Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investiční akce ve městě

Akce v letech:   2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Rok 2013

1. Realizace energetických úspor – zateplení obvodového pláště staré budovy ZŠ Nádražní s výměnou oken

Nejvýznamnější investiční akce zahájená na území města v roce 2013, která je pokračováním a zároveň dokončením zateplení budovy ZŠ ul. Nádražní z let 2008 – 2009, kdy proběhlo zateplení obvodového pláště hlavní budovy. Nový kabát tak dostane budova z konce 50-tých let.

Zahájeno v srpnu 2013, předpokládané ukončení květen 2014.

Předpokládaná cena díla dosáhne výše cca 9 mil. Kč s dotací ve výši 1,9 mil. Kč od Státního fondu životního prostředí.

Realizace energetických úspor - dříve
dříve ...
Realizace energetických úspor - nyní
nyní ...

2. Zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce na Masarykově náměstí

Významná investice ve spolupráci s ŘSD ČR, Správa Pardubice, která výrazně přispěla k bezpečnosti silničního provozu na přechodech pro chodce na výjezdech silnice I/11 z Masarykova náměstí.

Realizováno během víkendu 20. – 21.4 2013.

Celkový náklad dosáhl výše cca 1,3 mil. Kč, za využití 100 % dotace Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Zvýšení bezpečnosti chodců - dříve
dříve ...
Zvýšení bezpečnosti chodců - nyní
nyní ...

3. Rozdělení bytu na dvě malometrážní bytové jednotky v č.p. 671, ul. Nádražní

Jedná se o pokračující investici v bytovém domě, kde již na sklonku 90-tých let probíhalo rozdělování bytů, přičemž dochází k rozšíření stávajícího bytového fondu.

Zahájeno v prosinci 2013, předpokládané ukončení březen 2014.

Cena díla by měla dosáhnout cca 0,85 mil. Kč.

Rozdělení bytu - dříve
dříve ...
Rozdělení bytu - nyní
dříve ...

4. Výměna masážní vany na městském koupališti, solární ohřev dětského bazénku

Jedná se o zkvalitnění poskytování služeb pro návštěvníky areálu aquaparku. Původní 20 let starý whirpool byl vyměněn za novou masážní vanu z nerezových materiálů s ohřevem teplé vody a novým čistícím zařízením. Souběžně byla provedena rekonstrukce elektroinstalační části. Kvalita služeb v areálu rovněž stoupla vybudováním solárního ohřevu vody v bazénku pro nejmladší návštěvníky.

Realizováno v květnu 2013 před začátkem hlavní letní turistické sezóny.

Město proinvestovalo cca 1,25 mil Kč z vlastních prostředků, neboť neproběhl původně zamýšlený dotační projekt vybudování Areálu aktivní turistiky II., v rámci jehož měla výměna zařízení proběhnout.

Výměna masážní vany na městském koupališti, solární ohřev dětského bazénku - dříve
dříve ...
Výměna masážní vany na městském koupališti, solární ohřev dětského bazénku - nyní
nyní ...

5. Výměna výtahu ve Školní jídelně Žamberk

V souladu se změnou odborných norem a nařízení v návaznosti na směrnice EU a vzhledem k technickému stáří byla provedena nutná výměna provozního výtahu pro rozvoz hotové stravy do školní jídelny a jídelny mateřské školky Sluníčko. V blízké budoucnosti je nutná realizace výměny provozního výtahu zásobování.

Zahájeno v červenci 2013, ukončeno počátkem srpna 2013.

Celkový náklad této 1.části investice z prostředků města dosáhl výše cca 0,86 mil. Kč.

Výměna výtahu - dříve
dříve ...
Výměna výtahu - nyní
nyní ...

6. Výměna části oken v Centru sociální péče

Jedná se o již delší dobu požadovanou investici. V roce 2013 tak proběhla 2.etapa postupné výměny oken navazující na 1.etapu z roku 2006 a to tentokrát v technických prostorech centra a ve vybraných bytech jednotlivých klientů. Etapy jsou realizovány postupně dle finančních možností města a technického stavu.

Elektronickou aukcí se podařilo dosáhnout na cenu ve výši 0,43 mil. Kč, což znamenalo cca 35% úsporu z předpokládaných výdajů. Akce hrazena z prostředků města.

Výměna části oken v Centru sociální péče - dříve
dříve ...
Výměna části oken v Centru sociální péče - nyní
nyní ...

7. Rekonstrukce koupelny v Centru sociální péče

Jedna z mnoha dalších investičních akcí, jejímž cílem je zkvalitnění péče o klienty centra a to ve spojení s moderní technikou ošetřovatelů, která usnadní péči o klienty a rozšíří i okruh případných uživatelů.

Zahájeno v listopadu 2013, ukončeno v lednu 2014.

Celkový náklad z prostředků města je předpokládán ve výši 630.000,- Kč.

Rekonstrukce koupelny v  Centru sociální péče - dříve
dříve ...
Rekonstrukce koupelny v  Centru sociální péče - nyní
nyní ...

8. Rozšíření kamerového systému města – II.etapa

Již 2.etapa postupného zavádění kamerové techniky za účelem zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města. Výrazný krok v prevenci kriminality, i když město je hodnoceno jako jedno z bezpečnějších v rámci Pardubického kraje.

Výběr dodavatele proběhl na podzim roku 2013, dodávka a montáž technologie proběhne, vzhledem ke klimatickým podmínkám a k nutnosti dořešení technických úprav, na jaře roku 2014.

Financování proběhlo z prostředků města ve výši 0,22 mil. Kč.

9. Osazení nových světelných bodů v lokalitě Polsko

V lokalitě Betlém – Polsko byla v roce 2012 dokončena, v rámci výstavby kanalizace a opravě povrchu komunikací, výstavba kabelového rozvodu nového veřejného osvětlení včetně osazení novými stožáry. Město následně zahájilo postupné osazování novými osvětlovacími body. Nejprve byla vybrána část ul. Dymlovská, kde v nejbližší době dojde ze strany společnosti ČEZ a.s. k ukončení provozu energetických rozvodů na původních stožárech včetně původního městského veřejného osvětlení. Poprvé ve městě byla na souvislém úseku užita technologie osvětlovacích těles typu LED.

Celá akce realizována během listopadu 2013 ve výši cca 100.000,- Kč.

Osazení nových světelných bodů v lokalitě Polsko - dříve
dříve ...
Osazení nových světelných bodů v lokalitě Polsko - dříve
dříve ...

10. Vybudování lapolu tuků pro Divadelní kavárn

Po úspěšně dokončené rekonstrukci divadelní kavárny v roce 2011 se podařilo stávajícím nájemcům, kavárně Mathys´s, zvýšit zájem veřejnosti o toto zařízení. Tento zájem způsobil i vyšší nárok na provoz kuchyně, která začala produkovat více odpadových vod a stávající napojení na kanalizační řád nebylo schopno pojmout vyšší množství vypouštěných tuků. Proto bylo přistoupeno k této investici s ohledem na ochranu životního prostředí i technického stav kanalizace a čistírny odpadních vod.

Celá akce byla realizována během srpna a počátku září 2013 ve výši 120.000,- Kč.

Vybudování lapolu tuků - nyní
nyní ...
Vybudování lapolu tuků - nyní
nyní ...

11. Kanalizace Animo

V průběhu roku město zahájilo přípravné činnosti na možné získání dotačního titulu na akci „Revitalizace zeleně“ od Státního fondu životního prostředí pro rok 2014. Vzhledem k tomu, že se tato akce týká i zahrady objektu, kde sídlí SVČ Animo, byl s předstihem zrušen původní septik a byla vybudována nová kanalizační přípojka tak, aby tyto práce nenarušily pozdější realizaci dotačního titulu.

Akce realizována v listopadu 2013 ve výši cca 64.000,- Kč.

Kanalizace Animo - dříve
dříve ...
Kanalizace Animo - nyní
nyní ...

12. Přístupový chodník MŠ Čtyřlístek

V souvislosti s významnou výstavbou objektů a nového parkoviště ve společnosti Bühler a.s. došlo k přesunutí parkoviště pro MŠ Čtyřlístek. V návaznosti na připravovaný dotační projekt nového dětského hřiště v lesoparku mateřské školky byl předčasně vybudován nový přístupový chodník, který toto hřiště bude lemovat a zároveň umožní rodičům přístup do objektu školky od nového parkoviště.

Celá akce byla realizována během srpna 2013 ve výši 93.000,- Kč.

Přístupový chodník MŠ Čtyřlístek - dříve
dříve ...
Přístupový chodník MŠ Čtyřlístek - nyní
nyní ...

13. Oprava povrchu komunikace v ul. U Kapličky

Jednalo se o dlouhodobě plánovanou investici, která byla realizována na základě, pro město příznivých, ekonomických výsledků za 1.pololetí. Došlo tak k vylepšení podmínek dopravní obslužnosti v další okrajové lokalitě města.

Realizováno v září 2013 nákladem ve výši 0,14 mil. Kč.

Oprava povrchu komunikace v ul. U Kapličky - dříve
dříve ...
Oprava povrchu komunikace v ul. U Kapličky - nyní
nyní ...

14. Zhodnocení budovy Divišova divadla

V rámci této investice byl uskutečněn soubor drobných investičních akcí, které zhodnotily a vylepšily dosavadní stav budovy divadla zejména v jeho zázemí nebo zkvalitnění poskytování služeb pro návštěvníky kulturního zařízení. Jednalo o výměnu starého regálového systému a vstupních vrat, půdní prostup zákulisí byl opatřen protipožárním uzávěrem, provedena oprava bočního schodiště, byl realizován nákup obslužného terminálu k zakoupení vstupenek v předprodeji a v době uzavření hlavní pokladny.

Realizováno v průběhu celého roku nákladem 0,2 mil. Kč.

Zhodnocení budovy Divišova divadla - dříve
dříve ...
Zhodnocení budovy Divišova divadla - nyní
nyní ...

15. Odstranění vlhkosti v budově Městské knihovny

Jednalo se o soubor opatření, které mají snížit působení vlhkosti v suterénu budovy v podobě odkoupení zařízení na snižování vlhkosti, provedení opravy a změny sklonu k budově přilehlé asfaltové plochy parkoviště, sanace vnitřních omítek suterénu.

Realizováno v dubnu 2012 celkovým nákladem 0,14 mil. Kč.

Odstranění vlhkosti - dříve
dříve ...
Odstranění vlhkosti - nyní
nyní ...

16. Odstranění komínů na budově MŠ Sluníčko

Na první pohled nevýznamná, ale pro zvýšení bezpečnosti osob procházejících kolem budovy velmi důležitá investice. Byla realizována likvidace původních, již nevyužívaných komínů lokálního vytápění s možným budoucím využitím jako prostupů skrz střechu.

Akce realizována v listopadu nákladem 70.000,- Kč.

Odstranění komínů - dříve
dříve ...
Odstranění komínů - nyní
nyní ...

17. Oprava povrchu komunikace a chodníku v ul. Lukavská

Jednalo s o odstranění závad na místních komunikacích v části ulice Lukavská, která nebyla v roce 2010 rekonstruována.

Realizováno v listopadu 2013 nákladem 90.000,- Kč.

Oprava povrchu komunikace - dříve
dříve ...
Oprava povrchu komunikace - nyní
nyní ...

18. Úprava odvodnění a oprava vjezdu komunikace u bývalého autoservisu

V souvislosti se stavebními úpravami v přilehlém areálu firmy Šmídl s.r.o. a na základě připomínek byla provedena úprava odvodnění a oprava povrchu vjezdu na komunikaci u bývalého autoservisu Žamberk – nyní podnik KRC-SRO&CO, Žamberk. Byl tím tak omezen odtok povrchových dešťových vod na komunikaci I/11.

Realizováno v květnu 2013 nákladem 0,13 mil. Kč

Úprava odvodnění a oprava vjezdu komunikace - dříve
dříve ...
Úprava odvodnění a oprava vjezdu komunikace - nyní
nyní ...

19. Úprava plochy starého zimního stadionu včetně částečné výměny oplocení

Vybudováním nového zimního stadionu ve Sportovním areálu Pod Černým lesem bylo definitivně odzvoněno jeho předchůdci u sokolovny TJ Sokol Žamberk. Aby však nově uvolněná plocha neležela ladem přikročilo město k odstranění původních mantinelů a k úpravě plochy včetně výměny stávající ohrady za nové oplocení na delší straně k městu. Zbytek ohrazení bude řešen v budoucnosti po výstavbě protipovodňových opatření. Zatím vznikla volná upravená plocha s možností k jakémukoliv sportovnímu využívání.

Realizováno v měsíci říjen nákladem 0,11 mil. Kč.

Úprava plochy starého zimního stadionu - dříve
dříve ...
Úprava plochy starého zimního stadionu - nyní
nyní ...

20. Úprava okolí a renovace povrchu pomníku legionáře Bedřicha Havleny

Ačkoliv z hlediska výše vynaložených investičních prostředků bezvýznamná akce, z hlediska morálky a úcty k těm, co za nás bojovali, velmi důležitá a i veřejností ceněná investice. Město tak, jako každý rok, vynaložilo finanční prostředky na pietní a památná místa města.

Realizováno v říjnu 2013 nákladem 25.000,- Kč.

Úprava okolí a renovace povrchu pomníku legionáře Bedřicha Havleny - dříve
dříve ...
Úprava okolí a renovace povrchu pomníku legionáře Bedřicha Havleny - nyní
nyní ...


Notice: Undefined variable: note in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 82
Poznámka:


Notice: Undefined variable: author in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 83
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka