Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Pokácení stromů

Jiřina Šemberová
Dobrý den, prosím o sdělení informace, z jakého důvodu byly pokáceny zdravé, letité státem chráněné stromy podél okresní silnice směr Klášterec nad Orlicí nedaleko firmy VEMAS a.s., kdo byl tímto pověřen a následně dal souhlas. Prosím o uvedení konkrétního jména zaměstnance Městského úřadu v Žamberku. Děkuji

Re: Pokácení stromů

Odpověď připravila Ing. Jaroslava Červená, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství.

Dotaz se pravděpodobně týká pokácení dvou lip srdčitých a 3 jírovců maďal rostoucích po obou stranách silnice č. III/31218 Žamberk-Klášterec nad Orlicí na silničním pozemku v kat. území Žamberk, parc. č. 3872/1. Kácení bylo provedeno dne 08.03.2010.

Nešlo o stromy vyhlášené jako památné podle ust. § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ale jednalo se o stromy na něž se vztahuje ochrana podle ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., neboť obvod kmene přesáhl míru 80 cm ve 130 cm výšce měření od paty kmene. To znamená, že kácení takových stromů povoluje obec jako příslušný orgán ochrany přírody. Povolení se vztahuje na stromy rostoucí mimo les v kat. území obce. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Ochranu dřevin a povolování jejich kácení včetně náležitosti žádosti o kácení upravuje ust. § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Dle organizačního řádu Městského úřadu Žamberk je správa ochrany přírody a krajiny přidělena odboru životního prostředí a zemědělství. Agendu povolování kácení dřevin rostoucích mimo les vykonává paní Ing. Hana Cukorová.

Úkolem orgánu ochrany přírody je chránit dřeviny a povolovat jejich kácení jen ve skutečně odůvodněných případech. Jsou-li zjištěny pochybností o zdravotním stavu stromu, tj. je zjištěno poškození dřeviny, ale není jasný rozsah a tedy perspektiva zdárného setrvání stromu na místě, pořizuje správní orgán v rámci řízení odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny nebo autorizované osoby s příslušnou kvalifikací.

Správní řízení o kácení 2 lip srdčitých a 3 jírovců maďal u silnice na Klášterec nad Orlicí bylo zahájeno na žádost a vyjadřoval se k němu vlastník pozemku, který dal souhlasné stanovisko odůvodněné zajištěním bezpečností silničního provozu. Ing. Cukorová provedla 26.02.2010 místní šetření, posoudila zdravotní stav dřevin a jejich estetický význam. Došla k závěru, že stromy jsou staré a proschlé, kmeny jírovců jsou osídleny dřevokaznými houbami a vydala rozhodnutí, kterým byl vydán souhlas ke kácení všech uvedených stromů.

Já jsem byla na uskutečněné kácení lip a jírovců u silnice na Klášterec nad Orlicí upozorněna e-mailem 10.03.2010. Týž den jsem provedla místní šetření a následně ještě po rozřezání stromů na menší části, kdy je možné zdokumentovat poškození stromů, které nejčastěji vzniká v místě rozvětvení koruny, kde se usazuje humus z tlejícího listí, který zadržuje vodu a je vstupním místem pro bakteriání a houbové infekce dřevin. Uvedené stromy nebyly zcela zdravé, ale jako jednoznačně odůvodněné se ukázalo kácení jednoho jírovce maďálu, který měl kmen závažně poškozený hlubokým rozštěpením kmene, kdy dřevo v mohutné prasklině bylo ztrouchnivělé. Záchrana stromu ošetřením nebyla perspektivní. Ostatní stromy měly různé projevy poškození, které je u stromů srovnatelné mohutnosti a stáří obvyklé a často se řeší ošetřením porušených částí nebo prořezem poškozených větví. Významnější narušení v kmenech i kosterních větví bylo patrné na dalších dvou jírovcích. U lip srdčitých vyžadoval jejich stav důkladnější posouzení. Obecně se u lip, které jsou vitální i při vzniku dutin v kmenu, upřednostňuje ochranný zásah před souhlasem ke kácení. Když není jednoznačně zjištěn skutečný zdravotní stav stromu je dobrou praxí, že si orgán ochrany přírody vyžádá ke kácení stromu odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny. K tomu však nedošlo, a bylo vydáno rozhodnutí.

Při prošetřování věci bylo zjištěno, že chybí detailnější odborné posouzení dvou lip srdčitých a dvou jírovců maďal před vydáním rozhodnutí o kácení a také nebyly dostatečně shromážděny veškeré podklady potřebné k řádnému správnímu uvážení a rozhodnutí ve věci.

Bojové sporty

jirka
dorbý den,chtěl bych se zeptat jestli jsou v žamberku nějaké bojové sporty, děkuji

Re: Bojové sporty

Eva Skulbaševská, 22.03.2010
Dobrý den,

co se týká bojového umění, v Žamberku funguje pouze zájmový útvar při DDM Animo - Karate SHOTOKAN - RYU, pro všechny od 10 do 99 let, bojové umění, které vede ke zdokonalení sama sebe, sebeovládání a disciplíně. Páskování, vystoupení, účast na soutěžích.
Vedoucí je Lukáš Exler, Rostislav Cáb, více informací na tel.č. 465 611 666, 603 876 667

v Letohradě také funguje Karate Letohrad - závodní, kondiční a sebeobrana pro všechny děti a dospělé.
Vedoucí je Pavel Krátký, více inform. na tel. č. 465 611 666, 603 876 667


S pozdravem

Eva Skulbaševská, DiS.
Informační středisko Žamberk
465 612 946
info@orlicko.cz

Dotaz

Jiří Pelinka
Pane starosto asi nejste kamarád s čísly, proto Vás prosím o konkretní částku za provedení plyn.přípojky a elektra, která jak tvrdíte byla součástí výběru dodavatele. Dále by mne zajímala částka která bude určena pro vybudování ostatních ing.sítí(parkoviště, příjezd.komunikace,voda, odpad).A dále by mne zajímalo za kolik byl koupen pozemek pro účely ZS. Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 02.02.2010
Dobrý den,

vzhledem k Vámi podané žádosti o informace týkající se konkrétních částek za jednotlivé stavební objekty se s čísly za provedení plynové a elektro přípojky seznámíte.

Ve věci parkoviště a příjezdové komunikace jsem odpovídal, že je součástí připravované žádosti o finanční dotaci z ROP cestovní ruch. Stavební povolení na vybudování příjezdové komunikace je vydáno již od roku 2004 a město opakovaně podávalo žádosti do programů, které by pomohli zajisti financování této akce, která řeší příjezd do sportovního areálu Pod Černým lesem. Ve věci dotazu na kupní cenu pozemku se obraťte na právní odbor MěÚ a ten dle zákona o svobodném přístupu k informacím bude postupovat.

Jiří Dytrt

Dotaz č.4

Jiří Pelinka
Pane starosto již po čtvrté se ptám kde město vezme peníze na realizaci ZS 36mil.+DPH a vybudování síťí za cca.10mil. Je logické že z rozpočtu města, ale jak zaznělo od finančního výboru a z úst pana ekonoma města , město na tuto investici peníze nemá. A to se neptám kde vezme peníze na spolufinancování pěší zóny a zasíťování lokality V.Hájek v objemu cca.15mil.

Re: Dotaz č.4

Jiří Dytrt, 02.02.2010
Dobrý den,

již po čtvrté odpovídám, že jsou finanční prostředky na úhradu výstavby víceúčelové sportovní haly rozloženy do tří let. Z toho vyplývá, že finanční zajištění celé akce je plánováno z rozpočtu města. S ohledem na rozložení úhrady za dílo do tří let, je možné při vypsání dotačních titulů požádat o spolufinancování z jiných zdrojů. Ve věci vybudování sítí jsem již popisoval, že byli součástí výběrového řízení, vyjma vodovodní a kanalizační přípojky, které byly připraveny při stavbě cyklostezky. Nejedná se tedy o žádných 10 mil Vámi zmiňovaných. Dotaz ve věci financování pěší zóny a zasíťování lokality Velký Hájek je řešen v návrhu rozpočtu na rok 2010. Návrh rozpočtu bude předložen na jednání zastupitelstva města dne 23.února 2010.

Jiří Dytrt

Plesy a zábavy

Martinka
Dobrý den.
Zajímalo by mě, kdy se v Žamberku konají plesy-Hasičský,Zahrádkářský,Sportovní příp.jiné.
Děkuji

Re: Plesy a zábavy

Eva Skulbaševská, 26.01.2010
Dobrý den,

plesy v Žamberku se konají takto:

Hasičský ples
30.ledna 2010 od 20.00 h, v sále restaurace Na Kopečku pořádá SDH Žamberk, hraje LETRANDO Letohrad předprodej vstupenek od 18.1. 2010 v prodejně Mode v pasáži Panský dům bohatá tombola, občerstvení

Sportovní ples
20. února 2010 od 20.00 h, v sále restaurace Na Kopečku
pořádá 1. FC Žamberk
k tanci i poslechu hraje skupina START ze Dvora Králové
bohatá tombola,občerstvení

Zahrádkářský ples
13. února 2010 od 20.00 h, v sále restaurace Na Kopečku k tanci a poslechu hraje Studio - MIX Libchavy předprodej vstupenek od 26. ledna 2010 v holičství u kostela v Žamberku květinová výzdoba sálu, předtančení, bohatá tombola a občerstvení zajištěno

Komorní ples
27. března 2010 od 20.00 h, v Klubu Tobogán (u koupaliště) předprodej vstupenek: p. Tobišková, tel.: 731 525 627 předtančení, tombola pořádá Dámský klub RosaLie Žamberk


S pozdravem

Skulbaševská , IS

Dotaz

Pelinka Jiří
Pane starosto, dle informací z města v ceně za ZS Žamberk 43 200 000,-vč.DPH není cena za realizaci sítí (plyn, voda, elektro aj), parkoviště a příjezdových komunikací. Proto moje otázka zní: kolik budou stát a kde na ně vezme město fin.prostředky.
Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 25.01.2010
Dobrý den,

dle smlouvy o dílo je na základě výběrového řízení stanovena cena na výstavbu víceúčelové haly ve výši 33,8 mil Kč bez DPH což je 40,2 mil Kč s DPH. Zasíťování pozemku v podobě plynu a elektro bylo součástí výběrového řízení z toho vyplývá, že je zahrnuto v ceně za zhotovení díla. Vodovodní a kanalizační přípojka byla připravena při výstavbě cyklostezky a bude dokončena firmou, které tyto sítě zřizuje z toho vyplývá, že nebylo zhotovení těchto sítí předmětem výběrového řízení. Příjezdová komunikace k areálu Pod Černým lesem společně s parkovištěm u víceúčelové haly bude řešena v rámci podané žádosti z ROP podpory cestovního ruchu. Příjezdová komunikace je projektově řešena již šestým rokem a je vydáno stavební povolení z toho vyplývá, že město mělo záměr tuto komunikaci řešit v minulosti prostřednictvím dotací či jiných zdrojů, což se podáním žádosti do ROP naplňuje.

S pozdravem

Jiří Dytrt

Dotaz

Jiří Pelinka
Pane starosta marně očekávám odpověď kde vezme město zbývajících 33,6mil.vč.DPH na ZS v Žamberku. Už vím, že 9,6mil. vč.DPH prošlo zastupkem a bude z rozpočtu města. Děkuji Pelinka

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 20.01.2010
Dobrý den,
do třetice odpovídám na dotaz. Město Žamberk mělo v rozpočtu roku 2009 schválenou částku 8 mil. na zahájení výstavby víceúčelové sportovní haly (tato nebyla vyčerpána). Na rok 2010 bude do návrhu rozpočtu zahrnuta částka dle smlouvy o dílo a doplatek bude proveden v roce 2011. Náklady na výstavbu jsou rozloženy do tří let a z důvodu nemožnosti získání dotace (není vypsán žádný titul) je uvažováno o krytí nákladů z rozpočtu města. Celková částka na výstavbu víceúčelové haly je 33,8 mil.

Jiří Dytrt

Dotaz

Jelínková Helena,Červená Voda 435,PSČ 561 61
Ve Vašem městě jsem v loňském roce zahlédla čistírnu peří u Divišova divadla,ale bohužel se mi nedaří přes internet najít nějaký kontak.Jelikož jsem až z Červené Vody,nechci jet jenom tak...abych se dozvěděla nějaké bližší info z cedule,kterou mají na budově.Mohli by jste mi pomoci???Alespoň otevírací dobu nebo nějaký kontakt,kdyby byl k dispozici.Děkuji mnohokrát Jelínková Helena

Re: Dotaz

Eva Skulbaševská, 11.01.2010
Dobrý den,

čistírna peří u Divišova divadla: firma se jmenuje UNIKA, tel. 465 614 391, provozní doba: PO 9 - 11, 13 - 16; ÚT 8 - 11, 13 - 17; ST - zavřeno; ČT 8 - 11, 13 - 17; PÁ - zavřeno.

Zajišťují vyčištění peří, čistění trvá zhruba měsíc.

S pozdravem

Eva Skulbaševská
Informační středisko

Dotaz

Jiří Pelinka
Pane starosto, proč Poliklinika Žamberk s.r.o. (město je s 33% podílem většinovým majitelem) nezveřejňuje výsledek hospodaření na Obchodním soudu? K dnešnímu dni byly zveřejněny pouze výsledky hospodaření za rok 2001 a 2003.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 08.01.2010
Dobrý den,

Město Žamberk má 25% obchodní podíl ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. Z toho vyplývá, že je minoritním vlastníkem, tzn. nemá rozhodovací právo bez dalších spoluvlastníků. To, že poliklinika Žamberk s.r.o. nezveřejňuje výsledky hospodaření je dle vyjádření ředitele společnosti ing. K. Vojty nepovinné z důvodu že jde o společnost s ručením omezeným, nikoli akciovou společnost, rovněž společnost nepodléhá povinnosti auditu z důvodu menšího obratu. Dále není dán přesný čas, ke kterému mají být výsledky zveřejněny. Pokud má někdo zájem, jsou u ředitele ing. K. Vojty k dispozici výsledky hospodaření k náhledu. Za roky 2007 a dále to bude dle sdělení ing.
K. Vojty zveřejněno s ohledem na jeho pracovní vytížení.

S pozdravem Jiří Dytrt.

Dotaz

Pelinka Jiří
Prosím o sdělení info o započaté investici výstavby ZS a to:
- kolik firem se zůčastntnilo tendru výběru dodavatele stavby a s jakou cenou
- o podrobnou ekonomickou analízu zakázky a vysvětlení výhodnosti uzavření takového kontraktu
- proč nebyla informována veřejnost
- kde město sežene fin.prostředky
Děkuji za info.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 05.01.2010
Vážený pane, s Vašimi dotazy se prosím obraťte na právní odbor MěÚ Žamberk, neboť tyto podléhají do režimu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Formulář je možné získat na stránkách města.

Odpověď na dotaz z jakých zdrojů bude zakázka hrazena je uveden v odpovědi ing. Jíšovi v poslední větě.

S pozdravem
Jiří Dytrt
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka