Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Pokácení lip 13.2.2019

Jan Břilza
Dne 13.2.2019 byly barbarským způsobem, bez úcty k živém tvoru pokáceny desítky lip, řeka znásilněna a my, co jsme byli proti, potupeni. Vyzývám zastupitele a úředníky radnice, kteří to způsobili, aby rezignovali a přenechali svá místa schopnějším a zodpovědnějším.

Re: Pokácení lip 13.2.2019

Vážený pane Břízo,
děkujeme za Váš názor.

Hezký den
Oldřich Jedlička, starosta

Záznam ze zastupiteltva

Vladislav Smirous
Prosím o sdělení, který zákon město Žamberk porušuje při zveřejnění videozáznamu ze zasedání zastupitelstva.Okolni města mají záznamy volne přístupné.

Re: Záznam ze zastupiteltva

Zdeněk Vanický, 15.02.2019
Dobrý den.
Zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), neboť při jednání zastupitelstva zaznívají osobní údaje třetích osob při projednávání jednotlivých bodů a ze strany města není technicky možné tyto osobní údaje na záznamu efektivně anonymizovat.

Děkuji a jsem s pozdravem.

Zdeněk Vanický
vedoucí oddělení informatiky

Jednání zastupitelstva 12.2.

Jan Bříza
Pane Vanický, záznam jsem sehnal i bez Vás, chápu, že zastupitelstvo nechce, aby bylo zdokumentováno, kdo ze zastupitelů a občanů v diskuzi co řekl. Ale jsou lidé co zdokumentují i bez Vás 😉.

Re: Jednání zastupitelstva 12.2.

Zdeněk Vanický, 14.02.2019
Vážený pane Břízo.

Jsem rád, že žijeme v době a společnosti, kdy každý občan může mít, a veřejně prezentovat, svůj názor. Ať už je jakýkoliv.

Nicméně na nás je, abychom se řídili platnými zákony, předpisy a nařízeními. Včetně například zákona na ochranu osobních údajů, apod.

Děkuji a jsem s pozdravem.

Zdeněk Vanický
vedoucí oddělení informatiky

Jednání zastupitelstva 12.2.2019

Jan Bříza
Kde mohu shlédnout záznam zastupitelstva 12.2.2019. Nemohl jsem sledovat on line a teď už odkaz na webu města nefunguje.

Re: Jednání zastupitelstva 12.2.2019

Zdeněk Vanický, 13.02.2019
Dobrý den.

Dle jednacího řádu zastupitelstva města Žamberka, jehož aktuální znění bylo schváleno usnesením č. 03/2018-ZAST/34 dne 04.12.20198, je průběh jednání zastupitelstva města v reálném čase přenášen do prostředí veřejného sousítí Internet, kde je prostřednictvím služby Youtube k dispozici veřejnosti. Audiovizuální záznam není pořizován, tudíž není zpětně k dispozici.

S pozdravem.

Zdeněk Vanický
vedoucí odělní informatiky

Lávka u sokolovny

Jan Bříza
Za celou dobu existence lávku u sokolovny nikdo neopravoval. Teď ji město uzavřelo. Žádám, aby za cenu i velkých nákladů byla zachována v této cenné podobě. Zase budete soutěžit na nejnižší cenu a postavíte nějakou prefabrikovanou hrůzu.

Re: Lávka u sokolovny

Dobrý den,

zanedbaná údržba některých konstrukcí je fakt a netýká se pouze našeho města. Souvisela s rozhodnutími odpovědných předchůdců a jejich prioritami a finančními možnostmi.

Současné vedení města se stavu majetku a jeho údržbě věnuje. Most do Polska je již opraven, prostředky na projekt mostu před Mosilanou jsou v návrhu rozpočtu.
Projekt lávky zpracovává odborný projektant a aktuální stav je ten, že jeho architekt zaslal 6 možných návrhů podoby lávky. Ty budou představeny radním 7.2. a zastupitelům 12.2.2019. O názor jsme požádali také městského architekta. Poté budou návrhy představeny občanům města.

Soutěž na nejnižší realizační cenu je transparentní způsob zadávání veřejných zakázek. Základem je kvalitní zadání - soutěží se ale již detailně vypracovaný a položkově oceněný projekt, který má splňovat vše co je třeba. Právě proto je diskuse ve fázi projektování tak důležitá. Tuto skutečnost si uvědomujeme

S pozdravem Oldřich Jedlička, starosta

Svátky dřeva,kultura ve městě

kulturní referent Ing.Smrčka
Plánujete s obnovením úspěšných Svátků dřeva?A nebo s pořádáním nějaké nové akce?Jam Rock je stálice,Orlická brána mi příjde rok od roku slabší ať co se týče divadel pro děti tak muziky.Chtělo by to něco nového,nějakou inovaci,byl zvolen nový pan starosta a tak by se mohlo v nadcházejícím roce 2019 udát co se týče kultury v Žamberku něco nového.

Re: Svátky dřeva,kultura ve městě

Dobrý den,
svátky dřeva v roce 2019 v Žamberku neplánujeme. Tradiční kulturní akce město hodlá samozřejmě nadále podporovat. Otázka jejich úrovně či „nějaké inovace“, jak píšete , jsou nyní předmětem diskuse. Pevně věřím, že se nám podaří zajistit pestrou a zajímavou nabídku pro uspokojení kulturních potřeb nejen našich občanů.

Hezký den

Oldřich Jedlička
starosta

Zimní stadion

Vladislav Smirous
Prosím o sděleni, proč není v provozu zimní stadion.Bude ještě letos led?

Re: Zimní stadion

Vážený pane,
chladící zařízení na zimním stadionu vykazuje neopravitelnou závadu na jednom ze dvou výparníků. V praxi to znamená, že chladící jednotka dosahuje max. polovinu ze svého chladícího výkonu. Vysoká cena a dlouhý termín dodání nového dílu znamenají, že během letošní sezóny bude led udržitelný pouze za příznivějších klimatických podmínek. Větší investice do opravy zastaralé chladící technologie by byla zjevně nerentabilní.

Hezký den

Oldřich Jedlička
starosta

Odměny zastupitelů a radních

Jan Bříza
Dobrý den, na posledním zastupitelstvu byly schvalovány odměny zastupitelů a radních za práci v zastupitelstvu a radě. Schváleny byly podle přílohy, kterou jsem nikde nenašel. Prosím o zveřejnění odměn.

Re: Odměny zastupitelů a radních

Vážený pane,

na základě Vašeho dotazu, ohledně výše odměn radních a zastupitelů, Vám zdvořile sděluji, že výši odměn město touto cestou zveřejňovat nebude. O tyto informace si můžete požádat dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách města - http://www.zamberk.cz/index.php?ids=216&idkz=27.

S úctou a přáním hezkého dne

Oldřich Jedlička
starosta

Rozhodnutí o pozastavení povolení kácení lip KÚ

Jan Bříza
Zveřejněte, prosím, na stránkách města rozhodnutí KÚ o pozastavení povolení kácení lip kvůli PPO. Žádám město, aby ustoupilo od realizace PPO podle současného projektu a projekt nechalo přepracovat tak, aby PPO bylo šetrné k životnímu prostředí. I za cenu finančních ztrát. Ty k tíži zastupitelů.

Re: Rozhodnutí o pozastavení povolení kácení lip KÚ

Dobrý den,
k Vaší žádosti o zveřejnění rozhodnutí krajského úřadu o pozastavení povolení kácení lip kvůli PPO Vám zdvořile sděluji, že toto rozhodnutí město zveřejňovat nebude. Tímto rozhodnutím se ukládá povinnost investorovi protipovodňových opatření, tj. Povodí Labe s.p., nikoli městu. Účastníkem řízení je v uvedeném případě pouze Povodí Labe s.p., nikoli město. Uvedené rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Správní řízení, pro které je typická zásada neveřejnosti, není tedy ukončeno.
V případě Vaší žádosti, aby město ustoupilo od realizace PPO podle současného projektu a projekt nechalo přepracovat tak, aby PPO bylo šetrné k životnímu prostředí, a to i za cenu finančních ztrát (ty k tíži zastupitelů), uvádím, že investorem protipovodňových opatření a tedy i příjemcem dotace je Povodí Labe, s.p., nikoli město. V r. 2013 bylo zahájeno řízení ve věci povolení stavby PPO. V rámci celého vodoprávního řízení byly k záměru stavby předloženy i písemnosti orgánů státní správy, mimo jiné i vyjádření orgánů ochrany přírody a životního prostředí. Žádný z účastníků řízení se k podkladům řízení nevyjádřil, a proto bylo vydáno stavební povolení (formou veřejné vyhlášky, která byla zveřejněna na úřední desce městského úřadu, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup), které nabylo právní moci dne 15.01.2014. Pokud by orgány ochrany přírody nesouhlasily se záměrem stavby protipovodňových opatření, případně měly výhrady, nemohlo by být stavební povolení vydáno.
Město má povinnost využívat svůj majetek účelně a hospodárně v souladu s úkoly, které mu stanoví zákon, mimo jiné i pečovat o ochranu zdraví a majetku občanů i města. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, mezi které zcela určitě patří i ochrana před povodněmi. Závěrem dodávám, že otázky spojené s vydáním výše uvedeného rozhodnutí krajského úřadu pečlivě vyhodnocujeme. Děkuji za Váš podnět.

S úctou a přáním hezkého dne Oldřich Jedlička, starosta

Darovací smlouva dle Přílohy ŹL č. 18/2018

J.Krčál
Dobrý den.
Zajímalo by mě dle usnesení RM č. 111 ze dne 4.10.2018 - RADA/5538 jak byla např. obdarovaná Školní jídelna (viz příloha), ta už nemůže být přílohou listů?
Děkuji za odpověď
J.Krčál

Re: Darovací smlouva dle Přílohy ŹL č. 18/2018

Dobrý den,
V ŽL nejsou přílohy usnesení zveřejňovány z důvodu jejich rozsahu. Pokud Vás zajímá obsah a předmět darovacích smluv, můžete navštívit na webu města oddíl „ Smlouvy uzavřené městem“, kde naleznete veškeré uzavřené smlouvy vč. příloh.

S úctou a přáním hezkého dne

Oldřich Jedlička
starosta
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka