Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Stavba protipovodňových opatření

Stavba protipovodňových opatření na Divoké Orlici v Žamberku je připravena a začne 20.3.2017.
Stavba „Protipovodňová ochrana Divoká Orlice, Žamberk“

Město Žamberk se rozhodlo zabezpečit protipovodňovou ochranu části města výstavbou protipovodňových opatření (dále „PPO“). Po téměř 10 letech příprav, jednání a kompromisů se podařilo v roce 2016 společně s Povodím Labe s.p. realizovat poslední kroky příprav na tuto akci, která se svým rozsahem i významem řadí mezi největší v novodobé historii města. Navrhovatelem stavby je město Žamberk, investorem Povodí Labe s.p., správcem dotačního programu P129260 Ministerstvo zemědělství ČR a zhotovitelem stavby Navimor Invest S.A. Vysoutěžená cena akce činí 84 milionů Kč a město se na ní podílí 15%. PPO bude chránit Žamberk před Q20 (dvacetiletá voda) + navýšení 10 cm, což odpovídá průtoku cca 130 m3/s.
Rozsah stavby:
Druh stavby PPO je v jednotlivých částech města rozdílný a skládá se z: betonových zídek, navýšení nábřežních zdí, zemních hrází a štětových stěn (Larsen). Stavbou dojde k navýšení břehů podél toku v průměru o 50 cm.
Stavba se dělí na jednotlivé objekty:
a) Levý břeh
SO-01.2: Pod Skalami, Havlíčkovo nábř. po železný most – betonová zídka
SO-01.3: mezi mosty (železný – Draha) – nová navýšená nábřežní zeď stejné skladby jako stávající
SO-01.4: od mostu Draha po roh oplocení u sokolovny - nová navýšená nábřežní zeď
SO-01.5: chodník od sokolovny po silnici č. 11 – betonová zídka a zčásti nová navýšená nábřežní zeď
SO-01.6: koupaliště a podél AC až k fotbal. stadionu – betonová zídka a převážně štětová stěna.
b) Pravý břeh
SO-02.1-1: Louka za Vencl-Servis, kolem střediska Povodí Labe k dřev. lávce: nábřežní zeď s větším
tabulovým uzávěrem a podél toku zemní hráz (navýšení stávající stezky)
SO-02.1-2: od dřevěné lávky po železný most – část pojízdná zemní hráz, betonová zídka, u mostu
nová navýšená nábřežní zeď
SO-02.2: mezi mosty (železný – Draha) – nová navýšená nábřežní zeď stejné skladby jako stávající
c) Další stavby a vyvolané investice
SO-03: opatření a úpravy na náhonu do Zámeckého rybníka na 3 místech, počínaje jezem Líšnice.
Další doprovodné stavby a doplnění jako: přeložky energií, kácení, nová vegetace, čerpání a odvod možných zahrázkovaných vod (čerpadla, tabulové uzávěry, odvodňovací prostupy), technické sjezdy, schodiště, úpravy kanalizačních vtoků, …
Podrobná schémata stavba a fotografie PPO jsou znázorněny na bannerech na pěti místech v blízkosti toku Divoké Orlice.
Průběh stavby:
Stavba bude provedena po stavebních objektech (částech) v období 3/2017 – 10/2019. Zhotovitel však plánuje ukončení stavby v r. 2018. Do 31.3.2017 bude provedeno kácení všech stromů u SO-01.2 a kácení pouze některých stromů u SO-02.1 a SO-1.6. Dřevní hmota bude prodána zájemci.
Dle časového harmonogramu zhotovitele bude probíhat stavba PPO takto:
10.4.-31.5.2017 – koupaliště, za a podél AC až k fotbalovému stadionu (SO-01.6)
17.4.-30.6.2017 – stavba napříč louky za VenclServis (SO-02.1-1)
20.4.-30.6.2017 – níže dřev.lávky po skálu pod kasárnami (SO-01.2)
20.4.-31.8.2017 – pravý břeh od Povodí Labe po železný most (SO-02.1.-2)
01.7.-30.9.2017 – od dřev.lávky výše k železnému mostu (SO-01.2).
Vlastní stavba PPO bude doplněna o další prvky, které již plně nesouvisí s PPO a to: veřejné osvětlení, chodníky, odpočinkové zóny a další.
O časovém harmonogramu, nebo jeho změnách a dalších aktualitách o stavbě vás budeme informovat na těchto stránkách. Koordinací stavby za město byl pověřen vedoucí odboru obrany a krizového řízení Ing. Vladimír Fikejs (spojení – tel. 465 670 218, v.fikejs@zamberk.eu)

Dne: 16.3.2017
Ing. Vladimír Fikejs
Fikejs Vladimír, Ing. | dne 17.03.2017Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka