Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investiční akce ve městě

Akce v letech:   2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Rok 2010

1. Výstavba pěší zóny středu města

Největší a rozsáhlá investiční akce, která přispěla ke změně vzhledu neupraveného středu města, přičemž vyřešila dopravní bezpečnost pro pěší mezi kostelem sv. Václava a Masarykovým náměstí v Žamberku.

Akce zahájená v listopadu 2009 byla slavnostně předána občanům dne 13. října 2010.

Celkový náklad investice dosáhl výše cca 22 mil Kč. K financování bylo využito dotačního titulu EU - ROP NUTS II: Severovýchod - rozvoj měst ve výši 92,5 % celkových nákladů, podíl města tak činí 1,65 mil. Kč.

Výstavba pěší zóny středu města - dříve
dříve ...
Výstavba pěší zóny středu města - nyní
nyní ...

2. Výstavba zimního stadionu - I. etapa - hrací plocha

Významná etapa akce na podporu turistického ruchu a rozvoje města, jež je součástí dlouhodobého plánu přeměny Sportovního areálu Pod Černým lesem na Areál aktivní turistiky. Již první návštěvy na konci roku ukázaly, že celý areál byl zatraktivněním pro obyvatele města i jeho návštěvníky a že byl položen základ pro celoroční využívání sportovního areálu. V budoucnu by se mělo pokračovat II (vybudování stacionárního zázemí) a III.etapou - zastřešením stadionu.

Zahájeno v listopadu 2009, I. etapa předána veřejnosti 22. prosince 2010.

Celkový náklad I. etapy dosáhl výše cca 13,2 mil. Kč z finančních prostředků města.

Výstavba zimního stadionu - I. etapa - dříve
dříve ...
Výstavba zimního stadionu - I. etapa - nyní
nyní ...

3. Zateplení obvodového pláště budovy MŠ Sluníčko a Školní jídelny Žamberk s výměnou oken

Realizována významná akce, která odstranila dlouhodobé nedostatky ve vytápění objektu a velmi špatný stav oken, současně byla snížení energetické náročnost budovy. Souběžně byla městem dořešena výměna radiátorových ventilů za termoregulační, dále odstraněny nedostatky ve vzduchotechnice školní jídelny a na únikových požárních schodištích.

Stavba byla zahájena v červenci 2010 a ukončena v záři 2010.

Postaveno za využití Operačního programu životní prostředí Státního fondu životního prostředí (85 % uznatelných nákladů), a zbývajících 15 % uznatelných a neuznatelných nákladů ve výši cca 1,83 mil. investovalo město Žamberk. Celkový náklad tak dosáhl cca 3,81 mil. Kč. Výše nákladů souběžných akcí města Žamberk realizovaných v návaznosti na zateplování činila dalších cca 0,9 mil. Kč.

Zateplení obvodového pláště budovy MŠ Sluníčko a Školní jídelny - dříve
dříve ...
Zateplení obvodového pláště budovy MŠ Sluníčko a Školní jídelny - nyní
nyní ...

4. Výstavba cyklostezky Žamberk - Lukavice - Letohrad

Jedna z mnoha významných investičních akcí sloužící široké veřejnosti nejen pro využití volného času, ale i pro bezpečnější dopravu kolmo do zaměstnání v rámci obou měst. Současně došlo k napojení Žamberska na síť cyklostezek Ústeckoorlicka. Akce byla připravena a zastřešena Sdružením obcí Orlicko.

Akce zahájená 4. května 2009 za účasti hejtmana Pardubického kraje, byla předána veřejnosti 26. května 2010.

Celkové náklady akce realizované sdružením obce Orlicko byly ve výši cca 41,7 mil. Kč za podpory dotačních titulů EU - ROP NUTS II: Severovýchod a Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci programu podpora výstavby cyklostezek. Město Žamberk se zatím podílelo náklady ve výši cca 3 mil Kč v létech 2004 - 2010, tj. od přípravy po dokončení.

Výstavba cyklostezky Žamberk - Lukavice - Letohrad - dříve
dříve ...
Výstavba cyklostezky Žamberk - Lukavice - Letohrad - nyní
nyní ...

5. Budování kanalizace v městské části Betlém - Polsko

Obyvateli městských částí Betlém - Polsko očekávaná investice, která by kromě splnění normativů a souvisejících předpisů EU vedoucí k ochraně životního prostředí, měla přinést do těchto částí i rekonstrukci veřejného osvětlení a opravu komunikací.

Zahájeno v září 2010, předpokládané ukončení listopad 2011.

Stavbu provádí za využití dotací Ministerstva zemědělství ČR a Pardubického kraje ve výši 10,5 mil. Kč společnost VAK Žamberk v.o.s., jejíž je město Žamberk společníkem. Akce je předpokládána ve výši cca 24 mil. Kč, další doprovodné investice (oprava komunikací, veřejné osvětlení) v horizontu dalších let by měli dosáhnout výše až 12 - 15 mil. Kč.

Budování kanalizace v městské části Betlém - Polsko - dříve
dříve ...
Budování kanalizace v městské části Betlém - Polsko - nyní
nyní ...

6. Výstavba 16 bytových jednotek v lokalitě "Velký Hájek"

Významné dlouhodobá investiční akce pro stabilizaci počtu obyvatel a rozvoj města v lokalitě za areálem firmy ELITEX a.s. v budoucí zóně pro bydlení. Akce provedena za využití Programu podpory výstavby nájemních bytů - Státní fond rozvoje bydlení s dotací 630.000,- Kč na jeden byt.

Započato v srpnu 2008, slavnostně předáno 6. září 2010.

Celkový náklad akce činil cca 22,5 mil. Kč, z dotační podpory Státního fondu rozvoje bydlení náleží městu 10,1 mil. Kč.

Výstavba 16 bytových jednotek v lokalitě Velký Hájek - dříve
dříve ...
Výstavba 16 bytových jednotek v lokalitě Velký Hájek - nyní
nyní ...

7. Výstavba inženýrské infrastruktury v lokalitě "Velký Hájek" - I.etapa

Doprovodná investiční akce navazující na předchozí investici v lokalitě Velký Hájek pro rozvoj v budoucí zóně pro bydlení, která v dalších létech bude pokračovat dobudováním další infrastruktury pro ostatní domy.

Započato v srpnu 2008, ukončeno v srpnu 2010.

Celkový náklad z prostředků města činil cca 6,1 mil. Kč.

Výstavba inženýrské infrastruktury v lokalitě Velký Hájek - dříve
dříve ...
Výstavba inženýrské infrastruktury v lokalitě Velký Hájek - nyní
nyní ...

8. Výměna sedaček sálu Divišova divadla

Dlouho očekávaná a veřejností žádaná akce, která byla potvrzena v roce 2008 i veřejnou anketou a která se po realizaci setkala s velkým úspěchem.

Výměna započala demontáží 1. července 2010 a po proběhlé rekonstrukci sálu pokračovala v říjnu téhož roku, kdy 27. října 2010 bylo předáno veřejnosti při slavnostním otevření sálu divadla.

Celkový náklad byl 1,7 mil. Kč za využití dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu zprostředkované MAS Orlicko ve výši 0,9 mil. Kč.

Výměna sedaček sálu Divišova divadla - dříve
dříve ...
Výměna sedaček sálu Divišova divadla - nyní
nyní ...

9. Rekonstrukce interiéru sálu Divišova divadla

Souběžná akce spojená s výměnou sedaček, kdy se veřejnost dočkala obnovy a přiblížení se původnímu interiéru divadla z 20. let minulého století. Součástí byla výměna koberce sálu, oprava uložení elektrorozvodů a jejich rozšíření, divadelníci se dočkali nových "Prken, co znamenají svět", neboť ta původní dosloužila. Akce byla složitější než původní předpoklady, protože v sále a na objektu divadla se našly závažné nedostatky ve statice střechy a forbíny, jejichž odstraňování celkové dílo sice prodražilo, ale budoucnosti divadla jen prospělo.

Realizováno v měsících červenec až říjen 2010, slavnostní otevření 27. října 2010.

Celkový náklad dosáhl výše cca 3,4. mil. Kč z finančních prostředků města.

Rekonstrukce interiéru sálu Divišova divadla - dříve
dříve ...
Rekonstrukce interiéru sálu Divišova divadla - nyní
nyní ...

10. Rekonstrukce interiéru Divadelní kavárny

Taktéž souběžná akce spojená s výměnou sedaček v divadle dle nového interiérového návrhu a vzhledem k tomu, že původní interiér dosloužil. Původně plánovaný rozsah prací byl poznamenán havárií vody v divadle, na základě čehož bylo nutno provést rozsáhlé opravy stěn a stropů, vybavení baru, rekonstrukce elektrorozvodů dle platných norem. V této souvislosti výrazného zásahu do stávajících prostor došlo k rekonstrukci kuchyně a sociálního zařízení.

Realizováno v měsících červenec 2010 až leden 2011, předpokládané otevření na jaře 2011.

Celkový náklad rekonstrukce byl cca 2,6 mil. Kč z finančních prostředků města.

Rekonstrukce interiéru Divadelní kavárny - dříve
dříve ...
Rekonstrukce interiéru Divadelní kavárny - nyní
nyní ...

11. Oprava povrchu ul. Lukavská

Rozsáhlá oprava povrchu jedné z mála ulic ve špatném stavu po jejíž opravě volali místní obyvatelé již několik let. Současně uložen nový kabel veřejného osvětlení. Ulice zároveň slouží jako klidná příjezdová komunikace na cyklostezku Žamberk - Letohrad.

Akce zahájena v červnu, ukončena v září 2010.

Celkový náklad byl ve výši 3,9 mil. Kč. Investorem bylo Město Žamberk.

Oprava povrchu ul. Lukavská - dříve
dříve ...
Oprava povrchu ul. Lukavská - nyní
nyní ...

12. Rekonstrukce šaten na stadionu 1. FC

Odstranění nevyhovujícího stavu zázemí šaten pro sportovce a sociálního zařízení pro návštěvníky využívajících areál fotbalového stadionu.

Zahájeno v listopadu 2009, ukončeno v březnu 2010.

Investorem Město Žamberk, náklad dosáhl výše 2,1 mil. Kč.

Rekonstrukce šaten na stadionu 1. FC - dříve
dříve ...
Rekonstrukce šaten na stadionu 1. FC - nyní
nyní ...

13. Rekonstrukční práce na ZŠ 28. října

V rámci postupné revitalizace budovy bylo v roce 2010 jako stěžejní provedení výměny oken zadního traktu, vybudování dvou nových sociálních zařízení, oprava izolace střechy vstupního vestibulu školy, chemické ošetření krovů střechy.

Započato v dubnu, ukončení v září 2009.

Celkový náklad investice města činil cca 1,8 mil. Kč.

Rekonstrukční práce na ZŠ 28. října - dříve
dříve ...
Rekonstrukční práce na ZŠ 28. října - nyní
nyní ...

14. Nákup pečící pánve pro ŠJ

Významná investice prostřednictvím ŠJ realizovaná pro zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb školským zařízením a občanům města.

Realizováno v červenci a srpnu 2010.

Celkový náklad cca 1 mil. Kč.

Nákup pečící pánve pro ŠJ - dříve
dříve ...
Nákup pečící pánve pro ŠJ - nyní
nyní ...

15. Výměna oken a dveří zadního traktu ZUŠ

Pro realizaci snížení energetických hodnot úniků tepla bylo přikročeno k výměně starých oken a dveří z roku 1979.

Akce byla realizována během srpna 2010.

Investorem celého díla v hodnotě 0,21 mil. Kč bylo Město Žamberk.

Výměna oken a dveří zadního traktu ZUŠ - dříve
dříve ...
Výměna oken a dveří zadního traktu ZUŠ - nyní
nyní ...

16. Vybudování bezbariérového přístupu Divišova divadla

V souvislosti s realizací rekonstrukce interiéru Divišova divadla bylo pamatováno i na občany se sníženou pohyblivostí a u únikového východu na straně parkoviště byl vybudován delší dobu plánovaný bezbariérový přístup.

Realizováno srpen - říjen 2010.

Investorem Město Žamberk a investice v hodnotě cca 0,14 mil. Kč byla součástí celkových nákladů rekonstrukce divadla.

Vybudování bezbariérového přístupu Divišova divadla - dříve
dříve ...
Vybudování bezbariérového přístupu Divišova divadla - nyní
nyní ...

17. Oprava plotu MŠ Čtyřlístek

Realizací této akce byla dokončena tříletá obměna a oprava obvodového plotu areálu MŠ Čtyřlístek, který byl již značně opotřebován a poškozen např. vnikáním nepovolaných osob.

Investorem akce, která proběhla v létech 2008 - 2010, bylo Město Žamberk, cena díla dosáhla cca 0,125 mil. Kč.

Oprava plotu MŠ Čtyřlístek - dříve
dříve ...
Oprava plotu MŠ Čtyřlístek - nyní
nyní ...

18. Vybudování elektronického protipožárního systému Městského muzea

Rovněž delší dobu plánovaná akce určená k zabezpečení sbírkových fondů města spravovaných Městským muzeem.

Investorem akce z přelomu roku 2010 - 2011, bylo Město Žamberk, cena díla dosáhla cca 0,12 mil. Kč.

19. Rekonstrukce chodníku v ul. Kostelní

Oprava velmi špatně pochozí části chodníku napojující ho se na pěší zónu, který slouží pro návštěvu obchodních provozoven v Kostelní ulici. Současně byl nasvětlen nebezpečný přechod pro chodce na vjezdu na Masarykovo náměstí od Hradce Králové.

Realizováno v říjnu 2010.

Celkový náklad města dosáhl výše 0,15 mil. Kč.

Rekonstrukce chodníku v ul. Kostelní - dříve
dříve ...
Rekonstrukce chodníku v ul. Kostelní - nyní
nyní ...

20. Rekonstrukce podlah tříd na ZŠ Nádražní

Dokončení postupné realizace pokládky nové podlahové PVC krytiny v třídách dle požadavků vedení školy na "staré" budově, kdy došlo k zakrytí podlah z parket.

Realizováno v březnu 2010.

Investorem Město Žamberk, náklad cca 0,07 mil. Kč.

Rekonstrukce podlah tříd na ZŠ Nádražní - dříve
dříve ...
Rekonstrukce podlah tříd na ZŠ Nádražní - nyní
nyní ...

21. Zavedení teplé vody na sociálním zařízení chlapců v šatnách na ZŠ Nádražní

Vylepšení hygienických podmínek pro žáky, odstranění připomínek krajské hygienické stanice, dokončení dříve realizované rekonstrukce ve vyšších patrech "nové" budovy školy.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,11 mil. Kč.

Zavedení teplé vody na sociálním zařízení chlapců v šatnách na ZŠ Nádražní - dříve
dříve ...
Zavedení teplé vody na sociálním zařízení chlapců v šatnách na ZŠ Nádražní - nyní
nyní ...

22. Vybudování dětského hřiště na Rozárce

Dokončení úpravy a opravy nevyužívaného dětského hřiště pro jeho další postupný rozvoj v rozsahu dle přidělených finančních prostředků.

Investorem akce ve výši 0,15 mil. Kč bylo Město Žamberk.

Vybudování dětského hřiště na Rozárce - dříve
dříve ...
Vybudování dětského hřiště na Rozárce - nyní
nyní ...

23. Vybudování přechodu pro chodce na Masarykově náměstí, nasvětlení přechodů

Akce byla realizována na podporu bezpečnosti chodců a provozu na území města. Jednalo se o přechod pro chodce v rohu náměstí na výjezdu k zámku a jeho nasvětlení, současně byly nasvětleny přechody na průtahu městem a u ZŠ Nádražní.

Realizace srpen - září 2010.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,16 mil. Kč.

Vybudování přechodu pro chodce na Masarykově náměstí, nasvětlení přechodů - dříve
dříve ...
Vybudování přechodu pro chodce na Masarykově náměstí, nasvětlení přechodů - nyní
nyní ...

24. Doplnění zařízení dětského hřiště v MŠ Čtyřlístek - II. etapa

Realizace postupné obměny stávajícího nefunkčního zařízení a dodání nového vybavení, zkvalitnění podmínek pro sportovní a zájmové vyžití na zahradě MŠ Čtyřlístek.

Realizace proběhla během června 2010.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,1 mil. Kč.

Doplnění zařízení dětského hřiště v MŠ Čtyřlístek - II. etapa - dříve
dříve ...
Doplnění zařízení dětského hřiště v MŠ Čtyřlístek - II. etapa - nyní
nyní ...

25. Nákup služeb spojených s využíváním systému elektronických aukcí

Jedná se o nákup systému, který umožňuje výběr dodavatelů mimo režim i v rámci režimu Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách elektronickou internetovou formou. Systém byl v roce 2009 a 2010 testován, na základě čehož byly zakoupeny přístupová licenční práva. Při zakázkách realizovaných tímto způsobem již došlo k úspoře potřebných finančních prostředků.

Například v březnu 2010 proběhl takto výběr dodavatele el. energie, kdy v rámci aukce došlo k teoretické úspoře vztažené k dostupným hodnotám za rok 2008 ve výši 17 % za celkovou dodávku el. energie, což představuje 27 % úspor za platby dodávky silové elektřiny (bez započtení distribučních služeb), což představovalo částku cca 870.000,- Kč.


Notice: Undefined variable: note in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 82
Poznámka:


Notice: Undefined variable: author in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 83
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka