Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Veřejná soutěž na vytvoření loga města

Město Žamberk chce mít - stejně jako mají okolní města - své logo, proto vyhlašuje veřejnou soutěž na vytvoření loga. Logo a logotyp by měly být jednoduché, originální, nadčasové, nezaměnitelné a použitelné i samostatně.
Budou používány na propagačních materiálech, dokumentech, vizitkách, webových prezentacích města apod.
Jedná se o dvoukolovou soutěž o vytvoření jednotného vizuálního stylu města Žamberka, jehož základem bude logo a logotyp města. Logo bude sestávat z grafického symbolu a bude doplněno slovem Žamberk.

A jak bude soutěž probíhat?
1. Soutěžící předloží vyhlašovateli výsledek své činnosti v papírové formě na formátu A4 v základním barevném a černobílém provedení (negativ - pozitiv) v rozměru 15 x 15 cm a ve zmenšení na minimální rozměr 1,5 x 1,5 cm. Každý soutěžící může podat maximálně jeden návrh.
2. Ke každému návrhu soutěžící připojí krátký popis včetně filozofie díla.
3. Soutěžní návrh musí obsahovat obě varianty, tj. logo i logotyp.
4. Návrh nesmí být číslován ani autorsky označen. Označení provede vyhlašovatel soutěže podle pořadí, v jakém budou soutěžní návrhy vyhlašovateli doručeny.
5. Soutěžící postupující do druhého kola budou povinni své návrhy dopracovat a návrhy předložit také v elektronické podobě v jednom z uvedených formátů (PDF, JPEG, TIFF, BMP) v tiskové kvalitě odpovídající předloženým návrhům v papírové podobě tak, aby všechny návrhy soutěžícího byly na jednom označeném nosiči (např. CD,DVD, flash disk apod.). Součástí by měla být i šablona prezentace PowerPoint a vizualizace použití k potisku propagačních předmětů (hrnek, propiska, tričko).
6. Logo musí splňovat náležitosti, aby mohlo být chráněno ochrannou známkou. Autoři návrhů musí být výhradními držiteli veškerých autorských práv k soutěžním návrhům.
7. Návrhy včetně řádně vyplněné a podepsané přihlášky budou doručeny osobně na podatelnu Městského úřadu Žamberk, Nádražní 833, nebo poštou na adresu Městského úřadu Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, v uzavřené obálce označené "SOUTĚŽ - LOGO MĚSTA - NEOTVÍRAT" nejpozději do 31. srpna 2021 do 14:00 hodin.
8. Soutěžící svým podpisem na přihlášce dávají najevo svůj souhlas s podmínkami soutěže a s bezplatným publikováním soutěžních prací. Tímto nejsou dotčena autorská práva soutěžícího k jeho dílu.
9. Soutěž je veřejná a účastnit se jí mohou fyzické i právnické osoby, které řádně vyplní přihlášku a splní podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni členové hodnotící komise a rady města. První kolo je anonymní, druhé kolo je neanonymní. Přihlásit se může neomezený počet soutěžících.
10. Ze soutěže budou vyloučeny návrhy, které nesplní podmínky zadání.
11. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodů ukončit a nevybrat žádný ze soutěžních návrhů k realizaci.
12. Zrušením soutěže nevzniká soutěžícímu nárok na náhradu vzniklé škody.
13. Vítěz soutěže dostane zakázku na zpracování grafického manuálu.

Hodnocení soutěžních návrhů
Návrhy budou posouzeny stanovenou komisí a následně předloženy Radě města Žamberka, která vybere maximálně 5 návrhů, které postoupí do druhého kola. Hodnocena bude zejména celková výtvarná úroveň řešení, originalita, nadčasovost, jednoduchost a srozumitelnost návrhu, ale také jeho spojitost s městem Žamberkem. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v říjnu 2021. Účastníci soutěže budou o výsledku písemně informováni. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách města, v Žamberských listech a zhlédnout je bude možné na výstavě v budovách městského úřadu. Vítězem soutěže bude ten, jehož návrh rada města vyhodnotí jako nejlepší.

Náklady soutěžících:
Náklady, které vznikly soutěžícím v souvislosti s účastí v soutěži, nese soutěžící. Soutěžící, kteří postoupí do druhého kola soutěže, obdrží od vyhlašovatele peněžní dar ve výši 2 000 Kč. Odměnu ve výši 10 000 Kč obdrží autor, jehož návrh bude radou města vybrán k realizaci. Podmínkou poskytnutí odměny je uzavření licenční smlouvy podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právu souvisejícím s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Touto smlouvou autor vybraného návrhu postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití loga a logotypu.

Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 19.03.2021
Ke stažení:

Dokument: přihláška | soubor: 47776.docx | velikost: 0.02 MB   - přihláška