Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Dotaz

Merganc J.
Pane starosto,dne 14.06.11 jsem Vám telefonoval a bylo mě sděleno, že jste na služební cestě v Itálii.Mám několik dotazů: a) Kdo všechno se této cesty zúčastnil? b) Kolik tato cesta přibližně stála?
Děkuji za odpověd.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 08.08.2011
Dobrý den,
od 10.6-do16.6.2011 proběhlo setkání zástupců partnerských měst v Italském městě Fresagrandinaria ( partnerské město ).

Za město Žamberk byla vypravena služební oktávie v obsazení čtyř osob s náklady na pohonné hmoty, neboť náklady na ubytování a stravování jsou nákladem pořádajícího města. Bližší popis, včetně fotografií bude uveden v Žamberských listech č. 14.

S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

Merganc J.
Žamberk je ve "Sdružení orlicka" kde je dalších 30 měst a obcí. Zajímá mě roční rozpočet tohoto sdružení. Finanční příspěvek Žamberka.
18.07.11 Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 22.07.2011
Dobrý den,
odpovědi na Vaše dotazy najdete na webových stránkách města Žamberk v sekci „ úřední deska“ - Sdružení obcí Orlicko. Případně vkládám odkaz na tyto stránky: http://www.zamberk.cz/Index.php?IdS=218&Arcv=T&IdKZ=183.
S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

standeko
Pane starosto, prosím o zveřejnění jména osob, které zastupují Vodovody a kanalizace v.o.s.na zakázce výstavby kanalizační přípojky okrajových částí města ve věcech technických, smluvních a provádění díla. Dále prosím o název firmy provádějící tech.dozor investora.
Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 11.07.2011
Dobrý den,
investorem investiční akce Kanalizace Žamberk - část Betlém-Polsko je společnost Vodovody a kanalizace Žamberk veřejná obchodní společnost, zastoupená prokuristou RNDr.Antonínem Fialou, který je partnerem dodavatele ve věcech smluvních. Ve věcech technických a provádění díla má investor smlouvu na technický dozor investora s firmou VIS - VODOHOSPODÁŘSKO - INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. se sídlem v Hradci Králové.
S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

Merganc J.
Můžete vyjmenovat některé možnosti.
Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 11.07.2011
Dobrý den,
zpracovaný projekt stavby předpokládá výstavbu víceúčelové sportovní plochy v I. etapě a následně víceúčelové haly po dokončení. Účely sportovního využití dle popisu projektanta uvedeného v projektové dokumentaci jsou pro lední hokej, in-line hokej, tenis, dále pro konání koncertů a dalších společenských aktivit ( výstavy, shromáždění ).

S pozdravem Jiří Dytrt

****************
Výtah z projektové dokumentace:


2.1 Základní údaje
Předmětem projektu stavby ve stupni pro stavební řízení je řešení výstavby nového objektu Zimního stadionu v Žamberku.
Zpracovaný projekt stavby předpokládá výstavbu víceúčelové sportovní haly, která bude kromě sportovního využití (lední hokej, in-line hokej, tenis,...) využívána i pro konání koncertů a dalších společenských aktivit (výstavy, shromáždění,....).

Výstavba celého objektu je navržena s výhledem na případnou postupnou dostavbu celého areálu zimního stadionu (ledová plocha, objekt technologie, zastřešení, vstupní objekt,..) v jednotlivých etapách. Projekt popisuje program výstavby, t.j. účel stavby, charakter provozu, projektované kapacity, dopravní a technické napojení, požadavky na území a vyvolané či související investice, vliv stavby na životní prostředí.

Připomínka

Merganc Jiří
Myslím, že uveřejněním data dotazu si můžou občané udělat obrázek jak rychle je odpovídáno na dotazy. Přeci uveřejněním data dotazu se nic tak závažného neděje.

Re: Připomínka

Jiří Dytrt, 08.06.2011
Dobrý den,
dotazy jsou vyřizovány dle pracovních možností jednotlivých odborů. S ohledem na odbornost některých dotazů je nutné podklady připravit a zpracovat několika odbory tzn. majetkový, finanční a jiné. Nabídka města na odpovědi je rozšířenou nabídkou pro občany nikoli povinností města. Z tohoto důvodu návštěvní kniha slouží jako veřejná služba města občanům, nikoli jako poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na odpovědi se proto nevztahují žádné lhůty a z tohoto důvodu je zveřejněn datum odpovědi.

S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

Merganc Jiří
V čem je víceúčelová?

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 06.06.2011
Dobrý den,
víceúčelovost této stavby je ve způsobech a možnostech jejího využití.
S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

Merganc J.
Vždy byla informace, že se staví víceúčelohá sportovní hala. Co se stalo tak závažného, že se to nazývá víseúčelová sportovní plocha.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 13.05.2011
Dobrý den,

projektová dokumentace a stavební povolení je uvedeno na víceúčelovou sportovní halu v areálu Pod Černým lesem. Na základě jednání zastupitelstva města, byla výstavba rozdělena do etap a první etapou byla provedena víceúčelová sportovní plocha.

S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

Merganc J.
Dobrý den
Proč se neuveřejní datum dotazu, takto nelze kontrolovat dodržení zákonné lhůty na odpověď.
Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 13.05.2011
Dobrý den,

návštěvní kniha slouží jako veřejná služba města občanům, nikoli jako poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na odpovědi se proto nevztahují žádné lhůty.

S pozdravem
Jiří Dytrt

Dotaz

Merganc Jiří
Proč trvá tak dlouho než se na stránkách města objeví usnesení RM a ZM.

Re: Dotaz

Ing. Ivan Prchal, 09.05.2011
Vkládání usnesení na web města:

Podle ust. § 95 zákona o obcích se o průběhu zasedání zastupitelstva pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.
Podle ust. § 101 zákona o obcích rada pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. Zápis ze schůze rady musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.
Zveřejňování dokumentů o činnosti zastupitelstva a rady města není povinné a zákon o obcích toto neupravuje. Tato praxe je jedna z možností, jak informovat občany města o činnosti orgánů města, tj. zastupitelstva a rady města, ve smyslu § 97 zákona o obcích, podle kterého město informuje občany o činnosti orgánů města na zasedání zastupitelstva města a dále jiným způsobem v místě obvyklým.
Pokud však město zveřejní přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva nebo rady města na úřední desce nebo webových stránkách města, je povinností města zachovat ochranu osobních údajů, tzn. při zveřejnění usnesení je nutné anonymizovat osobní údaje.
V Žamberku se na web města vyvěšují pouze usnesení zastupitelstva a rady města na samostatné listině. Usnesení se vyhotovují po pořízení zápisu ze zastupitelstva nebo rady města. Po podpisu usnesení starostou a 1.místostarostou a po provedení anonymizace osobních údajů se vyvěšují na web. Z tohoto důvodu může nastat prodleva mezi vyhotovením zápisu, vyhotovením usnesení a jejich vyvěšením na web.

Ing. Ivan Prchal - tajemník MěÚ

Kontrola

Merganc Jiří
Město má 25% podíl ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. Výsledky hospodaření nejsou uvedeny na Obchodním soudu - není pravdou minulá informace.
Zjednáte nápravu a do kdy ?

Re: Kontrola

Jiří Dytrt, 09.05.2011
Dobrý den,
na základě opakovaného dotazu na ředitele a jednatele Polikliniky s.r.o. Žamberk jsem obdržel tuto odpověď.

Vámi poptávaná data jsou na webu JUSTICE.CZ. S případnými dotazy je možné se obrátit přímo na Ing. Karla Vojtu, ředitele a jednatele společnosti Poliklinika s.r.o., telefon 465 676 845, nebo e-mail poliklinika@orlicko.cz.

S pozdravem Jiří Dytrt.
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka