Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: Parkoviště naproti kostelu

Srdečně zveme veřejnost na slavnostní otevření upraveného prostoru naproti kostelu sv. Václava, které proběhne ve čtvrtek 8.11. ve 14 hodin.
Od začátku srpna do října byla realizována investiční akce nazvaná „Žamberk-prostor u kostela sv. Václava“. Jednalo se o dlouho plánované zkulturnění zanedbané plochy naproti kostelu v zatáčce u silnice I/11 směrem do Masarykova náměstí.
Účelem stavby bylo vytvoření maximálního počtu parkovacích míst v místě dlouhodobě využívaném jako nezpevněné plochy pro nahodilé parkování a úprava stávající travnaté plochy na pobytový prostor s lavičkami a zelení pro odpočinek a relaxaci osob v centru města. Součástí stavby bylo zrušení jednostranné bezbariérové úpravy chodníku v místě bývalého přechodu pro chodce (tento přechod nelze obnovit) a dále sadové úpravy s výsadbou nové zeleně.
Nový, žulovými kostkami dlážděný chodník je rozdělen do tří směrů a navazuje na stávající chodník podél silnice a na nové parkoviště. Podél jsou umístěny dvě rozšířené plochy s lavičkami a odpadkový koš. Dispoziční řešení parkoviště je uzpůsobeno požadavku na maximální počet parkovacích stání v daném prostoru a zachování příjezdu do stávající garáže. Prostor pojme celkem 13 osobních vozidel, z toho 1 vyhrazené stání pro osoby ZTP s přímým bezbariérovým napojením na stávající chodník. Stání jsou kolmá, šikmá i podélná a vodorovné dopravní značení je přímo součástí dlažby.
Z důvodu umístění stavby v památkové zóně a trendu návratu ploch v zónách k původním materiálům jsou veškeré nové dlažby i obruby z kamenných prvků; výjimku tvoří varovné pásy chodníku. Stavba chodníků a parkoviště je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Rada města dne 1. listopadu odsouhlasila provedení opravy staré pumpy, která je kromě vzrostlého akátu jednou z dominant řešeného prostoru. Doufáme, že se podaří její obnova jak po vizuální stránce, tak z hlediska funkčnosti.
Investiční náklady: 2.270.000 Kč vč. DPH

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování
Škodová Monika, Mgr. | dne 07.11.2018
Parkoviště naproti kostelu - původní stavParkoviště naproti kostelu Parkoviště naproti kostelu - původní stavParkoviště naproti kostelu Parkoviště naproti kostelu Parkoviště naproti kostelu Parkoviště naproti kostelu Parkoviště naproti kostelu - realizaceParkoviště naproti kostelu - pumpa