Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Výzva k předkládání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru

Rada Pardubického kraje schválila "Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022". Jeho součástí je "Podprogram 3 - Podpora památkové péče". V rámci podporované oblasti je nadále možno žádat v rámci tří podprogramů:
Podprogram A - Stavební obnova kulturních památek (podporované aktivity: obnova střech včetně krovů a klempířských prvků, zajištění statiky, obnova roubení, odvlhčení objektů, obnova podlah, otvorových prvků, fasády, stavebně-historické průzkumy, zpracování projektové dokumentace obnovy apod.)

Podprogram B - Restaurování kulturních památek a jejich uměleckých nebo uměleckořemeslných součástí (podporované aktivity: restaurování oltářů, varhan, lavic, soch, maleb, ostění, portálů, kamenných prvků, vitráží, restaurátorské průzkumy apod.)

Podprogram C - Zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru (podporované aktivity: zachování a obnova drobných objektů místního významu, neevidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, za využití tradičních materiálů a technologií, např. obnova božích muk, smírčích kamenů, kapliček, křížků včetně jejich dokumentace apod.)

Žadatel může na jednu památku podat pouze jednu žádost do podprogramu A a jednu žádost do podprogramu B. Žádosti podávají žadatelé (vlastníci) přímo na Pardubický kraj, a to: doporučeně poštou, elektronicky, do datové schránky nebo osobně. Žádosti lze podávat v termínu od 3. do 31. ledna 2022. Potřebné informace, podmínky a příslušné formuláře najdete na internetových stránkách Pardubického kraje (viz odkaz níže), důležité je pročíst úplné znění dotačního programu.

Ing. Iveta Hoffmannová, referentka památkové péče
Škodová Monika, Mgr. | dne 04.01.2022