Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Územní studie - Letohrad - Orlice

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP - logo

Název projektu: ORP Žamberk územní studie - Letohrad - Orlice

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004610
Program: IROP – Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: IP 11: Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy
Specifický cíl: SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Datum realizace: březen - listopad 2017
Celkové náklady:

Cíle projektu

  1. Zlepšení koordinace územního rozvoje města Letoheradu.
  2. Zvýšení kvality poskytovaných služeb občanům v oblasti územního plánování města Letohradu.

Popis projektu

Zpracování dokumentu územního rozvoje pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk. Jedná se o územní studii veřejného prostranství ve městě Letohradu v lokalitě Orlice. Územní studie bude řešit koordinaci územního rozvoje problematického území městské části Orlice, ve které jsou složité vlastnické vztahy k pozemkům a velmi obtížně proveditelné komunikační napojení. Zároveň bude územní studií řešen i prostup ze sídla do volné krajiny, která na řešené území volně navazuje. V územní studii bude zpracován komplexní návrh řešení veřejného prostranství vymezené lokality, čímž dojde k zajištění koordinace veřejné infrastruktury – vzájemné vazby dopravní infrastruktury, veřejné zeleně, stávající okolní zástavby a nově navrhované zástavby. To vše s důrazem na citlivý přechod do volné krajiny.

Kontaktní osoby

Bc. Martin Mimra, m.mimra@zamberk.eu, tel.: 465 670 333
Mgr. Šárka Strnadová, s.strnadova@zamberk.eu, tel.: 465 670 338
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka