrannou hráz.
Město předpokládá se stavbou spojit i další prvky mimo povodňovou ochranu – jako chodníky, veřejné osvětlení, odpočinková a informační místa.
V blízkosti toku na pěti místech a na MěÚ ul. Nádražní (schodiště) jsou umístěny bannery s vizualizací a schématy stavby, kde se můžete detailně seznámit s touto stavbou. Navíc na webových stránkách města v sekci YouTube naleznete živý přenos včetně prezentací z představení akce a besedy k PPO ze dne 27.2.2017. S dotazy se rovněž můžete obrátit na koordinátora akce za město – Ing. Vladimíra Fikejse, MěÚ čp. 833, tel. 465 670 218, mail: v.fikejs@zamberk.eu.


Ing. Vladimír Fikejs
vedoucí odboru obrany a KŘ

Fikejs Vladimír, Ing. | dne 08.03.2017
PPO 1PPO 2Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka