Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Základní informace o úřadě

Ochrana osobních údajů a jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ozrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů

! Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.!

 IQ NET Management system - značka Bezpečnost informací - značkaŘízení jakosti - značka
 1. Oficiální název města: Žamberk
 2. Důvod a způsob založení:

  Město Žamberk (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávný celek v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

  Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích)

 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní údaje:
  Sídlo:Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
  Poloha na mapě:1. budova - radnice (Masarykovo nám. 166)
  2. budova - sídlo PO III (Nádražní 833)
  Telefon:465 670 211, 465 670 300
  E-mail:e-podatelna@zamberk.eu
  www:www.zamberk.cz
  ID datové schránky:ia9b3gu
  Starosta:Ing. Bc. Oldřich Jedlička
  1. místostarosta:Ivan Vrkoč
  2. místostarosta:Zděnka Šebková
  Tajemník: Ing. Marcel Klement, MPA
  Úřední hodiny
  Pondělí:8.00 - 11.0012.00 - 17.00
  Úterý:8.00 - 11.00 
  Středa:8.00 - 11.0012.00 - 17.00
  Čtvrtek:8.00 - 11.00 
  Pátek:8.00 - 11.00 

  Úřední hodiny jsou stanoveny v zájmu veřejnosti, kdy je příslušný úředník zpravidla fyzicky přítomen na svém pracovišti a je připraven přijmout žádosti či podněty občanů, nebo osobně vysvětlit individuální situaci či podmínky.

  Úřední hodiny v pondělí, ve středu a ve čtvrtek jsou u některých agend navázány na objednávkový systém a k vyřízení žádosti si lze rezervovat konkrétní vybraný termín. Jednání v těchto dnech jsou možná na všech úsecích městského úřadu.

  Úřední hodiny v úterý a v pátek lze v dopoledních hodinách využít pouze po předchozí osobní nebo telefonické domluvě s příslušným úředníkem, který bude mít tento čas vyhrazen pro dohodnuté jednání. Bez objednání nemusí být úředník pro vyřízení žádosti k dispozici.

  Provozní doba úřadu
  Pondělí:8.00 - 11.0012.00 - 17.00
  Úterý:8.00 - 11.0012.00 - 14.00
  Středa:8.00 - 11.0012.00 - 17.00
  Čtvrtek:8.00 - 11.0012.00 - 14.00
  Pátek:8.00 - 11.0012.00 - 14.00
  Provozní doba úřadu je časový úsek, kdy se úředníci věnují vyřizování pracovních povinností na pracovišti i v terénu a je možné, že úředník je zaneprázdněn jinou činností nebo je z pracovních důvodů nepřítomen. Je-li to provozně možné, úřad vyřídí požadavky občanů i v této době.
 5. Bankovní spojení:
  • č.ú. 1321320309/0800 - základní účet (úhrada a příjem úvěrů, grantů, dotací ...)
  • č.ú. 27-1321320309/0800 - výdajový účet (úhrada většiny faktur, poplatků)
  • č.ú. 19-1321320309/0800 - příjmový účet (příjem daní, všech správních poplatků...)
  • č.ú. 8759040207/0100 - běžný účet (příjem dotací, daní, příjmů z prodeje majetku...)
 6. IČO: 00279846
 7. DIČ: CZ00279846
 8. Rozpočet:   viz Rozpočet města, hospodaření
 9. Žádosti o informace:

  Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

  Žádost je podána dnem, kdy ji město obdrželo.

  Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2 zákona, se považuje za nové podání žádosti.

  Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem Městského úřadu v Žamberku.

  Písemně podané žádosti v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně městského úřadu, na jednotlivých odborech MěÚ a v sekretariátu starosty. Žádosti podané jinde (na služebně městské policie, v organizacích, jejichž zakladatelem je město Žamberk apod.) jsou předány k vyřízení příslušným zaměstnancům k zaevidování a vyřízení.

 10. Příjem žádostí a dalších podání:

  Žádost či stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání lze podat v písemné podobě poštou, osobně prostřednictvím podatelny městského úřadu nebo elektronicky. Stížnost lze podat i ústně, a to na městském úřadu, odboru právním.

  Pravidelným způsobem doručování rozhodnutí je doručení poštou nebo datovou schránkou.

  Při vyřizování žádostí a podání se město řídí příslušnými právními předpisy.

 11. Opravné prostředky:
  1. Opravné prostředky proti rozhodnutí příslušných odborů městského úřadu

   Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

   Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná RM, starosta nebo tajemník.

   Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat odvolání.

  2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města

   Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo RM, učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

   Proti opatřením RM nebo ZM v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Ministerstvu vnitra ČR. Proti opatřením RM nebo ZM v přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Pardubického kraje.

   Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

  3. Soudní přezkoumání

   Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 244 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 12. Formuláře
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
 14. Nejdůležitější předpisy:

  Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisůDokument: 106/1999 | soubor: 46734.docx | velikost: 0.07 MB Kubová Jitka, JUDr.07.01.2021
  Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcíchDokument: Zákon o některých přestupcích | soubor: 46708.docx | velikost: 0.05 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák.č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadechDokument: zákon o živnostenských úřadech | soubor: 46709.docx | velikost: 0.05 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)Dokument: živnostenský zákon | soubor: 46710.docx | velikost: 0.18 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajinyDokument: ochrana přírody a krajiny | soubor: 46711.docx | velikost: 0.17 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák.č. 541/2020 Sb., o odpadech Dokument: zákon o odpadech | soubor: 46712.docx | velikost: 0.16 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)Dokument: zákon o evidenci obyvatel | soubor: 46713.docx | velikost: 0.09 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)Dokument: stavební zákon | soubor: 46714.docx | velikost: 0.24 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichDokument: přestupkový zákon | soubor: 46715.docx | velikost: 0.09 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchDokument: správní poplatky | soubor: 46716.docx | velikost: 0.17 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák.č. 280/2009 Sb., daňový řádDokument: Daňový řád | soubor: 46717.docx | velikost: 0.18 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák.č. 500/2004 Sb., správní řádDokument: správní řád | soubor: 46718.docx | velikost: 0.14 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák.č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů Dokument: osobní údaje | soubor: 46728.docx | velikost: 0.08 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák č. 553/1991 Sb., o obecní policiiDokument: obecní policie | soubor: 46719.docx | velikost: 0.08 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictvíDokument: zákon o účetnictví | soubor: 46720.docx | velikost: 0.11 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)Dokument: školský zákon | soubor: 46721.docx | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázekDokument: veřejné zakázky | soubor: 46722.docx | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcíchDokument: místní poplatky | soubor: 46723.docx | velikost: 0.06 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)Dokument: velká rozpočtová pravidla | soubor: 46724.docx | velikost: 0.14 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůDokument: rozpočtová pravidla | soubor: 46725.docx | velikost: 0.09 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zák.č. 491/20001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonůDokument: volby do zastupitelstev obcí | soubor: 46726.docx | velikost: 0.09 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)Dokument: zákon o obcích | soubor: 46727.docx | velikost: 0.11 MB Kubová Jitka, JUDr.06.01.2021
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

  Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví příslušný pracovník úřadu dle sazebníku.

  Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na podatelně městského úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet města, a to vždy před podáním informace.

  Sazebník úhradDokument: Sazebník úhrad | soubor: 47345.pdf | velikost: 0.08 MB Vanický Zdeněk10.02.2021
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Výroční zpráva za rok 2021 v oblasti poskytování informacíDokument: výroční zpráva | soubor: 50660.pdf | velikost: 0.26 MB Kubová Jitka, JUDr.26.01.2022
 17. Seznam organizací zřizovaných městem Žamberkem:
  Centrum sociální péče města Žamberk
  Adresa:Albertova 357, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Mgr. Miroslava Krajčírová
  Telefon:465 617 101
  E-mail:csp.zamberk@seznam.cz
  Web:http://www.cspzamberk.cz/
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&ie=...
  GPS:50°5'23.257"N, 16°27'43.188"E
  Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk
  Adresa:Tylova 1244, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Bc. Iva Pražáková, ředitelka
  Telefon:+420 465 613 405, +420 465 611 630
  E-mail:ctyrlistek.zamberk@tiscali.cz
  Web:http://msctyrlistek-zamberk.cz
  Poloha na mapě:https://1url.cz/tz68K
  GPS:50.0753894N, 16.4580456E
  Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk
  Adresa:náměstí Generála Knopa 433, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Markéta Koblížková, ředitelka
  Telefon:+420 465 614 463, +420 737 489 747
  E-mail:reditelka@msslunickozamberk.cz
  Web:http://www.msslunickozamberk.cz/
  Poloha na mapě:https://1url.cz/5z68N
  GPS:50.0812333N, 16.4639942E
  Městská knihovna Žamberk
  Adresa:Nádražní 743, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Ing. Jana Hlaváčová
  Telefon:465 614 663, 721 596 726
  E-mail:knihovnazbk@orlicko.cz
  Web:http://www.zamberk.cz/knihovna
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&ie=...
  GPS:50°4'44.56"N, 16°27'43.47"E
  Městské muzeum Žamberk
  Adresa:ČSA 472, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Mgr. Petr Hažmuka
  Telefon:465 611 678, 465 611 474
  E-mail:muzeumzamberk@orlicko.cz
  Web:http:// www.zamberk.cz/muzeum
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&ie=...
  GPS:50°5'12.791"N, 16°27'38.026"E
  Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk
  Adresa:Nádražní 39, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Daniel Kubelka
  Telefon:465 614 583, 465 614 356
  E-mail:fidiko@fidiko.cz
  Web:http://www.fidiko.cz
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&ie=...
  GPS:50°4'57.436"N, 16°27'52.001"E
  Správa budov Žamberk s.r.o.
  Adresa:Klostermannova 990, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Ing. Jan Filip
  Telefon:465 614 609
  E-mail:info@sbzamberk.cz
  Web:http://www.sbzamberk.cz
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&ie=...
  GPS:50°5'0.586"N, 16°27'40.359"E
  ICO:25280091
  Středisko volného času, ANIMO, Žamberk
  Adresa:28. října 713, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Bc. Alena Němcová, ředitelka
  Telefon:465 612 741, 603 876 667
  E-mail:animo@zamberk.cz
  Web:http://www.animo.zamberk.cz
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?continue=%2Fm...
  GPS:50°4'56.535"N, 16°27'56.1"E
  Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433
  Adresa:náměstí Generála Knopa 433, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Marta Kacálková, ředitelka
  Telefon:+420 465 612 775, +420 731 579 656
  E-mail:reditelka@jidelna.com
  Web:http://www.jidelna.com
  Poloha na mapě:https://1url.cz/5z68N
  GPS:50.0812333N, 16.4639942E
  TS ŽAMBERK s.r.o.
  Adresa:Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
  Kontaktní osoba:Ivan Vrkoč
  Telefon:465 612 987, 728 949156
  E-mail:vrkoc.ts@orlicko.cz
  Web:http://www.tszamberk.cz
  Poloha na mapě:http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&ie=...
  GPS:50°4'23.92"N, 16°27'44.515"E
  ICO:25998218
 18. Přehled informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacímObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka