Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Poskytnutí dotací z dotačních programů vyhlášených městem Žamberkem na rok 2020 bude schvalováno v orgánech města v průběhu června 2020

Zastupitelstvo města Žamberka již v prosinci minulého roku vyhlásilo jednotlivé dotační programy na podporu sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví, památkové péče, prevence kriminality a dále program individuálních dotací.
Současně schválilo v rozpočtu příjmů a výdajů města na rok 2020 k zajištění financování dotací částku v celkové výši 3,435 mil. Kč. Největší část z celkové alokované částky byla určena k poskytnutí dotací na sport a tělovýchovu – 1,45 mil. Kč a dále na sociální služby a zdravotnictví – 1,23 mil. Kč.
V únoru 2020 proběhl příjem žádostí o poskytnutí dotace, zasedly hodnotící komise a byly připraveny ke schválení příslušným orgánům samosprávy návrhy na poskytnutí jednotlivých dotací. Bohužel v březnu 2020, jak jistě všichni víte, zasáhl do našich životů koronavirus. V této době nebylo možné přesně předvídat, jak hluboký dopad na hospodaření města bude mít vyhlášený nouzový stav a přijatá mimořádná a krizová opatření. Rada města, po seznámení se s dostupnými predikcemi ohledně předpokládaného snížení příjmové části rozpočtu města z titulu sníženého výnosu ze sdílených daní, z principu předběžné opatrnosti rozhodla odložit rozhodnutí o poskytnutí dotací na rok 2020. Jedinou výjimkou byly dotace poskytované z dotačního programu „Podpora sociálních služeb a zdravotnictví“ na financování pobytových a hospicových služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
V současné době hledáme možné úspory napříč celým rozpočtem města. Je naší snahou najít optimální a citlivé řešení, které bude přijatelné jak pro město, tak i pro samotné žadatele. O přidělení dotací u příslušných dotačních programů bude rozhodnuto v průběhu měsíce června 2020.
U dotačního programu „Podpora památkové péče“ bylo radou města dne 30. dubna 2020 rozhodnuto o neschválení poskytnutí dotací z důvodu předpokládaného snížení výnosů ze sdílených daní s ohledem na pandemii koronaviru. Pokud by se však situace ohledně příjmů města vyvíjela příznivě, bude rada města ještě o případném přidělení dotací z tohoto dotačního programu jednat na podzim letošního roku.

Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 22.05.2020