Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – technická silniční kontrola

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,
technickou silniční kontrolou se dle ustanovení § 6a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozumí kontrola technického stavu a činnosti vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí za účelem zjištění či vyloučení závad podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.). Nelze-li účelu technické silniční kontroly dosáhnout použitím prostředků nebo zařízení, které má policista k dispozici v místě kontroly, a jsou-li důvodné pochybnosti o technické způsobilosti vozidla, lze technickou silniční kontrolu provést rovněž pomocí mobilní kontrolní jednotky, ve stanici technické kontroly nebo ve stanici měření emisí.

Při technické silniční kontrole je řidič povinen dle ustanovení § 6a odst. 2 zákona:
a) zajet k mobilní kontrolní jednotce, do stanice technické kontroly nebo do stanice měření emisí, pokud zajížďka včetně cesty zpět není delší než 16 kilometrů,
b) předložit doklady podle § 6 odst. 7 písm. e) zákona, jde-li o vozidlo kategorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 nebo vozidlo kategorie T (zákon č. 56/2001 Sb.) s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1, a
c) řídit se pokyny osoby provádějící kontrolu.

Náklady na provedení technické silniční kontroly dle ustanovení § 6a odst. 4 zákona uhradí tomu, kdo ji provedl, policie. Zjistí-li se při technické silniční kontrole vážná nebo nebezpečná závada, je řidič vozidla povinen policii náklady na provedení této kontroly uhradit; při správě placení těchto nákladů se postupuje podle daňového řádu.
Štrup Ivo, Bc. | dne 05.03.2021
STK