Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Dotaz

Merganc J.
Můžete vyjmenovat některé možnosti.
Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 11.07.2011
Dobrý den,
zpracovaný projekt stavby předpokládá výstavbu víceúčelové sportovní plochy v I. etapě a následně víceúčelové haly po dokončení. Účely sportovního využití dle popisu projektanta uvedeného v projektové dokumentaci jsou pro lední hokej, in-line hokej, tenis, dále pro konání koncertů a dalších společenských aktivit ( výstavy, shromáždění ).

S pozdravem Jiří Dytrt

****************
Výtah z projektové dokumentace:


2.1 Základní údaje
Předmětem projektu stavby ve stupni pro stavební řízení je řešení výstavby nového objektu Zimního stadionu v Žamberku.
Zpracovaný projekt stavby předpokládá výstavbu víceúčelové sportovní haly, která bude kromě sportovního využití (lední hokej, in-line hokej, tenis,...) využívána i pro konání koncertů a dalších společenských aktivit (výstavy, shromáždění,....).

Výstavba celého objektu je navržena s výhledem na případnou postupnou dostavbu celého areálu zimního stadionu (ledová plocha, objekt technologie, zastřešení, vstupní objekt,..) v jednotlivých etapách. Projekt popisuje program výstavby, t.j. účel stavby, charakter provozu, projektované kapacity, dopravní a technické napojení, požadavky na území a vyvolané či související investice, vliv stavby na životní prostředí.

Připomínka

Merganc Jiří
Myslím, že uveřejněním data dotazu si můžou občané udělat obrázek jak rychle je odpovídáno na dotazy. Přeci uveřejněním data dotazu se nic tak závažného neděje.

Re: Připomínka

Jiří Dytrt, 08.06.2011
Dobrý den,
dotazy jsou vyřizovány dle pracovních možností jednotlivých odborů. S ohledem na odbornost některých dotazů je nutné podklady připravit a zpracovat několika odbory tzn. majetkový, finanční a jiné. Nabídka města na odpovědi je rozšířenou nabídkou pro občany nikoli povinností města. Z tohoto důvodu návštěvní kniha slouží jako veřejná služba města občanům, nikoli jako poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na odpovědi se proto nevztahují žádné lhůty a z tohoto důvodu je zveřejněn datum odpovědi.

S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

Merganc Jiří
V čem je víceúčelová?

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 06.06.2011
Dobrý den,
víceúčelovost této stavby je ve způsobech a možnostech jejího využití.
S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

Merganc J.
Vždy byla informace, že se staví víceúčelohá sportovní hala. Co se stalo tak závažného, že se to nazývá víseúčelová sportovní plocha.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 13.05.2011
Dobrý den,

projektová dokumentace a stavební povolení je uvedeno na víceúčelovou sportovní halu v areálu Pod Černým lesem. Na základě jednání zastupitelstva města, byla výstavba rozdělena do etap a první etapou byla provedena víceúčelová sportovní plocha.

S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

Merganc J.
Dobrý den
Proč se neuveřejní datum dotazu, takto nelze kontrolovat dodržení zákonné lhůty na odpověď.
Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 13.05.2011
Dobrý den,

návštěvní kniha slouží jako veřejná služba města občanům, nikoli jako poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na odpovědi se proto nevztahují žádné lhůty.

S pozdravem
Jiří Dytrt

Dotaz

Merganc Jiří
Proč trvá tak dlouho než se na stránkách města objeví usnesení RM a ZM.

Re: Dotaz

Ing. Ivan Prchal, 09.05.2011
Vkládání usnesení na web města:

Podle ust. § 95 zákona o obcích se o průběhu zasedání zastupitelstva pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.
Podle ust. § 101 zákona o obcích rada pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. Zápis ze schůze rady musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.
Zveřejňování dokumentů o činnosti zastupitelstva a rady města není povinné a zákon o obcích toto neupravuje. Tato praxe je jedna z možností, jak informovat občany města o činnosti orgánů města, tj. zastupitelstva a rady města, ve smyslu § 97 zákona o obcích, podle kterého město informuje občany o činnosti orgánů města na zasedání zastupitelstva města a dále jiným způsobem v místě obvyklým.
Pokud však město zveřejní přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva nebo rady města na úřední desce nebo webových stránkách města, je povinností města zachovat ochranu osobních údajů, tzn. při zveřejnění usnesení je nutné anonymizovat osobní údaje.
V Žamberku se na web města vyvěšují pouze usnesení zastupitelstva a rady města na samostatné listině. Usnesení se vyhotovují po pořízení zápisu ze zastupitelstva nebo rady města. Po podpisu usnesení starostou a 1.místostarostou a po provedení anonymizace osobních údajů se vyvěšují na web. Z tohoto důvodu může nastat prodleva mezi vyhotovením zápisu, vyhotovením usnesení a jejich vyvěšením na web.

Ing. Ivan Prchal - tajemník MěÚ

Kontrola

Merganc Jiří
Město má 25% podíl ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. Výsledky hospodaření nejsou uvedeny na Obchodním soudu - není pravdou minulá informace.
Zjednáte nápravu a do kdy ?

Re: Kontrola

Jiří Dytrt, 09.05.2011
Dobrý den,
na základě opakovaného dotazu na ředitele a jednatele Polikliniky s.r.o. Žamberk jsem obdržel tuto odpověď.

Vámi poptávaná data jsou na webu JUSTICE.CZ. S případnými dotazy je možné se obrátit přímo na Ing. Karla Vojtu, ředitele a jednatele společnosti Poliklinika s.r.o., telefon 465 676 845, nebo e-mail poliklinika@orlicko.cz.

S pozdravem Jiří Dytrt.

Přihlášení vozidla

Tomáš Vodsloň
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, co všechno potřebuji pro přihlášení koupeného vozidla do evidence motorových vozidel.

Re: Přihlášení vozidla

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že Váš dotaz je velmi obecný, tak nevíme, zda se jedná o přihlášení vozidla již provozovaného nebo úplně nového či dovezeného ze zahraničí, takže bychom potřebovali Váš dotaz upřesnit, aby bylo možné odpovědět jaké doklady je potřeba předložit. Rovněž Vám sdělujeme, že všechny potřebné informace jsou dostupné na stránkách města Žamberk (v sekci městský úřad - formuláře - odbor správní a dopravy - evidence vozidel), nebo je možné kontaktovat odpovědné zaměstnance a to telefonicky na čísle: 465 670 299 nebo 465 670 298.

S pozdravem


Ing. Marcel Klement
vedoucí odboru správního a dopravy
Městský úřad Žamberk
Nádražní 833
564 01 Žamberk
tel.: 465 670 220
e-mail: m.klement@muzbk.cz

Platba za odvoz odpadu

Lucie Kecová
Ráda bych se touto cestou zeptala, z jakého důvodu není poskytovaná sleva na odvoz odpadu např. dětem, lidem, kteří třídí odpad, případně studentům, kteří tráví naprostou většinu týdne mimo město (a tudíž mimo místo trvalého bydliště), zatímco skupina obyvatel, u které je největší předpoklad, že tráví čas převážně doma, je sleva 50 %.
Moc děkuji za odpověď.

Re: Platba za odvoz odpadu

Jiří Dytrt, 02.05.2011
Dobrý den,

za provozování systému nakládání s komunálním odpadem může každá obec nebo město vybírat úhradu, a to třemi způsoby. Jedním je zpoplatnění občana na základě písemné smlouvy dle § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Dalším je stanovení zvláštního poplatku za komunální odpad dle § 17a zákona o odpadech. Třetí a nejčastěji využívanou formou (přibližně 85 % obcí) je místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 10b zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.

Město Žamberk zvolilo možnost zavedení místního poplatku. Vydání vyhlášky včetně stanovení osvobození od poplatku a úlev jsou v pravomoci Zastupitelstva města Žamberk. Pro rok 2011 je stanovena úleva 50 % pro poplatníky starší 70 let; tato úleva je poskytována od r. 2007. Další možné úlevy nikdo do této doby nenavrhl. Obecně závazná vyhláška upravuje nejen úlevy, ale také osvobození pro další poplatníky (čl. 6 odst. 1).

K Vašemu návrhu na další úlevy uvádíme, že např. v případě třídění odpadu je velmi složité prokázat, kolik jednotliví obyvatelé vyprodukují komunálních odpadů, kolik z nich vytřídí využitelných složek. Prozatím musíme vycházet z průměrných údajů na jednoho občana, i když je jasné, že ne všichni se chovají optimálně. Zabývali jsme se i otázkou používání čárových kódů na barevné pytle s vytříděným odpadem pro poskytnutí slev těm občanům, kteří třídí. Takový systém je nutné propojit s evidencí obyvatel, evidencí poplatků, účetnictvím a také přesvědčit svozovou firmu, aby si pořídila odpovídající software, čtečky apod. V současné době bohužel ani z finančních důvodů systém čárových kódů není možné prosadit.

Musíme si však uvědomit, že sazba poplatku za osobu s trvalým pobytem v Žamberku a kalendářní rok vychází ze skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v předchozím roce a maximálně může činit částku 500 Kč za jednoho poplatníka a rok.
V roce 2010 v Žamberku činil místní poplatek za komunální odpad částku 3.169.850,00 Kč, město uhradilo za sběr a svoz komunálních odpadů částku 4.196.560,- Kč.

Případné náměty na další rozšíření úlev nebo i zrušení úlev je možné se obrátit na Zastupitelstvo města Žamberk.
S pozdravem
Jiří Dytrt

Dotaz

standeko
Pane starosto, jaká částka byla vyplacena advokátní kanceláří MT legal k dnešnímu dni za zastupování města ve věci Pěší zóna Žamberk a jaká je předpokládaná celková výše za zastupování? Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 19.04.2011
Dobrý den,

k dnešnímu dni je celková částka vyplacená advokátní kanceláři zastupující město ve věci napadeného výběrového řízení akce Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně parkovacích ploch-pěší zóna Žamberk ve výši 534.918,- Kč. Předpokládaná částka není v současné době vyčíslitelná, neboť není znám rozsah úkonů, které budou provedeny ve výše uvedené věci.

S pozdravem Jiří Dytrt
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka