Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Úprava dopravního a pobytového prostoru v ul. Macharova a Chelčického

Pro letošek schválenou investiční akcí je úprava dopravního a pobytového prostoru v okolí ulic Macharova a Chelčického. Rozsah akce je uveden na přiložené situaci.
Stávající komunikace má porušený asfaltový kryt s výtluky, prasklinami a opravami po překopech inženýrských sítí. Chodník se nachází jen v části trasy a má porušený betonový kryt s mnoha nerovnostmi.
V rámci investiční akce bude vybudována komunikace s krytem z asfaltového betonu, včetně nových konstrukčních vrstev vozovky. Realizací bude upraveno šířkové uspořádání komunikace v délce 237,83 m, zároveň bude provedena rekonstrukce propojovací komunikace v délce 102,62 m. Dojde k rekonstrukci stávajícího chodníku a doplnění chybějících úseků, nový chodník bude mít šířku 1,5 m. Vybudujeme 27 parkovacích míst pro osobní automobily a 4 zpevněná stání pro kontejnery. Chodník, parkovací stání a stání pro kontejnery budou z betonové zámkové dlažby. Součástí díla je i úprava odvodnění, rekonstrukce veřejného osvětlení a vybudování propojovací mlatové stezky pro pěší přes zelenou plochu na p. p. č. 3723/1 v trase současné pěšiny, tvořící kratší spojnici ulice Macharova a ulice Husovo nábřeží směrem do centra města. V rámci úpravy řešeného prostoru dojde na zatravněném pozemku v prostoru u bytových domů mezi oběma komunikacemi k doplnění městského mobiliáře a výsadbě nové zeleně.
Celková koncepce řešení stavby vychází ze současného stavu, aktuálních zvyklostí pro návrhy úprav veřejných prostor a provedeného veřejného projednání, které se konalo 19. února 2020 a na základě kterého byly do prvotního odborného návrhu projektové dokumentace zapracovány požadavky obyvatel této lokality.
Zhotovitelská společnost PSK, s.r.o. CHOCEŇ převzala staveniště, byla vyfrézována část vozovky a v současné době probíhají práce na kanalizaci a vodovodu. Stavební činnost bude zahájena od 9. srpna 2021. Kompletní dokončení stavby předpokládáme v říjnu letošního roku.

Předpokládaná cena: 5 800 000 Kč vč. DPH

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru majetku a investic (MAIN)
Škodová Monika, Mgr. | dne 29.03.2021
Ke stažení:

Dokument: koordinační situace | soubor: 47848.pdf | velikost: 0.52 MB   - koordinační situace
situaceMacharova a Chelčického - aktuální stavMacharova a Chelčického - aktuální stavMacharova a Chelčického - aktuální stavMacharova a Chelčického - aktuální stav